Publikationer
Minibild på rapporten 2013:1Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken

 

- vinjettstudie och uppföljning av över 2 000 fall

Som del i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet som sker vid den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har två kvalitetsstudier publicerats i en rapport. Rapporten heter Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken – vinjettstudie och uppföljning av över 2000 fall (RMV-rapport 2013:1) och är författad av Joakim Sturup, Kristina Sygel och Marianne Kristiansson. Studierna består av en vinjettstudie och en kvalitetsuppföljning av alla rättspsykiatriska undersökningar under åren 2007 till 2011.

Resultaten tyder på hög överensstämmelse mellan enheter och utredare avseende kärngruppen av de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, de psykossjuka. Dock finns det en möjlighet till ökad överensstämmelse gällande andelen som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning i gruppen med autismspektrumstörning och personlighetsstörning. Det återfanns inget som tyder på att utredarnas kön, eller könssammansättningen i olika team, påverkar bedömningen av allvarlig psykisk störning.

Den fullständiga rapporten (RMV-rapport 2013:1) kan hämtas här (publicerad endast i pdf-form, 34 sidor).


Minibild på rapporten 2012:1Gärningsbeteende och allvarlig psykisk störning

 

 - gärningsanalys inom den utredande rättspsykiatrin

Medarbetare på den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har inom ramen för det löpande kvalitetsarbetet kartlagt betydelsen av gärningsbeteende vid rättspsykiatrisk undersökning. Ur resultaten framgår att faktorer som kan anses vara viktiga vid APS-bedömningen är t.ex. kort avstånd till gärningsplatsen, nykterhet, typ av dag och efterbrottsbeteende. Den fullständiga rapporten (RMV-rapport 2012:1) kan hämtas här (publicerad endast i pdf-form, 43 sidor).


 

Miniatyr av rapporten Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning

 

Riktlinjer och reflexioner. Att göra en analys och bedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet i de fall där rättspsykiatrisk vård föreslås är en svår och kontroversiell fråga. Här redovisas Rättsmedicinalverkets fastställda riktlinjer för riskbedömningar med bakgrund och kommentarer. Sex forskare och kliniskt verksamma experter beskriver det aktuella forskningsläget. De belyser även de skilda meningar som finns bland forskare och allmänhet när det gäller att förutsäga framtida mänskligt handlande samt de yrkesetiska frågor som väcks i sådana sammanhang.(RMV-rapport 2000:1 Omfång: 104 sidor Utgiven: 2000)


Miniatyr av rapporten 2010:2 om livstidsdömdaLivstidsdömda

 

Rapporten syftar till att öka kunskapen om riskfaktorer för återfall i brott och misskötsamhet under pågående verkställighet för gruppen livstidsdömda män. Studien är en kohortstudie av livstidsdömda under åren 1965-2007. Den syftar också till att utveckla och validera de verktyg som används för bedömning av dessa personers återfallsrisk.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Kriminalvården och Rättsmedicinalverket och har bedrivits vid Kriminalvårdens FoU-grupp i Stockholm i samverkan med Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet.

Rapporten är utgiven endast i pdf-format, 33 sidor. Klicka på länken för utskrift.


 


Uppdaterad: 2013-11-06

Skriv ut