Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Statistik

Här hittar du statistik om respektive avdelnings ärendeflöde, samt fördjupande statistik från den rättskemiska verksamheten.

Rättsmedicinalverket (RMV) är inte en statistikmyndighet. Information på denna sida kommer från RMV:s ärendehanteringssystem vilket kan skilja sig från Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken rörande avlidna och dödsorsaker tillhandahålls av Socialstyrelsen, medan Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den officiella kriminalstatistiken.

Med undantag för statistik från årsredovisningen, så uppdateras statistiken halvårsvis.

Sidans innehåll:
Rättskemi
Rättsmedicin
Rättsgenetik
Rättspsykiatri
Övrig statistik


Rättskemi

Rättskemi utför analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår. Vi är Sveriges enda rättskemiska laboratorium och varje år gör vi cirka 850 000 analyser. Bland rättskemins uppdragsgivare finns polis, sjukvård och Kriminalvården. Vi hjälper även de rättsmedicinska enheterna med olika typer av analyser i samband med rättsmedicinska obduktioner.

Läs mer om Rättskemi

Tabell 1: Antal expedierade rättskemiska ärenden.

Ärendekategori2017
201820192020
Rättsmedicinska ärenden5 374578256345635
Polisärenden rattfylleri16 72617 54217 59019 359
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk35 37037 47939 47342 278
Polisärenden, våldsbrott118013161 6211 952
Kriminalvårdsärenden26 27428 95728 68922 971
Vård, narkotika11 42711 00811 0719 476
Vård, övrig utredning576550617451
Rättstoxikologiska yttranden7717898161 008
TOTALT97 698103 423105 511103 130
Källa: RMV:s årsredovisning

 

Rättskemiska undersökningar vid rättsmedicinska obduktioner

En av RMV:s huvuduppgifter är att utföra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet.

I tabell 2a och tabell 2b redovisas antalet rättsmedicinska ärenden där vi påvisat ett antal olika substanser med missbrukspotential. I dessa tabeller visas enbart så kallade fynd (att substansen har påvisats i en verifieringsanalys), och den påvisade substansen behöver inte ha bidragit till dödsfallet. Siffrorna är en sammanställning av uppgifter från RMV:s ärendehanteringssystem.

Tabell 2 A. Antal rättsmedicinska obduktioner där det gjorts en rättskemisk undersökning, samt fynd av ett utvalt antal substanser som påvisade i blod.

År
Totalt
Etanol ≥ 1 ‰*
Etanol ≥ 2 ‰*
Heroin**
/Kodein
/Morfin
Oxikodon
Tramadol
Zopiklon
Fentanyl
Fentanyl-
analoger
Kokain
2020 (jan-jun)
2800
359
168
195
153
77
189
50
0
53
2019
5524
695
297
388
277
142
413
110
2
100
2018
5688
746
355
373
225
162
432
86
12
108
2017
5334
708
341
396
241
163
449
108
102
82
2016
5272
742
351
384
222
152
469
121
78
67
År = Obduktionsår. Notera att samma ärende förekommer i flera kolumner.
* Baserat på resultat i lårblod. ** Fynda av 6-acetylmorfin i blod eller urin.

Tabell 2 B. Antal rättsmedicinska obduktioner där det gjorts en rättskemisk undersökning, samt fynd av ett utvalt antal substanser som påvisade i blod.

År
Totalt
Pregabalin
Gabapentin
Amfetamin
MDMA/MDA
Metamfetamin
2020(jan-jun)
2800
98
84
163
23
3
2019
5524
203
150
303
49
5
2018
5688
220
140
255
33
10
2017
5334
254
103
220
27
10
2016
5272
283
113
211
25
7
År = Obduktionsår. Notera att samma ärende förekommer i flera kolumner.

 

Substanser som varit bidragande till förgiftningsdödsfallet

Mellan 16-18 % av de rättskemiska obduktionsärendena bedöms som förgiftningar med läkemedel, droger och/eller alkohol. De flesta av dessa ärenden är så kallade blandförgiftningar, där ett flertal substanser påvisas i toxiska/letala koncentrationer. I dessa fall är det ofta svårt att avgöra vilken eller vilka substanser som har bidragit till dödsfallet.

I tabell 4 återfinns en sammanställning över ärenden där de angivna substanserna har bedömts som bidragande till dödsfallet, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser. Observera att detta innebär att flera olika substanser kan bedömas som bidragande i samma dödsfall. Siffrorna är framtagna efter en manuell genomgång av ärendena. Dessa genomgångar görs på avslutade ärenden. Då det finns utredningar som drar ut på tiden kan enstaka ärenden tillkomma i senare uppdateringar.

Tabell 3. Antal förgiftningsdödsfall där den angivna substansen/substanserna påvisats i blod och bedömts* som bidragande till dödsfallet, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser.

År
Totalt
Alkohol**
Läkemedel och/
eller droger **
Heroin
Oxikodon
Tramadol
Zopiklon
Fentanyl
Fentanyl-
analoger
Kokain
2019
5524
206
831
104
89
59
65
26
2
19
2018
5688
183
824
94
79
73
63
28
11
21
2017
5334
228
878
107
78
61
74
29
102
10
2016
5272
210
857
88
65
57
73
63
75
10
År = Obduktionsår. Notera att samma ärende förekommer i flera kolumner.
*Bedömningen är baserad på obduktionsrapporten. **Baserat på diagnoskod angiven av obducerande rättsläkare.

Rättsmedicin

Den huvudsakliga uppgiften för den rättsmedicinska verksamheten är att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.

Läs mer om rättsmedicin

Rättsmedicinska obduktioner

Antalet utförda rättsmedicinska obduktioner varierar något från år till år, utan uppenbart samband med det totala antalet avlidna i Sverige och motsvarar cirka sex procent av det totala antalet dödsfall. Under senare år har Rättsmedicinalverket utfört cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner per år.

Tabell 5. Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar.

Ärendetyp2017201820192020
Rättsmedicinsk obduktion*53845 7585 5865691
Rättsmedicinsk likbesiktning**471061
Platsundersökning51496573

Tabell 6: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar, uppdelat på dödssätt.

Dödssätt2017201820192020
Olycksfall1248134912311231
Självmord1142122812891195
Avsiktligt vållad av annan11211996141
Oklart om avsikt förelegat373351326326
Polisingripande0513
Sjukdom2509270626432795

Tabell 7: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kvinnor och män.

 2017201820192020
Kvinnor1430153015011507
Män3949422740844187
Uppgift saknas5110

Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

Tabell 8: Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

 2017201820192020
Donatorer696910367
Hjärtklaffar18243114
Hornhinnor44516737
Hud25241621
Hörselben6420
Temporalben29302030
Forskning31305025

Rättsintyg

Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige.

Läs mer om rättsintyg

Tabell 9. Antal expedierade rättsintyg totalt samt uppdelat på kroppsundersökningar och yttranden.

 2017201820192020
Kroppsundersökningar1875155315021528
Yttranden2823295530033186
Rättsintyg totalt4698450845054714

Tabell 10. Antal expedierade rättsintyg uppdelat på kön och part (målsägande respektive misstänkt gärningsperson).

 2017201820192020
Kvinnor2012198719772140
Misstänkt gärningsperson 61588277
Målsägande1951192618952063
Män2682252025282570
Misstänkt gärningsperson 713631657672
Målsägande1967188718711898
I ett litet antal ärenden saknas uppgift om kön eller part och är registrerad som annan. .

Medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom RMVs rättsmedicinska verksamhet.

RMV startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många utlåtanden om ålder som RMV har skickat till Migrationsverket och hur fördelningen av våra bedömningar ser ut.

Tabell 11. Antal expedierade utlåtanden gällande medicinska åldersbedömningar i asylärenden.

 2017201820192020
Totalt96171252199176
Män92801086130134
Kvinnor3371666942

Tabell 12. Fördelning av möjliga svar i rättsmedicinska utlåtanden om ålder som utfärdats i ärenden om uppehållstillstånd.

 2017201820192020
Män
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.78038088693
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.14192704441
Bedömning har inte varit möjlig att göra.609
Kvinnor
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.196893921
... talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.*83
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.15120
... talar för att den undersökta är under 18 år.**21497
… tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.**38621914
Bedömning har inte varit möjlig att göra.3

Rättsgenetik

Den rättsgenetiska verksamheten analyserar prover och utför utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik.

Läs mer om rättsgenetik

Tabell 13: Antal expedierade rättsgenetiska ärenden per beställare och ämnesområde.

BeställareÄmnesområde2017201820192020
MigrationsverketSläktskap144219271446694
SocialförvaltningarSläktskap10961022954858
DomstolarSläktskap272364374326
Identifiering1000
PrivataSläktskap174191265288
ÖvrigaSläktskap28351323
Identifiering1302
PolismyndighetenSläktskap7102525
Art4163
Identifiering22283158
Rättsmedicinverkets avdelning för rättsmedicinSläktskap2000
Art2420
Identifiering93848884
Plötslig hjärtdöd38537566

Rättspsykiatri

Rättspsykiatrins uppdrag är att genomföra paragraf 7-undersökningar samt rättspsykiatriska undersökningar där man bedömer den misstänkte personens psykiska tillstånd. Ett utlåtande från RMV får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. I uppdraget ingår även att göra riskutredningar för livstidsdömda. Här undersöks och bedöms risken för att den undersökta personen återfaller i brottslighet.

Läs mer om Rättspsykiatri

Tabell 14: Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU), §7-intyg och riskutredningar.

 2017201820192020
RPU457521573529
§ 7-intyg1172118312421152
Riskutredningar34342736

Rättspsykiatriska undersökningar

Efter ett par år av relativt markant ärendeökning (en ökning med 25 procent mellan 2017 och 2019) har inflödet under 2020 minskat.

Allvarlig psykisk störning

Andelen undersökta personer som bedömts ha en allvarlig psykisk störning vid gärningen uppgick 2020 till 57 procent. Det motsvarar ungefär samma nivå som år 2019. Andelen som bedömts ha en allvarlig psykisk störning vid undersökningen var 53 procent under 2020 och motsvarar nivån för föregående år. Andelen som bedömts ha en allvarlig psykisk störning vid undersökningen är således något lägre än andelen vid gärningen. Det förklaras av att vissa tillstånd, exempelvis initierade av drogintag, kan vara övergående och därmed föreligger inte någon allvarlig psykisk störning vid undersökningstillfället. Personen kan då inte dömas till rättspsykiatrisk vård.

Tabell 15: Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökta personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen,

 2017201820192020
Antal med APS253291335303
Andel med APS55%56%58%57%

Tabell 16: Antal rättspsykiatriska undersökningar där RMV rekommenderar vård som straffpåföljd.

 20182018201920192020 2020
RegionExpedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *
Stockholm122581458114875
Uppsala2912127199
Sörmland146188136
Östergötland1352172612
Jönköpings län94128105
Kronoberg636297
Kalmar län7231132
Gotland625410
Blekinge3310475
Skåne722581406533
Halland201323111917
Västra Götaland673879496839
Värmland17971122
Örebro län18102311238
Västmanland104176135
Dalarna17822101822
Gävleborg16717991
Västernorrland96166114
Jämtland Härjedalen2 7441
Västerbotten22610186
Norrbotten1661321510
Uppgift saknas **26192413158
Totalt521246571285526257
* Med eller utan särskild utskrivningsprövning
** Inklusive personer som saknar hemvist i Sverige

Övrig statistik

Drunkningar 2015-2020

Dödsorsak201520162017201820192020Totalt
Självmord736255704056356
Avsiktligt vållande av annan235
Oklart om avsikt förelegat423024283019173
Olycksfall1201259513790102669
- Badkar
181414711872
- Pool3343316
- Vattendrag, sjö, hav99111781267691581
Samtliga drunkningar
2352171742371601801203
Totalt 1 203 rättsmedicinska obduktioner har genomförts till följd av drunkning under åren 2015-2020. Av dessa bedömdes 356 vara självmord och 5 drunkningar bedömdes vara avsiktligt vållade av annan person, i 173 fall var det oklart om avsikt förelåg. Bland de 669 drunkningsolyckorna som återstår skedde 72 av olyckorna i badkar. Kvar återstår 597 dödsfall till följd av drunkningsolycka i vattendrag, sjö, hav eller pool.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.