Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Metoder för medicinska åldersbedömningar

Syftet med Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar är att bidra till att barns rättigheter värnas, dels genom att barn får sådant som de har rätt till (skolgång, god man, mm) och dels genom att resurser avsedda för barn inte går till vuxna asylsökande. I praktiken innebär det att de metoder som används både ska kunna skilja barn från vuxna, men också vuxna från barn.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att bedöma om en person är under eller över 18 år bygger på resultatet från två undersökningar: tandmognadsbedömning och skelettmognadsbedömning. På den här sidan kan du läsa mer om våra metoder.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Det finns ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder. Det finns däremot flera metoder för att uppskatta ålder, men det finns alltid en felmarginal i dessa metoder. Rättsmedicinalverket kan alltså inte svara på frågan om någon är under eller över 18 år, utan bara säga om det är mer eller mindre sannolikt.

Frågeställningar avseende 18 års ålder

Våra medicinska åldersbedömningar för att bedöma om en person är under eller över 18 år bygger på resultatet från två undersökningar:

 • röntgenundersökning av visdomständer
 • magnetkameraundersökning av knäled

Frågeställning avseende 15 och 21 års ålder (endast i brottmål)

Även för att bedöma 15- respektive 21-årsgränserna kan röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled användas. För 21-årsgränsen kan dessa undersökningar eventuellt kompletteras med undersökning av nyckelbenen. När det gäller bedömning av 15-årsgränsen kan utöver röntgenundersökning av visdomständer även röntgenundersökning av hand/handled utföras.

Undersökning

Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som på vårt uppdrag genomför röntgenundersökning av visdomständer respektive magnetkameraundersökning av knäled. Läkare respektive tandläkare hos dessa leverantörer analyserar även bilderna. Bilderna och analyserna utgör underlag för den medicinska åldersbedömning som en rättsläkare inom Rättsmedicinalverket sedan gör.

Röntgenundersökning av visdomständer

För att undersöka visdomständerna utförs en röntgenundersökning med joniserande strålning av personens bett, vilket ger en så kallad panoramabild. Två tandläkare analyserar sedan oberoende av varandra visdomständernas utveckling. Visdomständerna bedöms ha uppnått slutstadium om båda tandläkarna bedömer att minst en av visdomständerna i underkäken uppnått fullmoget stadium med helt slutna tandrötter (benämns som stadie H enligt Demirjians definition). Tandläkarna analyserar bara huruvida visdomstanden uppnått slutstadium eller ej. Övriga mognadsstadier benämns ”inte uppnått slutstadium”.

Med oberoende menas att två tandläkare gör var sin analys av varje bild utan att ha tillgång till den andra tandläkarens bedömning. Bedömningarna är ”blindade” vilket betyder att tandläkarna endast har tillgång till röntgenbilderna och inga uppgifter om den undersökta personen.

Magnetkameraundersökning av knäled

För att undersöka knäleden utförs en magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i det vänstra lårbenets nedre del. Denna del kallas för knäleden i Rättsmedicinalverkets material. På samma sätt som vid en tandmognadsbedömning är det två röntgenläkare som oberoende av varandra gör en blindad bedömning av huruvida tillväxtzonen i lårbenets nedre del uppnått slutstadium eller inte. Knäledens utveckling bedöms ha uppnått slutstadium om de båda röntgenläkarna bedömer att tillväxtzonen i det vänstra lårbenets nedre del är sluten (minst stadie 4 enligt Krämers definition).

Medicinsk åldersbedömning

Radiologer och tandläkare analyserar knäledens tillväxtzon respektive visdomständer och bedömer om slutstadium uppnåtts eller inte. För att en visdomstand respektive knäled ska anses ha uppnått slutstadiet krävs att båda tandläkarna respektive båda röntgenläkarna var för sig gör denna bedömning. Det innebär att om den ena tandläkaren eller röntgenläkaren bedömer att slutstadiet inte har uppnåtts medan den andra bedömer att slutstadiet är uppnått, blir den sammantagna bedömningen att slutstadiet inte har uppnåtts när det gäller den undersökningen.

Utifrån dessa undersökningar och analyser gör vi på Rättsmedicinalverket en medicinsk åldersbedömning baserad på en standardiserad matris som utifrån kombinationen av kroppsdelarnas mognadsstadier ger upphov till standardiserade svar. Den standardiserade matrisen säkerställer att samma analysresultat resulterar i samma bedömning, oavsett vilken läkare som skriver utlåtandet eller var i landet detta sker.

Om det vid röntgenundersökning av visdomständer framgår att visdomständer saknas kommer Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömning att grundas enbart på knäledens mognadsgrad. På motsvarande sätt hanteras situationen om magnetkameraundersökning av knäled inte kan genomföras, till exempel på grund av förekomst av metallfragment, graviditet, sjukdom eller skada. I så fall grundas Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömning enbart på röntgenundersökningen av visdomständer.

Rättsmedicinalverket har inte några uppgifter om den undersökta personens uppgivna eller registrerade ålder. Den medicinska åldersbedömningen baseras enbart på magnetkameraundersökning av knäleden och röntgenundersökning av visdomständerna.

Rättsmedicinskt utlåtande om ålder

Rättsmedicinalverket uttalar sig inte om den undersökta personens exakta ålder utan om det utifrån undersökningarnas resultat är mer sannolikt att personen är över eller under 15, 18 eller 21 år. Vår bedömning uttrycks i ord – utifrån olika grader av sannolikheter. Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder lämnas sedan till den uppdragsgivaren som beställt ärendet; Migrationsverket, Polisen, Åklagarmyndigheten eller Säkerhetspolisen.

I asylärenden där Rättsmedicinalverket ska bedöma om en person är över eller under 18 år förekommer följande utlåtanden:

 • Resultatet av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre.
 • Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.
 • Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.
 • Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.
 • Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.
 • Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.

Metodens tillförlitlighet

Det finns ingen metod som med säkerhet kan fastställa någons ålder. RMV använder en metod som innebär mindre risk att felbedöma barn som vuxna på bekostnad av att en större andel av vuxna kommer att bedömas som barn.

Den beräknade sannolikheten att barn identifieras som barn är 90 procent för pojkar och 97 procent för flickor, medan sannolikheten att vuxna män identifieras som vuxna är 78 procent, men bara 24 procent för kvinnor.

Personer av kvinnligt kön har generellt en tidigare skelettmognad än personer av manligt kön. Detta innebär att sannolikheterna för att en person är under eller över 18 år skiljer sig mellan könen vid samma mognad av knä och tand.

Beroende på vilken kombination av färdigvuxna knän och/eller tand en person har och beroende av kön kan man beräkna sannolikheten för att en person är över eller under 18 år tillsammans med felmarginalen. Detta gör att RMV uttalar sig med olika grad av säkerhet beroende på vilken kombination som finns hos den undersökta individen.

Felmarginalen i våra utlåtanden uttrycks som hur stor andel av individer med det aktuella undersökningsresultatet som är under alternativt över 18 år. Figurerna nedan visar exempel på detta.

I exemplet nedan visas dels hur många personer av manligt kön som har undersökningsresultatet ”uppnått slutstadium” för tand, ”inte uppnått slutstadium” för knä i åldersintervallet 15 – 17,9 (till vänster). Till höger visas hur många i gruppen av de individer med detta undersökningsresultat som är över, respektive under 18 år.

Blå och gula prickar i rader

Denna kombination av undersökningsresultat får utlåtandet ”Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre”. Den förklarande texten till utlåtandet lyder: Aktuell kombination av utveckling i knä och tand är ovanligare hos barn med kronologisk ålder nära 18 år än hos unga vuxna upp till 21 år. Cirka en av tre individer med aktuell kombination av mognad i knä och tand beräknas vara under 18 år.

I exemplet nedan visas dels hur många personer av manligt kön som har undersökningsresultatet ”uppnått slutstadium” för både tand och knä i åldersintervallet 15 – 17,9 (till vänster). Till höger visas hur många av de individer i gruppen med detta undersökningsresultat som är över, respektive under 18 år.

Blå och gula prickar i rader

Denna kombination av undersökningsresultat får utlåtandet ”Resultatet av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre”. Den förklarande texten till utlåtandet lyder: Aktuell kombination av utveckling i knä och tand är ovanligare hos barn med kronologisk ålder nära 18 år än hos unga vuxna upp till 21 år. Cirka en av sextiofem individer med aktuell kombination av mognad i knä och tand beräknas vara under 18 år.

Metodens felmarginaler redovisas i utlåtandet till Migrationsverket, som ansvarar för att göra bedömningen av vilket bevisvärde utlåtandet har i det enskilda fallet.

I Rättsmedicinalverkets metodbeskrivning presenteras mer detaljerad information om utlåtandena.

Vi har gjort en engelsk översättning för att orientera engelskspråkiga personer om metoden. Observera att det är den svenska versionen som är det gällande dokumentet. Den engelska versionen hittar du här.

Hur säker är metoden?

Rättsmedicinalverket säkerställer metoderna och modellen för de medicinska åldersbedömningarna på flera sätt.

 • Den medicinska åldersbedömningen utgår från undersökningar av två olika kroppsdelar: visdomständer och knäled.
 • Dessa kroppsdelars utveckling delas in i två stadier (slutstadium eller ej), vilket är en förenkling jämfört med tidigare då det för tänder kunde vara åtta stadier eller fler. Förenklingen med två stadier gör bedömningen säkrare och är möjlig då det endast är personens ålder i förhållande till 18-årsåldern som bedöms.
 • Visdomständernas och knäledernas utvecklingsstadium bedöms av två olika experter: två tandläkare som oberoende av varandra bedömer visdomständerna och två röntgenläkare som oberoende av varandra bedömer knäleden. För att en visdomstand respektive en knäled ska bedömas ha uppnått slutstadiet krävs att båda tandläkarna respektive båda röntgenläkarna gör denna bedömning.
 • Metodens tillförlitlighet bygger på resultat från vetenskapliga studier och till den gällande modellen har studier noggrant valts för att möjliggöra att resultaten från de separata studierna kan kombineras. Att åldersfördelningen skiljer sig åt mellan olika studier kan introducera fel i de statistiska beräkningarna, men har kompenserats för i valet av statistisk modell.
 • En sammanvägd uppskattning av sannolikheter och felmarginaler kan göras genom att de beräknade sannolikheterna för knä och tand kombineras genom statistiska beräkningar. För undvika att modellens tillförlitlighet överskattas eller underskattas för populationen som befinner sig nära 18-årsåldern, har ett jämt fördelat åldersspann för beräkningarna till den gällande modellen begränsats till 15-21 år. I detta spann ingår populationen som befinner sig nära 18 år och där minst 50 procent av populationen har uppnått sluten tand eller knä för den övre valda gränsen (21 år).
 • Rättsläkarnas bedömningar utgår från en standardiserad matris som säkerställer att kombinationen av visdomständernas och knäledernas stadier bedöms på samma sätt av alla rättsläkare.
 • Alla metoder som rör medicinska åldersbedömningar har en felmarginal. Det finns ingen metod som med 100-procentig säkerhet kan identifiera vuxna som vuxna och barn som barn. I det rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickas till Migrationsverket framgår metodens säkerhet i bedömningen av personens ålder relativt 18-årsgränsen.

Kvalitetsgranskning av tand- och knäundersökningar

Som ett led i det löpande kvalitetsarbetet undersöker RMV regelbundet samstämmigheten mellan läkare i medicinska åldersbedömningar för att säkerställa att den ligger på en godtagbar nivå över tid. Kvalitetsgranskningen under 2020 visade att samstämmigheten avseende såväl röntgenläkarnas som tandläkarnas bedömningar är att betrakta som god.
Kvalitetsgranskning om samstämmighet mellan läkare i medicinska åldersbedömningar

I syfte att säkerställa att den stadieindelning av lårbenets nedre tillväxtzon (knäleden), avbildad med magnetkamera, som utförs av externa leverantörers röntgenläkare sker i enlighet med definition som finns beskriven i RMV:s metodbeskrivning genomfördes under slutet av 2019 en kvalitetsgranskning med sådant fokus. En liknande kvalitetsgranskning presenterades i januari 2018. Följsamheten till definitionen av stadieindelningarna är enligt resultatet av kvalitetsgranskningen att betrakta som god.
Kvalitetsgranskning avseende stadieindelning med magnetkamera

Läs mer

I en vetenskaplig artikel i tidskriften Forensic Science International redovisar Rättsmedicinalverket helheten i modellen, inklusive de bakomliggande beräkningar som gjorts.

Läs artikeln