mer

Medicinska åldersbedömningar – i gränslandet mellan vetenskap och juridik

Medicinska åldersbedömningar är ett område som berör många, unga och utsatta människor. Eftersom resultatet av en medicinsk åldersbedömning kan ha stor betydelse för den sökande är det naturligt att tycka att inget får bli fel. Då kan det verka logiskt att metoder där felmarginalerna inte kan beräknas med exakthet är rättsosäkra och inte bör användas. Givet regeringens uppdrag att både skilja barn från vuxna och vuxna från barn måste man även beakta att en hög säkerhet för det ena innebär en minskad säkerhet för det andra.

Hur man än vänder och vrider på saken kvarstår dock vissa grundläggande förutsättningar:

  • det finns inga exakta metoder att tillgå
  • metodernas felmarginaler går inte att beräkna med exakthet så länge man inte vet åldern på samtliga individer som undersöks
  • som barn är risken för felbedömning större ju närmre 18 år du är

Oavsett vilka metoder som används kan vetenskapen alltså inte bidra med några exakta svar i detta sammanhang. Det finns med andra ord ingen annan beräkningsmodell eller expert som kan lösa ut det grundläggande problemet i sammanhanget – att en medicinsk åldersbedömning idag är befäst med vissa osäkerheter, men behöver ändå användas i ett juridiskt sammanhang. Detta är i sig inget ovanligt för Rättsmedicinalverkets verksamhet. Som expert inom rättsväsendet är denna typ av avvägningar en del av rollen; att kunna bistå med ett användbart bedömningsunderlag, men bara inom ramen för vad metodernas säkerhet medger. Inom rättsmedicin handlar detta ofta om att förmedla sannolikheter snarare än att uttala sig med exakthet. Det är sedan upp till mottagaren av utlåtandet att göra en bevisvärdering och en samlad bedömning av allt beslutsunderlag.

Migrationsverket ansvarar för att ta ställning till den sökandes ålder. Det är när Migrationsverket gjort bedömningen att den sökandes underårighet inte är sannolik som möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning erbjuds. Migrationsverket behöver alltså inte en medicinsk åldersbedömning som underlag för att fatta ett beslut om ålder, utan undersökningarna är till för att den sökande ska få en möjlighet att stärka sin bevisning. Med den möjligheten har nu cirka 1 700 barn kunnat presentera ett underlag som styrker deras egna uppgifter om sin ålder. Underkänner man medicinska åldersbedömningar underkänner man också detta bevismedel.

I Sverige saknade vi länge ett system för medicinsk åldersbedömning då tidigare metoder fallit på grund av hård kritik av olika slag. I många andra länder rasar liknande kritikstormar, även i de länder som använder metoder som vissa kritiker i Sverige lyfter fram som bättre lämpade.

Att kritiskt granska befintliga system är en förutsättning för att kunna göra framsteg. Rättsmedicinalverket välkomnar därför all kritisk granskning och alla vetenskapliga inspel som kan bidra till förbättring på området. För att kritiken ska bli relevant måste den dock sättas i sitt sammanhang – detta gränsland mellan vetenskap och juridik. I det sammanhanget får strävan efter metodprecision inte omöjliggöra genomförandet av medicinska åldersbedömningar och därmed beröva sökande möjligheten till ett viktigt bevismedel i sin asylprövning. Man måste därför vara aktsam med proportionerna när kritik mot olika delar av detta område lyfts fram. En alltför ensidig bild av verksamheten som enbart handlar om risker och antaganden kan till slut bli närmast vilseledande för såväl allmänhet som för de individer som berörs av den här verksamheten.

Fortsatt metodutveckling

Rättsmedicinalverket anser att det metodval som gjorts är det bäst lämpade för närvarande, givet tillgänglig kunskap och regeringens uppdrag att skilja barn från vuxna och vuxna från barn. Det betyder dock inte att vi är klara med metodarbetet. Myndigheten arbetar aktivt med metodutveckling på området, utöver att vi följer den vetenskapliga kunskapsutvecklingen. Vi har under året tillfört mer resurser till metodgruppen och har för avsikt att tillföra ytterligare sådana till verksamhetsområdet för att fördjupa kunskapen och fortsatt kunna utveckla och säkra metoderna.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.