Publikationer
2015-03-24 ... rapport:

Den svenska versionen av LSI-R och psykiskt störda lagöverträdare
Reliabilitet och prediktiv validitet

Av Git Olofsson, Anna-Kari Sjödin och Thomas Nilsson
Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Minibild på rapporten 2013:1Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken

 

- vinjettstudie och uppföljning av över 2 000 fall

Som del i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet som sker vid den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har två kvalitetsstudier publicerats i en rapport. Rapporten heter Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken – vinjettstudie och uppföljning av över 2000 fall (RMV-rapport 2013:1) och är författad av Joakim Sturup, Kristina Sygel och Marianne Kristiansson. Studierna består av en vinjettstudie och en kvalitetsuppföljning av alla rättspsykiatriska undersökningar under åren 2007 till 2011.

Resultaten tyder på hög överensstämmelse mellan enheter och utredare avseende kärngruppen av de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, de psykossjuka. Dock finns det en möjlighet till ökad överensstämmelse gällande andelen som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning i gruppen med autismspektrumstörning och personlighetsstörning. Det återfanns inget som tyder på att utredarnas kön, eller könssammansättningen i olika team, påverkar bedömningen av allvarlig psykisk störning.

Den fullständiga rapporten (RMV-rapport 2013:1) kan hämtas här (publicerad endast i pdf-form, 34 sidor).


Minibild på rapporten 2012:1Gärningsbeteende och allvarlig psykisk störning

 

 - gärningsanalys inom den utredande rättspsykiatrin

Medarbetare på den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har inom ramen för det löpande kvalitetsarbetet kartlagt betydelsen av gärningsbeteende vid rättspsykiatrisk undersökning. Ur resultaten framgår att faktorer som kan anses vara viktiga vid APS-bedömningen är t.ex. kort avstånd till gärningsplatsen, nykterhet, typ av dag och efterbrottsbeteende. Den fullständiga rapporten (RMV-rapport 2012:1) kan hämtas här (publicerad endast i pdf-form, 43 sidor).


Miniatyr av rapporten Omvandling av livstidsstraff Omvandling av livstidsstraff - första verksamhetsperioden 2006-2007

 

Livstidsdömda som avtjänat tio år av sitt fängelsestraff kan sedan den 1 november 2006 ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. En sådan ansökan behandlas av tingsrätten i Örebro. Ett av de underlag som tingsrätten kan använda sig av vid sitt beslut är en bedömning av risken för återfall i brottslighet, utfärdad av Rättsmedicinalverket. I den här rapporten redovisas hur en sådan riskutredning går till och hur verksamheten bedrivits under det första året som lagen varit i kraft. Rapporten ger också en statistisk presentation av de ärenden som avgjorts under perioden novem ber 2007 till och med 2008. Här presenteras också en redovisning av vilket forskningsunderlag som finns internationellt och nationellt beträffande riskbedömning. (RMV-rapport utgiven 2008. Omfång: 28 sidor) Hämta rapporter som pdf, 519 kB, öppnas i ett nytt fönster.


Miniatyr av rapporten Lugnande läkemedel som oroar Lugnande läkemedel som oroar

 

Sömnmedel och alkohol - farlig kombination för både brottslingar och brottsoffer! Rapporten redovisar resultatet av närmare 1 000 intervjuer som gjorts med personer som häktats för brott eller som blivit dömda till rättspsykiatrisk undersökning. Frågorna har gällt om lugnande läkemedel av typen rohypnol tagits i samband med brott och om man i sådana fall kommit över läkemedlet illegalt eller legalt. En analys har också gjorts av - i hur hög grad dessa läkemedel kan ha orsakat eller bidragit till dödsfall, och - av uppgifter om förekomsten av flunitrazepampreparat i de prover som lämnats i samband med drograttfylleri.
(RMV-rapport 2002:1 Omfång: 144 sidor Utgiven: 2002)


 

Miniatyr av rapporten Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning

 

Riktlinjer och reflexioner. Att göra en analys och bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet i de fall där rättspsykiatrisk vård föreslås är en svår och kontroversiell fråga. Här redovisas Rättsmedicinalverkets fastställda riktlinjer för riskbedömningar med bakgrund och kommentarer. Sex forskare och kliniskt verksamma experter beskriver det aktuella forskningsläget. De belyser även de skilda meningar som finns bland forskare och allmänhet när det gäller att förutsäga framtida mänskligt handlande samt de yrkesetiska frågor som väcks i sådana sammanhang.(RMV-rapport 2000:1 Omfång: 104 sidor Utgiven: 2000)


Miniatyr av rapporten 2010:2 om livstidsdömdaLivstidsdömda

 

Rapporten syftar till att öka kunskapen om riskfaktorer för återfall i brott och misskötsamhet under pågående verkställighet för gruppen livstidsdömda män. Studien är en kohortstudie av livstidsdömda under åren 1965-2007. Den syftar också till att utveckla och validera de verktyg som används för bedömning av dessa personers återfallsrisk.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Kriminalvården och Rättsmedicinalverket och har bedrivits vid Kriminalvårdens FoU-grupp i Stockholm i samverkan med Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet.

Rapporten är utgiven endast i pdf-format, 33 sidor. Klicka på länken för utskrift.


 


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut