Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo

Utredning om medicinska åldersbedömningar presenterar delredovisning

mer 2021-10-28

Idag presenterar den utredning som regeringen tillsatt för att granska metoden för medicinska åldersbedömningar sin delredovisning. Det slutliga uppdraget ska redovisas i maj 2024.

I juni 2020 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att granska och utöka kunskapsunderlaget rörande medicinska åldersbedömningar. Utredningen ska slutredovisa arbetet senast den 31 maj 2024, men i arbetet ingår att delredovisa uppdraget under 2021. Nu är denna delredovisning inlämnad till regeringen.

I betänkandet ges ett antal rekommendationer för att utveckla arbetet med medicinska åldersbedömningar. De flesta av dessa rör hur olika delar av metoden redovisas, men det finns också rekommendationer som handlar om hur själva metoden kan utvecklas och kvalitetssäkras.

– Det är nyttigt att få den externa belysning av metoden som utredningen har gett oss. Vi kommer såklart att ta till oss av utredningens synpunkter och använda dem i vårt utvecklingsarbete, säger Lars Werkström.

Utredningen har också tittat på frågan om det vetenskapliga underlaget för metoden. Som ett led i detta har man inhämtat en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som menar att det inte finns ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att göra vissa beräkningar. Enligt SBU gäller detta för mognadsbedömning av både knä och visdomstand. I sin samlade bedömning ställer sig dock utredningen inte bakom SBU:s linje.

– Vi kan konstatera att SBU:s slutsats rörande det vetenskapliga underlaget främst handlar om huruvida man kan väga samman studier som ligger nära varandra metodologiskt. Förutom Sverige så använder 18 andra europiska länder vetenskapliga underlag för visdomstand som grund för åldersbedömning och vissa länder slår samman studier i sina beräkningar. Men vi får också komma ihåg att utredningen nu bara har gjort en delredovisning av sitt uppdrag, en vetenskaplig studie kommer att genomföras som nästa steg. Den kommer att utöka det vetenskapliga underlaget, säger Lars Werkström.

Utredningens delbetänkande kan du läsa här.