UndersökningsverksamhetFrån och med den 1 juli 2008 gäller nya regler om påföljdsreglering av påföljder för allvarligt  psykiskt störda lagöverträdare. Det tidigare fängelseförbudet när brott har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning har ändrats till ett antagande om att annan påföljd än fängelse ska väljas.

Fängelse får dömas ut om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska beaktas om brottet

  • har ett högt straffvärde
  • om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård
  • om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande sätt samt
  • omständigheterna i övrigt.

Fängelse kan till exempel dömas ut om ett mycket allvarligt brott har begåtts under påverkan av ett hastigt övergående psykostillstånd.


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut