Rättspsykiatriska bedömningar i praktikenMinibild på rapportenRättspsykiatriska bedömningar i praktiken
- vinjettstudie och uppföljning av över 2 000 fall

Som del i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet som sker vid den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har två kvalitetsstudier publicerats i en rapport. Rapporten heter Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken – vinjettstudie och uppföljning av över 2000 fall (RMV-rapport 2013:1) och är författad av Joakim Sturup, Kristina Sygel och Marianne Kristiansson. Studierna består av en vinjettstudie och en kvalitetsuppföljning av alla rättspsykiatriska undersökningar under åren 2007 - 2011.

Resultaten tyder på hög överensstämmelse mellan enheter och utredare avseende kärngruppen av de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, de psykossjuka. Dock finns det en möjlighet till ökad överensstämmelse gällande andelen som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning i gruppen med autismspektrumstörning och personlighetsstörning. Det återfanns inget som tyder på att utredarnas kön, eller könssammansättningen i olika team, påverkar bedömningen av allvarlig psykisk störning.

Den fullständiga rapporten (RMV-rapport 2013:1) kan hämtas under Publikationer


Rapport om gärningsbeteende vid en rättspsykiatrisk undersökningMinibild av rapporten RMV-rapport 2012:1 - Gärningsbeteende och allvarlig psykisk störning - gärningsanalys inom den utredande rättspsykiatrin

Medarbetare på den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har inom ramen för det löpande kvalitetsarbetet kartlagt betydelsen av gärningsbeteende vid rättspsykiatrisk undersökning. Ur resultaten framgår att faktorer som kan anses vara viktiga vid APS-bedömningen är t ex kort avstånd till gärningsplatsen, nykterhet, typ av dag och efterbrottsbeteende. Den fullständiga rapporten kan hämtas här.


Samarbetsavtal med Multi Health Systems, CanadaRMV och MHS har slutit en överenskommelse om att RMV skall utveckla en svensk version av LS/CMI™ (Level of Service/Case Management Inventory), som är ett verktyg avsett för inventering och skattning av risk- och behovsfaktorer för kriminellt belastade vuxna och ungdomar i övre tonåren.

Verktyget är ett hjälpmedel för behandlingsplanering och Case Management. LS/CMI™ ansluter till LSI-R™ vars 54 items har omformats till 43 och kompletterats med 10 avsnitt som ger ytterligare underlag för Case Management.

En svensk version av LS/CMI™ beräknas att finnas tillgänglig under senare delen av 2012.

Ytterligare upplysningar: Pelle Granström, RMV:s ledningskansli 08-402 43 76.
Björn Fredriksson, rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge 08-607 15 51

----------------------------------------------------------------


Rapport om livstidsdömda RMV-rapport 2010:2 - Livstidsdömda

Rapporten syftar till att öka kunskapen om riskfaktorer för återfall i brott och misskötsamhet under pågående verkställighet för gruppen livstidsdömda män. Studien är en kohortstudie av livstidsdömda under åren 1965-2007. Den syftar också till att utveckla och validera de verktyg som används för bedömning av dessa personers återfallsrisk.

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Kriminalvården och Rättsmedicinalverket och har bedrivits vid Kriminalvårdens FoU-grupp i Stockholm i samverkan med Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet.

Rapporten är utgiven endast i pdf-format, 33 sidor. Klicka på länken för utskrift.

----------------------------------------------------------------------------


Rättspsykiatri - ändrade upptagningsområdenÄndrade upptagningsområden för läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och för rättspsykiatrisk
undersökning

 

Rättsmedicinalverket har på grund av en organisationsförändring beslutat att göra vissa ändringar i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2010 och publiceras i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) som finns att tillgå på Socialstyrelsens hemsida, http://www.socialstyrelsen.se/.

Enligt de nya reglerna har respektive undersökningsenhet följande upptagningsområde.

 

Undersökningsenhet Södra

 

Rättsmedicinalverket 
Rättspsykiatriska avdelningen 
Box 4024
422 04 HISINGS BACKA
Telefon: 031-55 96 00
Telefax: 031-55 49 61

Upptagningsområde:
Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län

 

Undersökningsenhet Mellersta

 

Rättsmedicinalverket 
Rättspsykiatriska avdelningen  
Box 4044
141 04 HUDDINGE  
Telefon: 08-607 15 00  
Telefax: 08-711 71 41 

Upptagningsområde:
Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län

 

Undersökningsenhet Norra

 

Rättspsykiatriska utredningsenheten  
Norrlands Universitetssjukhus  
901 85 UMEÅ  
Telefon: 090-785 00 00  
Telefax: 090-13 64 71

Upptagningsområde:
Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens länUppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut