Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Statistik

Här hittar du statistik om respektive avdelnings ärendeflöde, samt fördjupande statistik från den rättskemiska verksamheten.

Rättsmedicinalverket (RMV) är inte en statistikmyndighet. Information på denna sida kommer från RMV:s ärendehanteringssystem vilket kan skilja sig från Sveriges officiella statistik. Den officiella statistiken rörande avlidna och dödsorsaker tillhandahålls av Socialstyrelsen, medan Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den officiella kriminalstatistiken.

Sidans innehåll:
Rättskemi
Rättsmedicin
Rättsgenetik
Rättspsykiatri
Övrig statistik


Rättskemi

Rättskemi utför analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår. Vi är Sveriges enda rättskemiska laboratorium och varje år gör vi cirka 850 000 analyser. Bland rättskemins uppdragsgivare finns polis, sjukvård och Kriminalvården. Vi hjälper även de rättsmedicinska enheterna med olika typer av analyser i samband med rättsmedicinska obduktioner.

Läs mer om Rättskemi

Tabell 1: Antal expedierade rättskemiska ärenden.

Ärendekategori2017
2018201920202021
Rättsmedicinska ärenden5 3745782563456355 618
Polisärenden rattfylleri16 72617 54217 59019 35916 923
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk35 37037 47939 47342 27836 259
Polisärenden, våldsbrott118013161 6211 9522 312
Kriminalvårdsärenden26 27428 95728 68922 97132 163
Vård, narkotika11 42711 00811 0719 4767 739
Vård, övrig utredning576550617451364
Rättstoxikologiska yttranden7717898161 008844
TOTALT97 698103 423105 511103 130102 222
Källa: RMV:s årsredovisning

 

Rättskemiska undersökningar vid rättsmedicinska obduktioner

En av RMV:s huvuduppgifter är att utföra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet.

I tabell 2 redovisas de vanligaste substanserna som påvisats i rättsmedicinska ärenden. I denna tabell visas enbart så kallade fynd, och den påvisade substansen behöver inte ha bidragit till dödsfallet. Siffrorna är en sammanställning av uppgifter från RMV:s ärendehanteringssystem

Tabell 2. De vanligaste substanserna (läkemedel/droger) som påvisas i blod i de rättsmedicinska obduktionsärendena, uppdelade efter obduktionsår.

RangFynd i blod2018201920202021
Obduktionsärenden*5623545054275572
1etanol ≥ 0,2‰1343127213041293
2paracetamol381462451737
3metoprolol367371382465
4mirtazapin**384410358416
5diazepam/oxazepam**477476447400
6amlodipin302338254395
7zopiklon**432412367390
8alprazolam**365405405372
9heroin/kodein/morfin***368388343337
10oxikodon**112275312326
11propiomazin**292334282284
12amfetamin257304327282
13alimemazin**279279260281
14THC**368323266278
15citalopram**238243215220
16pregabalin220203200219
17sertralin197219221215
18klonazepam**192195169183
19prometazin**129142140180
20gabapentin140150152153
21buprenorfin**143115141153
22tramadol**173145138149
23olanzapin**125141115145
24venlafaxin154140133140
25amiodaron114129105134
26bisoprolol118125128131
27amitriptylin/nortriptylin799082111
28zolpidem120143119110
29fentanyl**861107699
30hydroxizin12712312296
Notera att flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall och att samma ärende därför kan förekomma på flera rader. *Obduktionsärenden där det genomförts rättskemiska analyser. ** Inkl. metaboliter. *** Inkl. fynd av 6-acetylmorfin i urin.

 

Substanser som varit bidragande till förgiftningsdödsfallet

Ungefär 15 % av RMV:s obduktionsärendena bedöms som förgiftningar med läkemedel och/eller droger. De flesta av dessa ärenden är så kallade blandförgiftningar där ett flertal substanser påvisas i potentiellt dödliga koncentrationer. I dessa fall är det ofta svårt att avgöra vilken eller vilka substanser som har bidragit till dödsfallet.

I tabell 3 syns en sammanställning över de 10 vanligaste läkemedel/droger som, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, har bedömts varit bidragande till förgiftningsdödsfallet.

Att det rör sig om förgiftningsdödsfall kommer från uppgifter angivna på dödsorsaksintyget. Bedömningen av vilka läkemedel/droger som har varit bidragande till förgiftningen är baserat på en genomgång av uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapporten. Detta innebär att en viss variation i bedömning kan förekomma mellan olika sammanställningar.

Sammanställningen är utgår från obduktionsärendena där det genomfört rättskemiska analyser och där läkemedlet/drogen i fråga har kunnat påvisas i blod vid analyserna.

Tabell 3. Antal förgiftningsdödsfall för de 10 vanligaste substanserna (läkemedel/droger) som bedömts* som bidragande till dödsfallet, och där substansen i fråga har påvisats i blod. Ärende uppdelade på obduktionsår

 2018201920202021
Förgiftningar (läkemedel/droger)824832781723
Oxikodon8190103100
Buprenorfin88648887
Alprazolam61688573
Heroin941089567
Alimemazin88806864
Tramadol77615658
Zopiklon67695258
Propiomazin55554443
Amfetamin46475641
Pregablin40393941
Notera att flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall och att samma ärende därför kan förekomma på flera rader. *Bedömningen är baserad på uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapport.

Rättsmedicin

Den huvudsakliga uppgiften för den rättsmedicinska verksamheten är att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.

Läs mer om rättsmedicin

Rättsmedicinska obduktioner

Antalet utförda rättsmedicinska obduktioner varierar något från år till år, utan uppenbart samband med det totala antalet avlidna i Sverige och motsvarar cirka sex procent av det totala antalet dödsfall. Under senare år har Rättsmedicinalverket utfört cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner per år.

Tabell 5. Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar.

Ärendetyp20172018201920202021
Rättsmedicinsk obduktion*53845 7585 58656915401
Rättsmedicinsk likbesiktning**47106129
Platsundersökning5149657381

Tabell 6: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar, uppdelat på dödssätt.

Dödssätt2017201820192020 2021
Olycksfall12481349123112311124
Självmord11421228128911951151
Avsiktligt vållad av annan11211996141102
Oklart om avsikt förelegat373351326326278
Polisingripande05138
Sjukdom25092706264327952738

Tabell 7: Antal expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kvinnor och män.

 2017201820192020 2021
Kvinnor14301530150115071408
Män39494227408441873993
Uppgift saknas51100

Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter. Antal donationsärenden har minskat såväl 2020 som 2021 vilket antas bero på att pandemin har försvårat donationsarbetet genom krav på testning, där tillgången till provtagningsmaterial och testkapacitet inom regionerna periodvis varit begränsad.

Tabell 8: Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

 20172018201920202021
Donatorer69691036753
Hjärtklaffar1824311410
Hornhinnor4451673748
Hud2524162112
Hörselben64200
Temporalben2930203018
Forskning3130502510

Rättsintyg

Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige. Antalet expedierade rättsintyg baserat på kroppsundersökningar har minskat under 2021 vilket också avspeglas i det totala antalet expedierade rättsintyg.

Läs mer om rättsintyg

Tabell 9. Antal expedierade rättsintyg totalt samt uppdelat på kroppsundersökningar och yttranden.

 20172018201920202021
Kroppsundersökningar18751553150215281198
Yttranden28232955300331863136
Rättsintyg totalt46984508450547144334

Tabell 10. Antal expedierade rättsintyg uppdelat på kön och part (målsägande respektive misstänkt gärningsperson).

 2017201820192020 2021
Kvinnor20121987197721402028
Misstänkt gärningsperson 6158827765
Målsägande19511926189520631963
Män26822520252825722306
Misstänkt gärningsperson 713631657673571
Målsägande19671887187118991735
I ett litet antal ärenden saknas uppgift om kön eller part och är registrerad som annan. .

Medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom RMVs rättsmedicinska verksamhet.

RMV startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många utlåtanden om ålder som RMV har skickat till Migrationsverket och hur fördelningen av våra bedömningar ser ut.

Tabell 11. Antal expedierade utlåtanden gällande medicinska åldersbedömningar i asylärenden.

 2017201820192020 2021
Totalt96191253199176107
Män9282108713013467
Kvinnor337166694240

Tabell 12. Fördelning av möjliga svar i rättsmedicinska utlåtanden om ålder som utfärdats i ärenden om uppehållstillstånd.

 2017201820192020 2021
Män
... talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre. 8
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.7803808869329
.. talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre. 8
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.1419270444122
Bedömning har inte varit möjlig att göra.609000
Kvinnor
… talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.19689392118
... talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.83
… talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.151203
... talar för att den undersökta är under 18 år.214976
… tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.**3862191411
Bedömning har inte varit möjlig att göra.32

Rättsgenetik

Den rättsgenetiska verksamheten analyserar prover och utför utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik.

Läs mer om rättsgenetik

Tabell 13: Antal expedierade rättsgenetiska ärenden per beställare och ämnesområde.

BeställareÄmnesområde20172018201920202021
MigrationsverketSläktskap144219271446694414
SocialförvaltningarSläktskap10961022954858861
DomstolarSläktskap272364374326317
PrivataSläktskap174191265288291
ÖvrigaSläktskap2835132326
Identifiering13020
PolismyndighetenSläktskap710252531
Art41631
Identifiering2228315860
Rättsmedicinverkets avdelning för rättsmedicinArt24202
Identifiering93848884119
Plötslig hjärtdöd385375663

Rättspsykiatri

Rättspsykiatrins uppdrag är att genomföra paragraf 7-undersökningar samt rättspsykiatriska undersökningar där man bedömer den misstänkte personens psykiska tillstånd. Ett utlåtande från RMV får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. I uppdraget ingår även att göra riskutredningar för livstidsdömda. Här undersöks och bedöms risken för att den undersökta personen återfaller i brottslighet.

Läs mer om Rättspsykiatri

Tabell 14: Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU), §7-intyg och riskutredningar.

 2017201820192020 2021
RPU457521573529495
§ 7-intyg11721183124211521057
Riskutredningar3434273626

Rättspsykiatriska undersökningar

Antalet rättspsykiatriska undersökningar fluktuerar mellan åren . Mellan 2017 och 2019 noterades ett ökat antal undersökningar, från 457 ärenden till 573, vilket utgör en ökning med 25 procent. Därefter har antalet minskat. Minskningen har fortsatt under 2021 och ligger nu cirka 14 procent under 2019 års nivå.

Allvarlig psykisk störning

Andelen undersökta som bedömts ha en allvarlig psykisk störning vid gärningen har minskat lite jämfört med föregående år . Även vad gäller andelen med allvarlig psykisk störning vid undersökningen syns en mindre förändring. Att andelen som bedömts ha en allvarlig psykisk störning vid undersökningen är något lägre än andelen vid gärningen förklaras av att vissa tillstånd, exempelvis initierade av drogintag, kan vara övergående. Personen kan då inte dömas till rättspsykiatrisk vård

Tabell 15: Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökta personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen,

 2017201820192020 2021
Antal med APS253291335303278
Andel med APS55%56%58%57%56%

Tabell 16: Antal rättspsykiatriska undersökningar där RMV rekommenderar vård som straffpåföljd.

 20182018201920192020 2020 20212021
RegionExpedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *Expedierade utlåtandenRekommenderas vård *
Stockholm122581458114875126
66
Uppsala29121271992917
Sörmland146188136135
Östergötland1352172612134
Jönköpings län94128105166
Kronoberg63629797
Kalmar län7231132115
Gotland62541042
Blekinge331047572
Skåne7225814065334923
Halland201323111917149
Västra Götaland6738794968396533
Värmland17971122156
Örebro län18102311238144
Västmanland104176135147
Dalarna178221018222212
Gävleborg16717991146
Västernorrland96166114185
Jämtland Härjedalen2 744142
Västerbotten226101861610
Norrbotten166132151072
Uppgift saknas **26192413158155
Totalt521246571285526257495238
* Med eller utan särskild utskrivningsprövning
** Inklusive personer som saknar hemvist i Sverige

Övrig statistik

Drunkningar 2015-2020

Dödsorsak201520162017201820192020Totalt
Självmord736255704056356
Avsiktligt vållande av annan235
Oklart om avsikt förelegat423024283019173
Olycksfall1201259513790102669
- Badkar
181414711872
- Pool3343316
- Vattendrag, sjö, hav99111781267691581
Samtliga drunkningar
2352171742371601801203
Totalt 1 203 rättsmedicinska obduktioner har genomförts till följd av drunkning under åren 2015-2020. Av dessa bedömdes 356 vara självmord och 5 drunkningar bedömdes vara avsiktligt vållade av annan person, i 173 fall var det oklart om avsikt förelåg. Bland de 669 drunkningsolyckorna som återstår skedde 72 av olyckorna i badkar. Kvar återstår 597 dödsfall till följd av drunkningsolycka i vattendrag, sjö, hav eller pool.