mer

Bemötande av påståenden om hanteringen av medicinska åldersbedömningar

En myndighet bör och ska granskas. Det är en viktig garant för att myndigheter arbetar korrekt utifrån de givna ramar som regeringen ger. När det gäller medicinska åldersbedömningar har dock SvD framfört ett antal påståenden som presenterats som fakta, avslöjanden och allvarliga fel. Rättsmedicinalverket delar inte den tolkningen och vill på detta sätt belysa några av frågorna utifrån myndighetens perspektiv:

  • Rättsmedicinalverket delar inte bilden att få av de ansvariga inom myndigheten hittills velat låta sig intervjuas. Faktum är att alla ansvariga låtit sig intervjuas, några vid flera tillfällen. Tidigare och nuvarande generaldirektör, metodansvariga, ansvariga chefer, rättsläkare och sakkunniga har medverkat i intervjuer och Rättsmedicinalverket har vidare besvarat en mycket stor mängd följdfrågor samt lämnat förklaringar och kommentarer skriftligen. Förutom detta har myndigheten också bjudit in till pressträffar och medverkat i radio- och tv-program i ämnet.
  • Rättsmedicinalverket har inte heller avfärdat en studie såsom påstås i en faktaruta. Tvärtom har Rättsmedicinalverket förklarat att myndigheten analyserat den och finner studien akademiskt intressant, men kommit till slutsatsen att den inte föranleder någon förändring i de metoder som används.
  • Rättsmedicinalverket anser att det är tveksamt att utifrån Socialstyrelsens förtydligande hävda att de sågar sin analys som Rättsmedicinalverkets metodval bygger på. För det första utgör Socialstyrelsens rapport från 2016, som avses här, inte den vetenskapliga grund på vilken metoderna vilar. Rapporten utgjorde ett stöd för Rättsmedicinalverkets val av undersökningsmetoder, men Rättsmedicinalverket har inte baserat sin metod på rapportens beräkningar. Rättsmedicinalverket har studerat de olika vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för rapporten och därefter dragit slutsatser utifrån dessa. Som stöd för det har även funnits de medicinska experter som bidrog till Socialstyrelsens arbete. För det andra synliggörs inte Socialstyrelsens hela slutsats i sammanhanget, nämligen att de på uppdrag av regeringen gjort vidare studier inom området sedan 2016 och att det av dessa resultat framgår att magnetkamera är en användbar metod för medicinsk åldersbedömning, särskilt för pojkar/män.
  • Rättsmedicinalverket ser det inte som problematiskt att såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen värderar rättsmedicinska utlåtanden om ålder i prövningar i enskilda fall. Det är så det fungerar i det svenska rättssystemet. Rättsmedicinalverket har inga andra uppgifter om den sökande, det är Migrationsverket eller Migrationsdomstolen som väger samman all information i ärendet och fattar beslut om ålder. I det ingår att värdera säkerheten i de underlag som lagts fram. Rättsmedicinalverket bedömer det mest sannolika enbart utifrån ett medicinskt perspektiv med de metoder som valts, ingenting annat.

Rättsmedicinalverket bedömer att det i dagsläget inte finns någon annan tillgänglig metod som med mindre felmarginaler skulle kunna svara mot regeringens uppdrag. Väger man inte in hur uppdraget till myndigheten utformats eller att metoden måste resultera i en bedömning som är användbar för mottagaren får man en ensidig och förenklad bild av ett komplext uppdrag.

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet med flera olika ansvarsområden. Rättsmedicinalverket strävar alltid efter att utföra ålagda uppgifter på ett rättssäkert sätt och med så stor precision och noggrannhet som är möjlig. Vi är lyhörda inför vår uppgift och tar den på största allvar.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.