Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Statistik

Här hittar du statistik om respektive avdelnings ärendeflöde, samt fördjupande statistik från den rättskemiska verksamheten.

Rättsmedicinalverket (RMV) är inte en statistikmyndighet. Information på denna sida kommer från RMV:s ärendehanteringssystem vilket kan skilja sig från Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken rörande avlidna och dödsorsaker tillhandahålls av Socialstyrelsen, medan Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den officiella kriminalstatistiken.

Med undantag för statistik från årsredovisningen, så uppdateras statistiken halvårsvis.

Sidans innehåll:
Rättskemi
Rättsmedicin
Rättsgenetik
Rättspsykiatri


Rättskemi

Rättskemi utför analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår. Vi är Sveriges enda rättskemiska laboratorium och varje år gör vi cirka 700 000 analyser. Bland rättskemins uppdragsgivare finns polis, sjukvård och Kriminalvården. Vi hjälper även de rättsmedicinska enheterna med olika typer av analyser i samband med rättsmedicinska obduktioner.

Läs mer om Rättskemi

Tabell 1: Antal expedierade rättskemiska ärenden.

Ärendekategori2017
20182019
Rättsmedicinska ärenden5 37457825634
Polisärenden rattfylleri16 72617 54217 590
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk35 37037 47939 473
Polisärenden, våldsbrott118013161 621
Kriminalvårdsärenden26 27428 95728 689
Vård, narkotika11 42711 00811 071
Vård, övrig utredning576550617
Rättstoxikologiska yttranden771789816
TOTALT97 698103 423105 511
Källa: RMV:s årsredovisning

 

Rättskemiska undersökningar vid rättsmedicinska obduktioner

En av RMV:s huvuduppgifter är att utföra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet.

I tabell 2a och tabell 2b redovisas antalet rättsmedicinska ärenden där vi påvisat ett antal olika substanser med missbrukspotential. I dessa tabeller visas enbart så kallade fynd (att substansen har påvisats i en verifieringsanalys), och den påvisade substansen behöver inte ha bidragit till dödsfallet. Siffrorna är en sammanställning av uppgifter från RMV:s ärendehanteringssystem.

Tabell 2 A. Antal rättsmedicinska obduktioner där det gjorts en rättskemisk undersökning, samt fynd av ett utvalt antal substanser som påvisade i blod.

År
Totalt
Etanol ≥ 1 ‰*
Etanol ≥ 2 ‰*
Heroin**
/Kodein
/Morfin
Oxikodon
Tramadol
Zopiklon
Fentanyl
Fentanyl-
analoger
Kokain
2020 (jan-jun)
2800
359
168
195
153
77
189
50
0
53
2019
5524
695
297
388
277
142
413
110
2
100
2018
5688
746
355
373
225
162
432
86
12
108
2017
5334
708
341
396
241
163
449
108
102
82
2016
5272
742
351
384
222
152
469
121
78
67
År = Obduktionsår. Notera att samma ärende förekommer i flera kolumner.
* Baserat på resultat i lårblod. ** Fynda av 6-acetylmorfin i blod eller urin

Tabell 2 B. Antal rättsmedicinska obduktioner där det gjorts en rättskemisk undersökning, samt fynd av ett utvalt antal substanser som påvisade i blod.

År
Totalt
Pregabalin
Gabapentin
Amfetamin
MDMA/MDA
Metamfetamin
2020(jan-jun)
2800
98
84
163
23
3
2019
5524
203
150
303
49
5
2018
5688
220
140
255
33
10
2017
5334
254
103
220
27
10
2016
5272
283
113
211
25
7
År = Obduktionsår. Notera att samma ärende förekommer i flera kolumner.

 

Substanser som varit bidragande till förgiftningsdödsfallet

Mellan 16-18 % av de rättskemiska obduktionsärendena bedöms som förgiftningar med läkemedel, droger och/eller alkohol. De flesta av dessa ärenden är så kallade blandförgiftningar, där ett flertal substanser påvisas i toxiska/letala koncentrationer. I dessa fall är det ofta svårt att avgöra vilken eller vilka substanser som har bidragit till dödsfallet.

I tabell 4 återfinns en sammanställning över ärenden där de angivna substanserna har bedömts som bidragande till dödsfallet, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser. Observera att detta innebär att flera olika substanser kan bedömas som bidragande i samma dödsfall. Siffrorna är framtagna efter en manuell genomgång av ärendena. Dessa genomgångar görs på avslutade ärenden. Då det finns utredningar som drar ut på tiden kan enstaka ärenden tillkomma i senare uppdateringar.

Tabell 3. Antal förgiftningsdödsfall där den angivna substansen/substanserna bedömts* som bidragande till dödsfallet, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser.

År
Totalt
Alkohol**
Läkemedel och/
eller droger **
Heroin
Oxikodon
Tramadol
Zopiklon
Fentanyl
Fentanyl-
analoger
Kokain
2019
5524
206
831
104
89
61
65
26
2
19
2018
5688
183
824
94
79
65
63
28
11
22
2017
5334
228
878
107
78
53
74
29
102
10
2016
5272
210
857
88
65
53
73
63
75
10
År = Obduktionsår. Notera att samma ärende förekommer i flera kolumner.
*Bedömningen är baserad på obduktionsrapporten. **Baserat på diagnoskod angiven av obducerande rättsläkare.

Rättsmedicin

Den huvudsakliga uppgiften för den rättsmedicinska verksamheten är att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.

Läs mer om rättsmedicin

Rättsmedicinska obduktioner

Under 2010-talets andra hälft har antalet rättsmedicinska obduktioner legat kring 5 500 per år.

Tabell 5. Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar.

Ärendetyp2017201820192020 (jan-jun)
Rättsmedicinsk obduktion*53845 7585 5862981
Rättsmedicinsk likbesiktning**471035
Platsundersökning51496538

Tabell 6: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar, uppdelat på dödssätt.

Dödssätt2017201820192020 (jan-jun)
Olycksfall124813491231663
Självmord114212281289623
Avsiktligt vållad av annan1121199680
Oklart om avsikt förelegat373351326178
Polisingripande0511
Sjukdom2509270626431436

Tabell 7: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kvinnor och män.

 2017201820192020 (jan-jun)
Kvinnor143015301501816
Män3949422740842165
Uppgift saknas5110

Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

Tabell 8: Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

 2017201820192020 (jan.jun)
Donatorer6969103
Hjärtklaffar18243112
Hornhinnor44516717
Hud25241612
Hörselben6420
Temporalben29302017
Forskning31305015

Rättsintyg

Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige.

Läs mer om rättsintyg

Tabell 9. Antal expedierade rättsintyg totalt samt uppdelat på kroppsundersökningar och yttranden.

 2017201820192020 (jan-jun)
Kroppsundersökningar187515531502807
Yttranden2823295530031680
Rättsintyg totalt4698450845052487

Tabell 10. Antal expedierade rättsintyg uppdelat på kön och part (målsägande respektive misstänkt gärningsperson).

 2017201820192020 (jan-jun)
Kvinnor2012198719771130
Misstänkt gärningsperson 61588235
Målsägande1951192618951095
Män2682252025281356
Misstänkt gärningsperson 713631657354
Målsägande1967188718711002
I ett litet antal ärenden saknas uppgift om kön eller part och är registrerad som annan. .

 

Medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom RMVs rättsmedicinska verksamhet.

RMV startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många utlåtanden om ålder som RMV har skickat till Migrationsverket och hur fördelningen av våra bedömningar ser ut.

Tabell 11. Antal expedierade utlåtanden gällande medicinska åldersbedömningar i asylärenden.

 2017201820192020 (jan-jun)
Totalt96171252199111
Män9280108613082
Kvinnor3371666929

Tabell 12. Fördelning av möjliga svar i rättsmedicinska utlåtanden om ålder som utfärdats i ärenden om uppehållstillstånd.

 2017201820192020 (jan-jun)
Män
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.78038088657
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.14192704425
Bedömning har inte varit möjlig att göra.609
Kvinnor
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.196893916
... talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.*83
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.1512
... talar för att den undersökta är under 18 år.**21495
… tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.**3862198
Bedömning har inte varit möjlig att göra.3

Rättsgenetik

Den rättsgenetiska verksamheten analyserar prover och utför utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik.

Läs mer om rättsgenetik

Tabell 13: Antal expedierade rättsgenetiska ärenden per beställare och ämnesområde.

BeställareÄmnesområde201720182019
MigrationsverketSläktskap144219271446
SocialförvaltningarSläktskap10961022954
DomstolarSläktskap272364374
Identifiering100
PrivataSläktskap174191265
ÖvrigaSläktskap283513
Identifiering130
PolismyndighetenSläktskap71025
Art416
Identifiering222831
Rättsmedicinverkets avdelning för rättsmedicinSläktskap200
Art242
Identifiering938488
Plötslig hjärtdöd385375

Rättspsykiatri

Rättspsykiatrins uppdrag är att genomföra paragraf 7-undersökningar samt rättspsykiatriska undersökningar där man bedömer den misstänkte personens psykiska tillstånd. Ett utlåtande från RMV får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. I uppdraget ingår även att göra riskutredningar för livstidsdömda. Här undersöks och bedöms risken för att den undersökta personen återfaller i brottslighet.

Läs mer om Rättspsykiatri

Tabell 14: Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU), §7-intyg och riskutredningar.

 2017201820192020 (jan-jun)
RPU457521573264
§ 7-intyg117211831242555
Riskutredningar34342721

Rättspsykiatriska undersökningar

Under år 2019 har antalet genomförda rättspsykiatriska undersökningar (RPU) fortsatt att öka och är nu det högsta på 15 år. I jämförelse med år 2018 har antalet ökat med 10 procent och i jämförelse med år 2017 med 25 procent. RMV har analyserat de bakomliggande orsakerna till det ökade ärendeinflödet till den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. En av förklaringarna återfinns i ett ökat antal häktade inom Kriminalvården.

Figur 1 Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar.

Allvarlig psykisk störning

För tio år sedan bedömdes omkring 45 procent av de undersökta personerna ha en allvarlig psykisk störning (APS), både vad gäller tidpunkten för gärningen och för undersökningen. Sedan dess har andelen med APS ökat till 59 procent vid gärningen och 52 procent vid undersökningen.

Tabell 15: Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökta personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen,

 2017201820192020 (jan-jun)
Antal med APS253291335159
Andel med APS55%56%58%60%

Tabell 16: Antal rättspsykiatriska undersökningar där RMV rekommenderar vård som straffpåföljd.

 201820192020 (jan-jun)   
RegionExpedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *
Stockholm12258145816835
Uppsala2912127135
Sörmland14618893
Östergötland135217146
Jönköpings län9412863
Kronoberg636221
Kalmar län723162
Gotland625410
Blekinge3310443
Skåne722581403216
Halland20132311125
Västra Götaland673879493422
Värmland1797172
Örebro län18102311115
Västmanland10417643
Dalarna1782210116
Gävleborg16717950
Västernorrland9616664
Jämtland Härjedalen2 7441
Västerbotten22610155
Norrbotten16613254
Uppgift saknas **2619241353
Totalt521246571285264134
* Med eller utan särskild utskrivningsprövning
** Inklusive personer som saknar hemvist i Sverige

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.