Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över premomorian Snabbare lagföring (DS 2018:9)

Datum: 180830

Diarienummer: X18-90867

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket (RMV), som uttalar sig avseende de delar som berör myndighetens verksamhet, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och vill anföra följande.

Avsnitt 4.4 – En utvidgning av försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare

RMV ser positivt på att de vinster och framgångsfaktorer som försöksverksamheten gett upphov till tas till vara genom en utbyggnad efter år 2019. En utbyggnad med sikte på ett eventuellt nationellt genomförande kommer dock att kunna leda till att i princip samtliga ärenden som RMV:s rättskemiska enhet utför på uppdrag av rättsväsendet behöver hanteras med prioritet. Detta mot bakgrund av den typ av brottslighet som försöksverksamheten omfattar. RMV hanterar också sedan tidigare ärenden gällande personer under 18 år med prioritet. En successiv utbyggnad förutsätter därför att myndigheten tillförs ytterligare resurser.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Ann Lemne. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Johan Lidman

Läs mer på regeringens webbplats