NarkotikaanalysRättskemi utför analyser vid misstanke om förekomst av narkotika och narkotikaklassade läkemedel. Analyserna utförs framförallt i blodprov och urinprov. Om syftet är att kontrollera drogfrihet är urinprov att föredra, eftersom substanserna har en högre koncentration i urin än i blod och att de går att påvisa längre tid i urinen. Om påverkan vid en viss tidpunkt behöver säkerställas måste dock analysen utföras i blod.
Analyserna sker oftast i två steg: screening och verifikation.

Screening
Screening ger ett första preliminärt besked om en substans finns i provet eller inte. Rättskemi utför screening i urin, helblod och serum. Tekniken som används bygger på immunologiska- och enzymatiska analysmetoder och spektrofotometri. Vid screeningen sker en utsortering där positiva prover sållas ut, d v s prover som ger preliminärt utslag för olika grupper av narkotika/narkotikaklassade läkemedel. Positiva screeningresultat måste alltid verifieras (bekräftas).

För information om vilka substanser som kan screenas, se Analyslista. 

Verifikation
Verifikation utförs i syfte att säkerställa resultatet av en positiv screening eller som riktad analys där screeningmetod saknas. Analysen ger besked om vilka specifika substanser som finns i provet och för merparten av våra analyser även i vilken koncentration.

Verifikationsanalysen utförs alltid med en avancerad teknik. Vid analysen separeras de olika ämnena med vätske- eller gaskromatografi och detekteras med olika tekniker, främst mass-spektrometri t ex LC-MS-MS eller LC/TOF.

För information om analyssortimentet se Analyslista eller kontakta laboratoriet.


Ansvarig för denna sida: Carolina Birath Karlsson


Uppdaterad: 2016-03-29

Skriv ut