Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Frågor och svar medicinska åldersbedömningar

mer

Vad är er roll i åldersbedömningar?

I ett asylärende fattar Migrationsverket beslut om de anser att en person är över eller under 18 år. Deras åldersbedömning görs utifrån de olika underlag som finns att tillgå i ärendet, det kan t.ex. vara id-handlingar eller den asylsökandes egen berättelse. När Migrationsverket anser att någon inte har gjort sannolikt att hen är under 18 år erbjuder de personen att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Det är vi som genomför denna och lämnar sedan ett utlåtande till Migrationsverket.

Vad är en medicinsk åldersbedömning?

Det finns idag ingen metod som exakt kan avgöra en människas ålder. Däremot genomgår alla människor olika typer av mognadsstadier i en förutbestämd ordning, såsom att vi växer på längden, genomgår pubertetens olika faser och får ett allt mer utvecklat språk. Att bedöma en människas ålder utifrån denna typ av information är dock vanskligt, vilket bekräftas av SBU-rapporten från 2016 Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder. Rapporten avser alltså metoder som inte innefattar någon form av bilddiagnostik, såsom röntgen eller magnetkamera. Slutsatsen var att variationen mellan individer är för stor för att åldersbedömning utifrån fysik (pubertet, längd etc) ska vara tillförlitlig. Man fann inte heller några tillförlitliga studier avseende psykosocial bedömning av ålder.

Istället undersöks vanligtvis tändernas eller skelettets tillväxt för att göra medicinska åldersbedömningar. Tänderna och skelettet undersöks då med antingen vanlig röntgen, skiktröntgen eller magnetkamera. De olika mognadsstadierna kan då lättare definieras och studeras i vetenskapliga studier med individer med känd ålder.

Vem genomgår en medicinsk åldersbedömning?

Lagstiftningen säger att det är den som söker asyl och uppger att hen är barn utan vårdnadshavare i Sverige som ska göra sin ålder sannolik för Migrationsverket. Om Migrationsverket anser att en person gjort det sannolikt att hen är under 18 år görs ingen medicinsk åldersbedömning. Om Migrationsverket däremot inte anser att en person gjort sin ålder sannolik erbjuds en möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. De som genomgår en medicinsk åldersbedömning är alltså personer som Migrationsverket annars skulle betrakta som vuxna.

Vilka metoder används för medicinsk åldersbedömningar?

Rättsmedicinalverket använder två bilddiagnostiska metoder; röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del (MR knä). Val av metod skedde i dialog med experter vid Socialstyrelsen. En viktig aspekt i valet av metod var att regeringen i sitt uppdrag till Rättsmedicinalverket betonade vikten av att begränsa risken att vuxna skulle bedömas som barn.

Hur går en medicinsk åldersbedömning till?

Den asylsökande genomgår två undersökningar: en magnetkameraundersökning av knät och en röntgen av visdomständerna. Syftet är att undersöka om visdomständerna respektive nedre delen av lårbenet är färdigvuxna eller ej. Det sker genom att två röntgenläkare analyserar resultatet av knäundersökningen och två tandläkare analyserar resultatet av tandröntgen. Om båda läkarna respektive båda tandläkarna är eniga om att kroppsdelen har uppnått slutstadium, dvs är färdigväxta, blir det slutsatsen av undersökningen. Om minst en av läkarna respektive tandläkarna bedömer att kroppsdelen inte uppnått slutstadium får den bedömningen företräde och utgör svar från undersökningen.

Med vilken säkerhet kan ni uttala er om någons ålder?

Det finns ingen metod som med säkerhet kan fastställa någons ålder. RMV använder en metod som innebär mindre risk att felbedöma barn som vuxna på bekostnad av att en större andel av vuxna kommer att bedömas som barn.

Den beräknade sannolikheten att barn identifieras som barn är 90 procent för pojkar och 97 procent för flickor, medan sannolikheten att vuxna män identifieras som vuxna är 78 procent, men bara 24 procent för kvinnor.

Personer av kvinnligt kön har generellt en tidigare skelettmognad än personer av manligt kön. Detta innebär att sannolikheterna för att en person är under eller över 18 år skiljer sig mellan könen vid samma mognad av knä och tand.

Beroende på vilken kombination av färdigvuxna knän och/eller tand en person har och beroende av kön kan man beräkna sannolikheten för att en person är över eller under 18 år tillsammans med felmarginalen. Detta gör att RMV uttalar sig med olika grad av säkerhet beroende på vilken kombination som finns hos den undersökta individen.

Metodens felmarginaler redovisas i utlåtandet till Migrationsverket, som ansvarar för att göra bedömningen av vilket bevisvärde utlåtandet har i det enskilda fallet.

Här kan du läsa RMV:s metodbeskrivning där mer detaljerad information om utlåtandena presenteras.

Var kan jag läsa mer om medicinska åldersbedömningar?

I socialstyrelsens rapport Om magnetkamera vid bedömning av ålder” har de i en studie tittat närmare på metoden MR knä.

I Rättsmedicinalverkets metodbeskrivning kan du läsa mer om metoden som används.

Migrationsverkets webbplats finns mer information om åldersbedömningar.