Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Statistik

Här hittar du statistik om respektive avdelnings ärendeflöde, samt fördjupande statistik från den rättskemiska verksamheten.

Rättsmedicinalverket (RMV) är inte en statistikmyndighet. Information på denna sida kommer från RMV:s ärendehanteringssystem vilket kan skilja sig från Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken rörande avlidna och dödsorsaker tillhandahålls av Socialstyrelsen, medan Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den officiella kriminalstatistiken.

Sidans innehåll:
Rättskemi
Rättsmedicin
Rättsgenetik
Rättspsykiatri
Övrig statistik


Rättskemi

Rättskemi utför analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår. Vi är Sveriges enda rättskemiska laboratorium och varje år gör vi cirka 850 000 analyser. Bland rättskemins uppdragsgivare finns polis, sjukvård och Kriminalvården. Vi hjälper även de rättsmedicinska enheterna med olika typer av analyser i samband med rättsmedicinska obduktioner.

Läs mer om Rättskemi

Tabell 1: Antal expedierade rättskemiska ärenden.

Ärendekategori20192020202120222023
Rättsmedicinska ärenden563456355 6185 9365984
Polisärenden rattfylleri17 59019 35916 923 14 51113885
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk39 47342 27836 259 32 56229 692
Polisärenden, våldsbrott1 6211 9522 312 2 9853 743
Kriminalvårdsärenden28 68922 97132 16334 06336 984
Vård, narkotika11 0719 4767 7396 8206 243
Vård, övrig utredning617451364341277
Rättstoxikologiska yttranden8161 008844676711
TOTALT105 511103 130102 22297 89497 519
Källa: RMV:s årsredovisning

 

Rättskemiska undersökningar vid rättsmedicinska obduktioner

En av RMV:s huvuduppgifter är att utföra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet.

I tabell 2 redovisas de vanligaste substanserna som påvisats i rättsmedicinska ärenden. I denna tabell visas enbart så kallade fynd, och den påvisade substansen behöver inte ha bidragit till dödsfallet. Siffrorna är en sammanställning av uppgifter från RMV:s ärendehanteringssystem.

Tabell 2. De vanligaste substanserna (läkemedel/droger) som påvisas i blod i de rättsmedicinska obduktionsärendena, uppdelade efter obduktionsår.

RangFynd i blod2018201920202021
Obduktionsärenden*5623545054275572
1etanol ≥ 0,2‰1343127213041293
2paracetamol381462451737
3metoprolol367371382465
4mirtazapin**384410358416
5diazepam/oxazepam**477476447400
6amlodipin302338254395
7zopiklon**432412367390
8alprazolam**365405405372
9heroin/kodein/morfin***368388343337
10oxikodon**112275312326
11propiomazin**292334282284
12amfetamin257304327282
13alimemazin**279279260281
14THC**368323266278
15citalopram**238243215220
16pregabalin220203200219
17sertralin197219221215
18klonazepam**192195169183
19prometazin**129142140180
20gabapentin140150152153
21buprenorfin**143115141153
22tramadol**173145138149
23olanzapin**125141115145
24venlafaxin154140133140
25amiodaron114129105134
26bisoprolol118125128131
27amitriptylin/nortriptylin799082111
28zolpidem120143119110
29fentanyl**861107699
30hydroxizin12712312296
Notera att flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall och att samma ärende därför kan förekomma på flera rader. *Obduktionsärenden där det genomförts rättskemiska analyser. ** Inkl. metaboliter. *** Inkl. fynd av 6-acetylmorfin i urin.

Substanser som varit bidragande till förgiftningsdödsfallet

Ungefär 15 % av RMV:s obduktionsärendena bedöms som förgiftningar med läkemedel och/eller droger. De flesta av dessa ärenden är så kallade blandförgiftningar där ett flertal substanser påvisas i potentiellt dödliga koncentrationer. I dessa fall är det ofta svårt att avgöra vilken eller vilka substanser som har bidragit till dödsfallet.

I tabell 3 syns en sammanställning över de 10 vanligaste läkemedel/droger som, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, har bedömts varit bidragande till förgiftningsdödsfallet.

Att det rör sig om förgiftningsdödsfall kommer från uppgifter angivna på dödsorsaksintyget. Bedömningen av vilka läkemedel/droger som har varit bidragande till förgiftningen är baserat på en genomgång av uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapporten. Detta innebär att en viss variation i bedömning kan förekomma mellan olika sammanställningar.

Sammanställningen är utgår från obduktionsärendena där det genomfört rättskemiska analyser och där läkemedlet/drogen i fråga har kunnat påvisas i blod vid analyserna.

Tabell 3. Antal förgiftningsdödsfall för de 10 vanligaste substanserna (läkemedel/droger) som bedömts* som bidragande till dödsfallet, och där substansen i fråga har påvisats i blod. Ärende uppdelade på obduktionsår

2018201920202021
Förgiftningar (läkemedel/droger)824832781723
Oxikodon8190103100
Buprenorfin88648887
Alprazolam61688573
Heroin941089567
Alimemazin88806864
Tramadol77615658
Zopiklon67695258
Propiomazin55554443
Amfetamin46475641
Pregablin40393941
Notera att flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall och att samma ärende därför kan förekomma på flera rader. *Bedömningen är baserad på uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapport.

Rättsmedicin

Den huvudsakliga uppgiften för den rättsmedicinska verksamheten är att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.

Läs mer om rättsmedicin

Rättsmedicinska obduktioner

Under 2023 expedierades 5 893 rättsmedicinska obduktioner, vilket är i nivå med föregående år. Sett över en längre tid har antalet obduktioner ökat. De senaste tio åren har antalet obduktioner ökat med 10 procent. En förklaring kan vara den ökade befolkningen i Sverige som under samma tidsperiod ökat med 8 procent.

Tabell 5. Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar.

Ärendetyp20192020202120222023
Rättsmedicinsk obduktion*5 5865691540159625 893
Rättsmedicinsk likbesiktning**1061292245
Platsundersökning6573817066

Tabell 6: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar, uppdelat på dödssätt.

Dödssätt20192020 202120222023
Olycksfall12311231112412431261
Självmord12891195115112591318
Avsiktligt vållad av annan96141102122126
Oklart om avsikt förelegat326326278357308
Polisingripande13874
Sjukdom26432795273829642876

Tabell 7: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kvinnor och män.

20192020 202120222023
Kvinnor15011507140816081640
Män40844187399343414251
Uppgift saknas10032

Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter. Under pandemiåret 2021 var antalet donationsärenden lågt, främst på grund av krav på covidtestning kombinerat med brist på provtagningsmaterial och otillräcklig testkapacitet. Efter pandemin har antalet donationsärenden ökat. Ökningen antas inte enbart bero på att pandemin är över, utan även på ett intensifierat donationsfrämjande arbete och välfungerande rutiner inom Rättsmedicinalverket.

Tabell 8: Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

20192020202120222023
Donatorer10367536973
Hjärtklaffar3114103134
Hornhinnor6737486066
Hud1621121111
Temporalben2030182319
Forskning5025101413

Rättsintyg

Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige. Under 2023 expedierades 4 894 rättsintyg, vilket är en markant ökning jämfört med 2022 och 2021 och det högsta antal som uppmätts sedan 2016. Det är både antalet rättsintyg baserade på kroppsundersökningar och yttranden som ökat.

Läs mer om rättsintyg

Tabell 9. Antal expedierade rättsintyg totalt samt uppdelat på kroppsundersökningar och yttranden.

20192020202120222023
Kroppsundersökningar15021528119811701460
Yttranden30033186313631533434
Rättsintyg totalt45054714433443234894

Tabell 10. Antal expedierade rättsintyg uppdelat på kön och part (målsägande respektive misstänkt gärningsperson).

20192020 202120222023
Kvinnor19772140202820592360
Misstänkt gärningsperson 8277655274
Målsägande18952063196320072286
Män25282572230619542532
Misstänkt gärningsperson 657673571547699
Målsägande18711899173517071833
I ett litet antal ärenden saknas uppgift om kön eller part och är registrerad som annan. .

Medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom RMVs rättsmedicinska verksamhet.

RMV startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många utlåtanden om ålder som RMV har skickat till Migrationsverket och hur fördelningen av våra bedömningar ser ut.

Tabell 11. Antal expedierade utlåtanden gällande medicinska åldersbedömningar i asylärenden.

20192020 2021 20222023
Totalt199176107128161
Män13013467100119
Kvinnor6942402842

Tabell 12. Fördelning av möjliga svar i rättsmedicinska utlåtanden om ålder som utfärdats i ärenden om uppehållstillstånd.

20192020 202120222023
Män
... talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre. 82331
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.8693292324
.. talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre. 8816
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.4441224648
Bedömning har inte varit möjlig att göra.0000
Kvinnor
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.3921181526
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.20301
... talar för att den undersökta är under 18 år.97625
… tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.**1914111110
Bedömning har inte varit möjlig att göra.200

Rättsgenetik

Den rättsgenetiska verksamheten analyserar prover och utför utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik. Antalet expedierade ärenden avseende rättsgenetiska undersökningar minskade 2023 med 10 procent jämfört med föregående år. Det beror främst på ett lägre
ärendeinflöde från Migrationsverket och från privatpersoner.

Läs mer om rättsgenetik

Tabell 13: Antal expedierade rättsgenetiska ärenden per beställare och ämnesområde.

BeställareÄmnesområde20192020202120222023
MigrationsverketSläktskap1446694414338237
KommunerSläktskap95485886113821366
DomstolarSläktskap374326317283252
PrivataSläktskap265288291189120
ÖvrigaSläktskap132326117
Identifiering02010
PolismyndighetenSläktskap2525314046
Art63102
Identifiering3158607653
Rättsmedicinverkets avdelning för rättsmedicinArt20242
Identifiering8884119109110
Plötslig hjärtdöd756638370

Rättspsykiatri

Rättspsykiatrins uppdrag är att genomföra paragraf 7-undersökningar samt rättspsykiatriska undersökningar där man bedömer den misstänkte personens psykiska tillstånd. Ett utlåtande från RMV får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. I uppdraget ingår även att göra riskutredningar för livstidsdömda. Här undersöks och bedöms risken för att den undersökta personen återfaller i brottslighet.

Läs mer om Rättspsykiatri

Tabell 14: Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU), §7-intyg och riskutredningar.

20192020 202120222023
RPU573529495537555
§ 7-intyg12421152105711381140
Riskutredningar2736262422

Rättspsykiatriska undersökningar

Efter att ha varit på en stabil nivå under flera år ökade antalet rättspsykiatriska undersökningar under 2018 och 2019. Därefter minskade antalet under ett par år för att sedan åter öka. Det är främst undersökningar avseende häktade personer som ökat.

Allvarlig psykisk störning

Under 2023 minskade andelen undersökta personer som bedömdes ha en allvarlig psykisk störning. Förändringen är dock liten och kan antas utgöra en naturlig variation mellan åren. Att andelen med allvarlig psykisk störning vid undersökningen är något lägre än motsvarande andel vid gärningen förklaras av att vissa sjukdomstillstånd som föranleder en allvarlig psykisk störning är övergående (exempelvis drogutlösta psykoser).

Tabell 15: Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökta personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen,

20192020 202120222023
Antal med APS335303278315312
Andel med APS58%57%56%59%56%

Tabell 16: Antal rättspsykiatriska undersökningar där RMV rekommenderar vård som straffpåföljd.

202120212022202220232023
RegionExpedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *
Stockholm126
661347311359
Uppsala29172183713
Sörmland13517112513
Östergötland13431132816
Jönköpings län166144146
Kronoberg9794113
Kalmar län1158451
Gotland42432
Blekinge726383
Skåne492364316022
Halland149159147
Västra Götaland653370378638
Värmland15621112411
Örebro län1441862010
Västmanland1471910157
Dalarna2212177164
Gävleborg146168115
Västernorrland185115118
Jämtland Härjedalen426395
Västerbotten1610144138
Norrbotten7294139
Uppgift saknas **155136196
Totalt495238537261555256
* Med eller utan särskild utskrivningsprövning
** Inklusive personer som saknar hemvist i Sverige

Övrig statistik

Drunkningar 2015-2020

Dödsorsak201520162017201820192020Totalt
Självmord736255704056356
Avsiktligt vållande av annan235
Oklart om avsikt förelegat423024283019173
Olycksfall1201259513790102669
- Badkar
181414711872
- Pool3343316
- Vattendrag, sjö, hav99111781267691581
Samtliga drunkningar
2352171742371601801203
Totalt 1 203 rättsmedicinska obduktioner har genomförts till följd av drunkning under åren 2015-2020. Av dessa bedömdes 356 vara självmord och 5 drunkningar bedömdes vara avsiktligt vållade av annan person, i 173 fall var det oklart om avsikt förelåg. Bland de 669 drunkningsolyckorna som återstår skedde 72 av olyckorna i badkar. Kvar återstår 597 dödsfall till följd av drunkningsolycka i vattendrag, sjö, hav eller pool.