Frågor och svarVerksgemensamt

 

 

Vad är RMV?

 

RMV bildades 1991 som central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Samtliga verksamheter tillhörde tidigare Socialstyrelsen. Nu finns det totalt nio avdelningar inom RMV. För samordning, ledning, planering och uppföljning av verksamheten finns ett gemensamt ledningskansli.

 

Var finns RMV?

 

De rättspsykiatriska avdelningarna finns i Stockholm och Göteborg. De rättsmedicinska avdelningarna finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Göteborg, Lund och Linköping. Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi finns i Linköping. Ledningskansliet finns i Stockholm.

 

Vilka uppgifter har RMV?

 

  • RMV utför medicinska undersökningar och utredningar på uppdrag av domstol, polis, åklagare, kriminalvård m.fl.
  • RMV utreder och bedömer psykisk störning hos lagöverträdare, onaturliga dödsfall, drogpåverkan och fastställande av faderskap.
  • RMV sammanställer och analyserar data som bidrar till samhällets brotts- och skadeförebyggande arbete.
  • RMV ger stöd åt forskning och utveckling inom den egna verksamheten.
  • RMV utvecklar ett nordiskt och internationellt samarbete.

 

Vad gäller om rätten att ta del av handlingar från RMV?

 

En grundläggande princip i den svenska rättsordningen är offentlighetsprincipen. I den inräknas handlingsoffentligheten, vilken behandlas närmare i tryckfrihetsförordningen (TF). Handlingsoffentligheten syftar bland annat till att skapa möjligheter till insyn i myndigheternas (t.ex. Rättsmedicinalverkets) verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga. När Rättsmedicinalverket får en förfrågan om att lämna ut en handling görs en individuell prövning.

Den första frågan att ta ställning till är om det som begärs ut utgör en handling. Enligt TF: s definition kan en handling till exempel vara ett pappersdokument, ett fotografi, en diskett eller CD-skiva, ett ljudband eller en film. En handling hos Rättsmedicinalverket kan vara t.ex. ett obduktionsprotokoll, ett rättsmedicinskt utlåtande, ett rättspsykiatriskt utlåtande, ett fotografi eller en röntgenbild. Om det konstateras att det som begärs ut utgör en handling i TF:s mening är nästa steg att avgöra om handlingen är allmän eller inte. I 2 kap. 3 § TF finns föreskrifter om när en handling är allmän. Handlingen ska vara förvarad hos Rättsmedicinalverket och antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Om handlingen konstateras vara allmän återstår ett sista led i prövningen. Frågan är om handlingen kan lämnas ut med hänsyn till sekretessbestämmelser. Den rättighet medborgarna har enligt lag (TF) att ta del av allmänna handlingar kan med andra ord begränsas. För att hålla en uppgift hemlig måste det finnas ett stöd för det, antingen i en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i någon annan lag till vilken offentlighets- och sekretesslagen hänvisar.

Det är framförallt två lagrum som är aktuella när en av Rättsmedicinalverkets avdelningar, inom något av de fyra verksamhetsområdena, ska handlägga en begäran om utlämnande av en handling. Det ena är 25 kap. 1 § OSL, där enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden skyddas. Det andra är 18 kap. 1 § OSL där uppgifter hänförliga till pågående förundersökning i brottmål skyddas.

Rättsmedicinalverket kan komma fram till att handlingen, helt eller delvis, ska hållas hemlig och därmed inte lämnas ut i motsvarande mån. Om ett sådant besked lämnas av en tjänsteman inom myndigheten har den sökande rätt att på begäran få ett skriftligt beslut (6 kap. 3 § OSL). Ett sådant beslut krävs för att avgörandet ska kunna överklagas.

Om Rättsmedicinalverket istället i sin prövning av begäran om utlämnande konstaterar att det inte föreligger någon sekretess ska handlingen lämnas ut. Det finns två olika former för hur utlämnandet kan gå till. Antingen kan sökanden på stället ta del av (dvs. läsa eller avlyssna) handlingen, genast eller så snart det kan ske. Eller så kan en kopia av handlingen lämnas ut mot en fastställd avgift.

 

Hur många är anställda inom RMV?

 

Totalt arbetar nu omkring 380 personer inom RMV, varav ca 155 inom rättspsykiatrin, ca 120 inom rättsmedicin, ca 85 inom rättskemin och ca 20 inom rättsgenetiken. Härtill kommer ca 20 personer vid ledningskansliet.

 

Några av RMV:s centrala mål är att

 

  • åstadkomma en hög, jämn och likvärdig utredningsstandard vid alla avdelningar
  • återkommande följa upp och utvärdera verksamheten
  • genom forskning, utvecklingsarbete och kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete höja kvaliteten
  • informera om verksamheten och informera omvärlden om våra erfarenheterUppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut