Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Shilan Caman, beteendevetare och forskare
Shilan Caman, beteendevetare och forskare
mer

Forskaren Shilan Caman utreder våld i nära relationer

2018-01-23

Forskaren och beteendevetaren Shilan Camans arbete har gett henne ett nytt uppdrag. Regeringen har uppmärksammat hennes forskning om mäns våld mot kvinnor. Shilan kommer att delta i en utredning för att bekämpa samhällsproblemet våld i nära relationer.

– Jag kommer att vara tjänstledig från Rättsmedicinalverket till i maj 2018 eftersom jag har blivit anställd som utredningssekreterare av Regeringskansliet, Socialdepartementet.
Det nya uppdraget är helt i linje med den forskning som Shilan Caman har bedrivit under lång tid. Det handlar om våld i nära relation och då självklart mäns våld mot kvinnor. Män står för cirka 90 procent av allt våld som sker i nära relation.
– Tillsammans med professor Marianne Kristiansson vid Rättsmedicinalverket, som ingår som expert i utredningen, har jag fått i uppdrag att bedriva forskning som blir underlag för en pågående statlig utredning om våld mot närstående, säger Shilan Caman, som arbetar vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska enhet i Stockholm.

Vad är målet med Socialdepartementets utredning som helhet?
– Den särskilda utredningen, vid namn Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02), är en del i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Då insatser riktade mot våldsutövande män är ett eftersatt område ska en särskild utredare, Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, se över förekomst och erfarenheter av återfallsförebyggande insatser riktade till män som inte är frihetsberövade. Det handlar om män som har utsatt kvinnor, barn eller andra närstående för våld.

Sparsamt med forskning på männen som slår

Socialdepartementet skriver att utredningen ska se över vilka insatser som finns för att förebygga återfall i våld mot närstående främst i det öppna samhället. Utredningen ska också lämna förslag på hur arbetet med återfallsförebyggande insatser kan förbättras.

Vad syftar ditt nya uppdrag till?
– Syftet med uppdragsforskningen, som ingår inom ramen för regeringsuppdraget, är att ge en röst åt vissa av dessa individer som utredningen gäller, det vill säga män som utövar partnervåld. Jag ska undersöka hur partnervåldsutövare själva resonerar kring våldsutövande, orsaker till våldet, deras hjälpbehov samt inställning till och erfarenheter av insatser. Syftet är att få en förståelse av våldsutövande genom forskningsdeltagarnas egna perspektiv, vilket kan vara av värde för att förstå vilka faktorer de själva anser påverkar våldsutövande, behandlingsmotivation och benägenhet för förändring.

Shilan berättar att det bara finns ett fåtal undersökningar med utgångspunkt i mäns redogörelser av partnervåld. Forskning är begränsad när det handlar om att undersöka män som har sökt sig till behandling, och forskning som går ut på att utvärdera insatser för män som utövar partnervåld. Djupintervjuer med partnervåldsutövare kan leda till kunskap av potentiell relevans för utformning och utveckling av behandlingsinsatser.
– Jag planerar att genomföra ungefär 20 djupintervjuer med en metod som heter IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) som syftar till att belysa och problematisera ett fenomen i en specifik målgrupp. Jag kommer att djupgående analysera ett fåtal fall.

Hur kommer svaren att behandlas?
– Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och därefter kommer jag att detaljerat analysera forskningsdeltagarnas personliga erfarenheter och efterföljande resonemang, till att sedan diskutera empiriska teman. Slutligen kommer forskningsdeltagarnas tolkningar av sina erfarenheter och förklaringar att analyseras och tolkas.

Rutiner för att upptäcka våldsamt beteende saknas ofta

I december skickade regeringen och Socialdepartementet ut ett pressmeddelande efter att svaren hade inkommit på en enkät som gått ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. Enkäten visade att bara en dryg tredjedel av kommunerna (36 procent) har rutiner för att identifiera personer som utsätter närstående för våld. 59 procent har inga sådana rutiner alls och 5 procent känner inte till om rutiner finns.
Shilan Camans studie kommer att ingå i utredningen som helhet. Det finns även planer på att publicera studien i en vetenskaplig tidskrift.
Den 1 juni i år 2018 ska utredningen lämna sitt betänkande. I underlaget ska ingå kartläggning av de våldsbekämpande åtgärder som finns idag men också förslag på förbättringar.

Läs här om Socialdepartementets utredning

Shilan Camans avhandling (på engelska) Intimate partner homicide rates and characteristics går att läsa mer om här.