Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Metoder för medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Det finns ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder. Det finns däremot flera metoder för att uppskatta ålder, men det finns alltid en felmarginal i dessa metoder. Rättsmedicinalverket kan alltså inte svara på frågan om kronologisk ålder eller om någon är under eller över en viss ålder, utan endast ange sannolikheten att en person är över eller under en viss åldersgräns.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar av asylsökande utgår från Migrationsverkets behov av ett medicinskt utlåtande som en del av ett större beslutsunderlag de använder för att bedöma om en person är under eller över 18 år.  Syftet med Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar vid asyl är att bidra till att barns rättigheter värnas, dels genom att barn får sådant som de har rätt till (skolgång, god man, mm) och dels genom att resurser avsedda för barn inte går till vuxna asylsökande. I praktiken innebär det att de metoder som används både ska kunna skilja barn från vuxna, men också vuxna från barn.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att bedöma om en person är under eller över 18 år bygger på resultatet från magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del (knä) och röntgenundersökning av visdomstand i underkäken.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar av misstänkt eller målsägande i brottmål utförs på uppdrag av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen eller domstol. Röntgenundersökning av hand/handled, skiktröntgen av nyckelben eller magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del (knä) är de skelettdelar som kan väljas att undersökas. Undersökningen av en skelettdel kompletteras med en röntgenundersökning av visdomstand i underkäken. De undersökningar som ska utföras beslutas av en rättsläkare och är beroende på om en persons sannolika ålder i förhållande till 15, 18 eller 21 års ålder efterfrågas.

Metoden för de medicinska åldersbedömningarna innebär att MR-bilder respektive röntgenbilder granskas och bedöms av specialister i radiologi (röntgenläkare) respektive tandläkare eller rättsodontologer. Alla bedömningar är dock förknippade med ett visst mått av osäkerhet men för att minska osäkerheter använder Rättsmedicinalverket kvalificerade bedömare med vana att göra stadieindelning av visdomständer eller hand/handled och nyckelben eller bedömning av mognadsgrad i knä. Efter att röntgenbilder/magnetkamerabilder analyserats sker en sammantagen bedömning utförd av rättsläkare på Rättsmedicinalverket som upprättar ett rättsmedicinskt utlåtande. Denna innefattar en bedömning om sannolikheten för att den undersökte är under eller över den ålder frågeställningen gäller (15, 18 eller 21 år).

Den sammantagna bedömningen baseras på en sannolikhetsmodell som genererats på resultat från studier som relaterar utvecklingen av nämnda mognadsindikatorer till kronologisk ålder.

Rättsmedicinskt utlåtande om ålder

Rättsmedicinalverket uttalar sig inte om den undersökta personens exakta ålder utan om det utifrån undersökningarnas resultat är mer sannolikt att personen är över eller under 15, 18 eller 21 år. Vår bedömning uttrycks i ord – utifrån olika grader av sannolikheter. Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder lämnas sedan till den uppdragsgivaren som beställt ärendet; Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen eller domstol.

Metodens tillförlitlighet

Det finns ingen metod som med säkerhet kan fastställa någons ålder. RMV använder vid asyl en metod som innebär mindre risk att felbedöma barn som vuxna på bekostnad av att en större andel av vuxna kommer att bedömas som barn.

Personer av kvinnligt kön har generellt en tidigare skelettmognad än personer av manligt kön. Detta innebär att sannolikheterna skiljer sig mellan könen vid samma mognad av skelettdel och tand.

Beroende på vilken kombination av skelettmognad och/eller tand en person har och beroende av kön kan man beräkna sannolikheten för att en person är över eller under 15, 18 respektive 21 år tillsammans med felmarginalen. Detta gör att RMV uttalar sig med olika grad av säkerhet beroende på vilken kombination som finns hos den undersökta individen.

Felmarginalen i våra utlåtanden uttrycks som hur stor andel av individer med det aktuella undersökningsresultatet som är under alternativt över den efterfrågade åldern i referenspopulationen.

Metodens felmarginaler redovisas i utlåtandet till Migrationsverket, Polisen, Åklagarmyndigheten eller Säkerhetspolisen som ansvarar för att göra bedömningen av vilket bevisvärde utlåtandet har i det enskilda fallet.

I Rättsmedicinalverkets metodbeskrivning för asyl respektive brottmål presenteras mer detaljerad information om utlåtandena.

Vi har för metodbeskrivningen vid asyl gjort en engelsk översättning för att orientera engelskspråkiga personer om metoden. Observera att det är den svenska versionen som är det gällande dokumentet. Den engelska versionen hittar du här.

Kvalitetsgranskning av tand- och knäundersökningar

Som ett led i det löpande kvalitetsarbetet undersöker RMV regelbundet samstämmigheten mellan läkare i medicinska åldersbedömningar vid asyl för att säkerställa att den ligger på en godtagbar nivå över tid. Kvalitetsgranskningen under 2022 visade att samstämmigheten avseende såväl röntgenläkarnas som tandläkarnas bedömningar är att betrakta som god.

Läs mer

I en vetenskaplig artikel i tidskriften Forensic Science International redovisar Rättsmedicinalverket helheten i modellen, inklusive de bakomliggande beräkningar som gjorts.

Läs artikeln