Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rubrik Årsredovisning 2023 och en närbild på en läkare som undersöker någon
Fler faller offer för skjutvapenvåld och trendbrott kring rättsintyg är några av rubrikerna i årsredovisningen

Årsredovisningen för 2023 inlämnad

mer 2024-02-22

Tisdagen den 20 februari lämnade Rättsmedicinalverket över årsredovisningen för 2023 till regeringen. I den går att läsa att antalet rättsintyg baserat på kroppsundersökningar ökar markant, att fler personer under 25 avlider till följd av skjutvapenvåld och att nästan hälften av verksamhetens rättskemiska ärenden numera härrör från processen med snabbare lagföring.

Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström kommenterar verksamhetsåret 2023:

– Rättsmedicinalverket är en viktig del av rättskedjan och påverkas därför av naturliga skäl också av vad som händer i övriga samhället. Trots samhällsutvecklingen kan jag återigen konstatera att myndigheten under året fortsatt tillhandahålla bedömningar och analyser av god kvalitet och med rimliga handläggningstider.

Fler faller offer för skjutvapenvåld

Den genomsnittliga åldern för personer som faller offer för dödligt våld är cirka 8–10 år lägre hos män än hos kvinnor. Detta kan möjligen förklaras av det gängrelaterade våldet, som främst drabbat många pojkar och unga män. Antalet ärenden som rör unga personer som fallit offer för det dödliga våldet har ökat under perioden 2021 till 2023. Särskilt tydlig är ökningen avseende åldersgruppen 20–24 år, där antalet fördubblats mellan 2021 och 2023, från 15 till 30 fall. Även avseende åldersgruppen 15–19 år är ökningen påtaglig och har ökat från 10 fall 2021, till 12 fall 2022 respektive 18 fall 2023. Sett över en tioårsperiod förklaras ökningen av antalet mord och dråp främst av ett ökat antal fall av dödligt skjutvapenvåld. Under 2023 utgjordes nästan hälften av morden och dråpen av skottskador.

Under 2023 utfördes 5 912 rättsmedicinska obduktioner, vilket är i nivå med föregående år. Sett över en längre tid har antalet obduktioner ökat. De senaste tio åren har antalet obduktioner ökat med 10 procent.

Trendbrott kring rättsintyg

När det gäller myndighetens arbete med att utfärda rättsintyg noterades ett trendbrott under 2023: antalet rättsintyg baserade på kroppsundersökningar ökade under året.

– Genom myndighetens riktade informationsinsatser till främst Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kan jag glädjande nog notera att antalet rättsintyg baserade på kroppsundersökningar ökat markant. Sådana intyg kan utgöra viktig stödbevisning i brottsutredningar, inte minst när det gäller våld i nära relationer, där inte sällan ord står mot ord och annan bevisning saknas. I sådana fall kan en kroppsundersökning utförd av en rättsläkare ofta vara avgörande och bidrar till högre kvalitet i förundersökningarna, säger generaldirektör Lars Werkström.

Snabbare lagföring utgör nästan hälften

Den 1 januari 2023 permanentades verksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare, där Rättsmedicinalverket tillsammans med andra myndigheter inom rättsväsendet ingår. För Rättsmedicinalverket innebär detta att en stor andel av ärendena från Polismyndigheten ska hanteras skyndsamt. Under 2023 utgjorde andelen snabbare lagföringsärenden 46 procent av det totala antalet ärenden från Polismyndigheten jämfört, med 29 procent 2022 och 15 procent 2021.

Antalet expedierade rättskemiska ärenden till Polismyndigheten fortsätter att minska. För ringa narkotikabrott (eget bruk) är minskningen nio procent och för rattfylleriärenden utgör minskningen fyra procent. Orsaken till det minskade ärendeinflödet är inte helt klarlagd men en möjlig förklaring är att Polismyndigheten arbetar mer med förundersökningsbegränsning. Det innebär i sin tur att brottsutredningar begränsas till att enbart innefatta de delar som bedöms vara de mest väsentliga.

Minskat antal rättsgenetiska ärenden

Antalet expedierade ärenden avseende rättsgenetiska undersökningar har minskat med tio procent jämfört med 2022. Det beror främst på ett lägre ärendeinflöde från Migrationsverket och från privatpersoner.

I ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning erbjuder Migrationsverket de sökande en dna-analys för att fastställa det släktskap som åberopas i ansökan. Den minskade migrationen har medfört att antalet ärenden har minskat med 30 procent jämfört med 2022.

Samtidigt har antalet ärenden från privata beställare minskat med 37 procent och där höjda avgifter under 2023 sannolikt har bidragit till minskningen.

Rättsgenetiska uppslag är en ny metod som kan ge beställaren en fingervisning om en oidentifierad persons ögonfärg, hårfärg och biogeografiska ursprung. Ärendetypen kan nyttjas i exempelvis identifieringsärenden när det saknas hypotes om vem den avlidne är eller för att utreda vem som lämnat dna i samband med brott. Ärendetypen implementerades 2023 och antalet expedierade rättsgenetiska uppslag under året var fem stycken.

Ökat antal rättspsykiatriska undersökningar

En domstol kan med stöd av 1 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning besluta om att en misstänkt i brottmål ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. En förutsättning för ett sådant beslut är att den som är misstänkt erkänt gärningen, att det föreligger övertygande bevisning samt att påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter.

Antalet rättspsykiatriska undersökningar har varierat mellan åren men har under de senaste åren ökat successivt. Störst är ökningen bland häktade personer.

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här

För ytterligare information

Rättsmedicinalverkets presstjänst, telefon 010-483 42 30 alternativt jimmy.blomqvistlarsson@rmv.se