Publikationer

Alkohol och trafikbrott - en uppgift för rättskemin

 

Bred redovisning av sambandet mellan alkohol och trafikbrott som spänner över historiska förhållanden, lagstiftningens utveckling, samt vetenskapliga framsteg inom undersökningsteknik, analysteknik och forskning i övrigt om alkoholens biologiska verkningar. (RMV-rapport 1999:2 Omfång: 150 sidor Utgiven: 1999)

----------------------------------------------------------


Perspectives in Drug Discovery
- A Collection of Essayson the History and Developmentof Pharmaceutical Substances. Ladda ner en pdf-fil

------------------------------------------------------------


Rättsmedicinalverkets årsredovisning
- se sidor om rättskemi (från sidan 36)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Kemisk analys av toxiner - ett myndighetsgemensamt projekt

 

Under perioden 2012 – 2014 har vi inom rättskemin deltagit i ett myndighetsgemensamt projekt finansierat av MSB.

Projektet har haft arbetstiteln ”Kemisk analys av toxiner” och de myndigheter som medverkat förutom RMV är SKL, SVA, FOI och Livsmedelsverket.

De olika myndigheternas delprojekt har haft analyser av toxiner med moderna masspektrometriska tekniker som gemensam nämnare.

Inom ramen för projektet har vi även haft gemensamma workshops 3-4 gånger per år arrangerat av de olika myndigheterna.

Rättskemins olika delprojekt har handlat om att utveckla ny analysmetodik för internetdroger samt in vivo- och in vitro modeller för att studera nya psykoaktiva substanser.

Under period har totalt ett 10-tal personer från RK varit delaktiga i projekten. Dessa projekt har varit helt i samklang med det utvecklingsarbete som laboratoriet just nu är i stort behov av och lägger mycket resurser på.
Arbetet inom dessa områden fortsätter även om det MSB finansierade projektet nu upphör.

Kärnan av projektgruppen vid RK har bestått av:

Markus Roman, Linda Brinkhagen och Carina Munter – QTOF-analyser för internetdroger (var sitt delprojekt)

Mikael Andersson – In vitro modeller för nya psykoaktiva substanser (djurmodeller)

Steffen Steffenrud – studier kring syntes av metaboliter

Maria Wikström - omvärldsanalys
Martin Josefsson, Arne Eklund och Maria Wikström har fungerat som ledningsgrupp för projekten.

Nu finns en mer populärvetenskaplig rapport över projektet som du kan hämta här. 

 

Ett nätverk bildats

 

Under perioden har det också bildats ett C-nätverk för CBRNE beredskap riktat mot kemiska frågeställningar.

Nätverket har också fungerat som styrgrupp för projektet ”Kemisk analys av toxiner”.

Arne Eklund har fram till 2014 varit RMV:s representant i C-nätverket då Martin Josefsson tagit över den rollen.

Förhoppningar finns om att kunna driva C-nätverket vidare i någon form även efter projekttidens avslut.

Nu finns även en rapport över nätverket arbete.

------------------------------------------------------------------------------------------------

För närmare info om projektet och nätverket kan du kontakta:

Martin Josefsson
Docent, Forskningskemist
Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Direkt: 013-25 21 23
martin.josefsson@rmv.se

 


 

Uppdaterad: 2014-12-22

Skriv ut