Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Ställ med många provrör i laboratoriemiljö.
Rättskemiska laboratoriet gör analyser av drogtester i urinprov och i blod men också alkoholanalyser från trafiken på uppdrag av polis. Foto: JKF PHOTO

Drogtest i blod och urin

mer

Vi gör många drogtest i urinprov och blod på uppdrag av rättsväsendet. Analyserna ger svar på olika frågor – till exempel om läkemedel har orsakat ett dödsfall eller om en brottsmisstänkt har varit påverkad av narkotika när brottet begicks.

Kriminalvård, polis och rättsmedicin är några av de uppdragsgivare som beställer drogtest, eller droganalyser som det också heter, i blod- eller urinprov. De specifika frågeställningarna skiljer sig från varandra men grundfrågan är att ta reda på om det finns någon typ av drog – läkemedel, narkotikaklassade läkemedel eller narkotika – i blod eller i urin. I vissa ärenden kan vi på RMV i Linköping även göra drogtest på hår. Läs mer på sidan Drogtest och håranalys.

Vi utför inte terapikontroll av läkemedel.

Analys av prover från rättsmedicinska obduktioner

Vid rättsmedicinska obduktioner vill man bekräfta eller utesluta om det finns dödliga nivåer av läkemedel eller narkotika i blodet från den som har avlidit. Vi analyserar blodprov och fastställer hur stor koncentrationen är – mängden drog eller läkemedel i blodet. Koncentrationsbestämning är även viktig för att kontrollera behandlingsmässiga nivåer, det ger ett underlag för rättsläkarens bedömning av fallet.

Vid misstanke om brott

Polisen begär drogtest i olika ärenden som rör misstanke om brott. Ringa narkotikabrott, rattfylleri eller misstänkt drogpåverkan vid grövre brott är några av de ärenden där vi gör analyser. Vi analyserar såväl blodprov som urinprov och resultatet kan väga tungt vid de rättsliga förhandlingarna. Både blod- och urinprov används för att kontrollera vilken drog provlämnaren har intagit. Med ett blodprov kan man dessutom med hjälp av den uppmätta mängden av drogen, styrka hur påverkad provlämnaren var vid provtillfället.

Även tullen och kustbevakningen har möjlighet att ta urin- eller blodprover i samband med brott. Dessa prover analyseras av oss på samma sätt som proverna från polisen.

 

Drogfrihet

Kriminalvården och andra uppdragsgivare som arbetar med missbruksvård, till exempel sjukvård, socialtjänst och behandlingshem, behöver ta reda på om provlämnaren är drogfri. Provlämnaren får lämna urinprov regelbundet, ofta flera gånger i veckan, för att kontrollera sin drogfrihet. När vi undersöker drogfrihet analyserar vi i första hand urinprov. Det är lättare att spåra droger i urin eftersom drogens koncentration är högre och går att spåra längre tid (detektionstiden är längre) i urin än i blod.

Vi har även möjlighet att göra analysen i ett blodprov. Det kan vara aktuellt om provlämnaren av någon anledning inte kan lämna urinprov.

Screening och verifikation av drogtest

Våra analyser sker oftast i två steg:

Screening

Screening (sållning) ger ett första preliminärt besked om en substans finns i provet eller inte. Vi utför screening i urin och helblod. Tekniken som används bygger på immunokemiska analysmetoder. Vid screeningen sker en utsortering där positiva prover sållas ut, det vill säga prover som ger preliminärt utslag för olika grupper av narkotika eller narkotikaklassade läkemedel. Positiva screeningresultat måste alltid verifieras (bekräftas).

Verifikation av drogtest

Verifikation utförs i syfte att säkerställa resultatet av en positiv screening eller som riktad analys där screeningmetod saknas. Analysen ger besked om vilka specifika substanser som finns i provet och för merparten av våra analyser även i vilken koncentration.

Verifikationsanalysen utförs alltid med en avancerad teknik. Vid analysen separeras de olika ämnena med vätske- eller gaskromatografi och detekteras med olika tekniker, främst mass-spektrometri t ex LC-MS-MS eller GC-MS.