Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Hantering av personuppgifter

Rättsmedicinalverket värnar skyddet av dina personuppgifter och dina rättigheter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Behandling av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets brottsutredande verksamhet sker i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177). Därutöver finns det ytterligare lagar och förordningar som reglerar hur Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande rätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vid Rättsmedicinalverket förekommer en rad olika ärendetyper. Gemensamt för många av dem är att de inbegriper behandling av personuppgifter som är känsliga ur integritetshänseende, exempelvis om enskilds hälsa eller om misstanke om brott. Uppgifterna kommer bl.a. från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket, men det förekommer också uppgifter från enskilda. En mängd uppgifter genereras också vid Rättsmedicinalverkets utredningsarbete. Den informationshantering som äger rum innefattar uppgifter om både levande och avlidna. Uppgifter som regelmässigt förekommer är olika slags uppgifter för att identifiera den person ärendet gäller, tillsammans med uppgifter från utlåtanden eller analysresultat.

Hur vi använder dina personuppgifter

Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att vi, i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden, ska kunna utföra en arbetsuppgift i vår rättspsykiatriska, rättskemiska, rättsmedicinska eller rättsgenetiska verksamhet. Om sådana uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter vid rättspsykiatriska undersökningar i brottmål, vid upprättande av läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt vid utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Du kan läsa mer om vår rättspsykiatriska verksamhet här.

Rättsmedicinalverket behandlar även personuppgifter vid rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar samt i verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Vidare behandlar Rättsmedicinalverket personuppgifter genom rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Du kan läsa mer om vår rättsmedicinska verksamhet här.

Myndigheten behandlar även personuppgifter vid rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Migrationsverket. Du kan läsa mer om vår verksamhet som avser rättsmedicinska åldersbedömningar här.

Rättsmedicinalverket behandlar även personuppgifter vid rättskemiska och rättsgenetiska undersökningar, vilket du kan läsa mer om här och här. Myndigheten behandlar även personuppgifter vid utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten, vilket du kan läsa mer om här. Rättsmedicinalverket behandlar även personuppgifter vid utförande av uppdrag inom sitt ansvarsområde som myndigheten åtar sig i övrigt.

Rättsmedicinalverket får även behandla personuppgifter för forskningsändamål inom myndighetens verksamhetsområde med stöd av forskningsuppdraget i myndighetens instruktion.

Rättsmedicinalverket får också behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, om det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för annan fysisk person eller om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Det finns tillfällen då vi ber om ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du i regel alltid återkalla det.

Så här behandlar Rättsmedicinalverket personuppgifter om anställda, uppdragstagare och arbetssökande

Som arbetsgivare behandlar Rättsmedicinalverket personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt i personaladministrativ verksamhet och för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet. Vid rekrytering kommer personuppgifter bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Du som söker anställning via Rättsmedicinalverkets rekryteringsverktyg samtycker till personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifterna för den som anställs kommer att sparas.

Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Efter att Rättsmedicinalverket fullgjort ett uppdrag redovisas detta till uppdragsgivaren och Rättsmedicinalverket lämnar därvid i olika omfattning ut personuppgifter till beställaren, exempelvis Polismyndigheten, Migrationsverket eller Kriminalvården.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut för forskningsändamål till universitet, högskolor, andra myndigheter samt privata forskningshuvudmän.

Dessutom lämnas ibland personuppgifter till andra myndigheter som ett resultat av en lagstadgad förpliktelse.

Rättsmedicinalverket är en statlig myndighet. Handlingar som skickas till oss blir allmänna och kan därmed efter en sekretessprövning komma att lämnas ut till journalister och enskilda i enlighet med offentlighetsprincipen.

Rättsmedicinalverket använder olika it-tjänster och it-system. Vissa är installerade lokalt hos oss. Det är då bara Rättsmedicinalverkets personal som har tillgång till uppgifterna i dem. Vissa system är installerade hos en leverantör. Då överförs personuppgifterna till leverantören. I de fallen är leverantören personuppgiftsbiträde och ska hantera personuppgifterna i enlighet med Rättsmedicinalverkets instruktioner.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är centralt för Rättsmedicinalverket. Vi har vidtagit tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust, förändring och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Rättsmedicinalverket kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Vidare, beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Med invändning menas att dina personuppgifter inte längre får behandlas, såvida inte Rättsmedicinalverket kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om huruvida Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter om dig och att i så fall få ta del av personuppgifterna. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn och personnummer.

Dina rättigheter kan vara begränsade till följd av lag, annan författning eller beslut meddelat med stöd av författning.

Cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga. Vi använder cookies och liknande teknik för att följa upp webbplatsens prestanda. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare. Du kan ange i webbläsarens inställningar om du inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter rensas eller gallras regelbundet. De personuppgifter Rättsmedicinalverket samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därför under olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Personuppgifter sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål för vilka de behandlas.

Google Analytics

Rättsmedicinalverket har använt analysverktyget Google Analytics. Verktyget har använts för att se vilka sidor som besökts mest på vår webbplats och för att förbättra webbplatsen för besökarna. Vi har inte haft tydlig information om detta på vår webbplats. Vi har nu tagit bort kopplingen mellan vår webbplats och Google Analytics efter att vi uppmärksammats om Schrems II-domens konsekvenser för användandet av Google Analystics. Vi ber om ursäkt för denna brist till besökarna av rmv.se. Händelsen är anmäld som en personuppgiftsincident till Integritetskyddsmyndigheten.

Kontakta oss eller Datainspektionen

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår personuppgiftshantering eller dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till Rättsmedicinalverket på rmv@rmv.se eller skicka ett brev till Rättsmedicinalverket, Box 206, 101 24 Stockholm. Du kan även ringa till oss på telefonnummer 010-483 41 00 (växel). Du kan även klicka här för att se våra besöksadresser.

Rättsmedicinalverket har utsett ett dataskyddsombud. Du kan mejla till dataskyddsombudet på adressen dataskyddsombud@rmv.se.

Du kan också lämna in ett klagomål eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på imy@imy.se eller skriva till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.