I laboratoriet på rättsmedicin


RättsmedicinRättsmedicin har två huvudsakliga arbetsuppgifter: att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt att utfärda rättsintyg. 

Såväl obduktionerna som rättsintygen görs i första hand på uppdrag av polisen, men även åklagare, domstol och länsstyrelse har rätt att begära dessa. 

Varje år avlider cirka 90 000 människor i Sverige. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska avgöra om det finns skäl för en rättsmedicinsk obduktion och i så fall ska en polisanmälan göras. Dit hör fall som har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (såväl mord, självmord som olyckor), men även helt oväntade dödsfall, vid misstanke om felbehandling inom sjukvården och när det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan, såsom vid förruttnelse eller när en missbrukare hittas död. Polisen begär därefter en rättsmedicinsk obduktion. Syftet med denna är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken. Obduktionen innefattar bl.a. en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor. Varje år utförs cirka 5000 sådana obduktioner.

Avdelningen för rättsmed består av sex rättsmedicinska enheter, som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.

Vid våld- och sexualbrott uppstår många gånger skador på såväl målsägande som på misstänkta gärningsmän. På begäran kan rättsläkare anlitas för att både dokumentera sådana skador och skriva utlåtande (Rättsintyg) över hur och när skadorna uppstått. Rättsintyget blir då en del av förundersökningen och kan föredras vid en domstolsförhandling. Under 2016 utfärdade rättsmedicinalverket drygt 5100 rättsintyg, varav knappt 3500 utfärdades av läkare vid rättsmedicinsk enhet, medan övriga utfärdades av läkare som under året hade kontrakt med myndigheten att utfärda rättsintyg. 

Utöver obduktionerna och rättsintygen bistår rättsmedicin även med identifiering av avlidna och vid fyndplatsundersökningar, som görs tillsammans med polisens kriminaltekniker. 


Ansvarig för denna sida: Elias Palm, tel 010-486 49 00


Uppdaterad: 2016-12-31

Skriv ut