Katarina Howner, forskare och specialist i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket.
Katarina Howner, forskare och specialist i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket.
mer

Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss

2018-04-06

Katarina Howner, specialist i psykiatri vid Rättsmedicinalverket, har forskat länge om psykopati och psykopatiska drag. Hennes kunskaper är efterfrågade i samband med rättegången mot dansken Peter Madsen. Oavsett vilka svar Madsens rättspsykiatriska undersökning ger, så kan Katarina Howner berätta vad som kännetecknar personer som lider stor brist på empati. En del av dem kan klassas som psykopater och de finns mitt ibland oss.

Psykopaten är rikligt förekommande i den klassiska litteraturen. Shakespears ärkeskurk Iago i Othello är ett bra exempel.
– En person med psykopatiska drag saknar helt, eller har brist, på empati. De kan dock ha intakt kognitiv empati, det vill säga att de är skickliga på att läsa av andra människor. Däremot saknar de affektiv empati, alltså känslomässig empati. De upplever inte känslor men är bra på att manipulera och spela på andras känslor, säger Katarina Howner, som arbetar som forskare och specialist i psykiatri vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättspsykiatri i Stockholm.

De har sällan problem att träffa en partner men de kan vara ett helvete att leva med

Också filmkonsten strösslar med den känslokalla psykopaten. Några moderna exempel är Patrick Bateman i American Psycho och Hannibal Lecter i När lammen tystnar. Men Katarina Howner kan intyga att psykopater och personer med psykopatiska drag även finns i verkligheten.
– Jag har forskat under lång tid vid Karolinska institutet i Stockholm. Min forskning har varit inriktad på psykopati, empati och empatibrist. Är man intresserad av kriminalitet och våldsbrott stöter man snart på psykopati. Den dubbla naturen fascinerar, att det finns personer som kan prata och umgås socialt med andra för att i nästa stund göra väldigt grymma och omänskliga saker.

Vad utmärker en psykopat jämfört med en person med psykopatiska drag?
– Psykopati är ett personlighetsyndrom. Diagnosen lyder antisocialt personlighetssyndrom med psykopatiska drag. Idag har psykopatibegreppet slagsida mot kriminalitet, vilket betyder att den som klassas som psykopat är en kriminell person. Du kan däremot ha många psykopatiska drag utan att ägna dig åt tung kriminalitet.

Hur märker man att någon har psykopatiska drag?
– Det kan till exempel vara någon som ofta ljuger obehindrat och samvetslöst, är gränslös, socialt dominant och har alltid en häftig historia i bakfickan. Urtypen är den charmiga, manipulativa sol- och våraren. När det låter för bra för att vara sant så är det ofta det. Bristen på empati kan lysa igenom, de bryr sig helt enkelt inte om andra. En del människor lägger inte märke till den typen av drag i en annan person och då kan man råka illa ut. Investera aldrig pengar eller känslor i dessa människor.

Varför har en del personer de här personlighetsdragen?
– Det är en kombination av arv och miljö. Alla människor föds med en viss sårbarhet som sedan kan påverkas av miljön. Det finns troligen olika undergrupper inom psykopati, en grupp mer impulsiva, känslomässigt instabila och våldskriminella, som verkar vara mer påverkade av sin miljö. Den andra gruppen är de bättre fungerande, mer kontrollerade och känslokalla som oftast har en mer städad bakgrund. De ägnar sig kanske mer åt bedrägerier, forskningsfusk och den typen av brott.

Livet innanför murarna är inte okänt för psykopaten

– Det är osäkert hur vanligt psykopati är. I de internationella studier som har gjorts på normalbefolkningar har det visat sig vara strax under en procent. I en fängselpopulation stiger siffran till kanske 15 procent.

Hur väl fungerar psykopaten i samhället?
– Den icke kriminella personen med psykopatiska drag kan fungera hyfsat. De kan ha jobb och familj även om den närmaste omgivningen inte tycker att de fungerar bra. Men det kan vara spännande att umgås med de här personerna, de ligger på gränsen och det händer saker runt dem. De har sällan problem att träffa en partner men de kan vara ett helvete att leva med. De sviker ofta och går helt enkelt inte att lita på. Och den kriminella psykopaten med en antisocial livsstil fungerar inte alls bra i ett samhälle.

Döms en person med psykopati till rättspsykiatrisk vård?
-Nej, tvärtom, dessa personer återfinns till största del inom kriminalvården. I Sverige är lagstiftningen utformad så att om en domstol ska döma en person till rättspsykiatrisk vård krävs att personen har varit under påverkan av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet. En person som lider av en allvarlig psykisk störning, så som en varaktig psykossjukdom, kan förstås även ha psykopatiska eller antisociala drag. Men enbart psykopati eller ett personlighetssyndrom klassas inte som en allvarlig psykisk störning i lagens mening.

Kan psykopaten ha spelat en roll för den mänskliga artens fortlevnad?
– Det finns ett värde för gruppen att vissa individer är orädda och vågar gå sin egen väg. De kanske ger sig iväg för att utforska och hitta något bättre när de andra sitter kvar i tryggheten. Men det får inte bli för många av de här udda individerna. Det blir inte bra när många bara tänker på sig själva.

Hjärnavbildning avslöjar psykopatens tankemönster

Katarina Howner har bland annat studerat funktioner i hjärnan hos personer med psykopati.
– Ja, med hjälp av så kallad hjärnavbildning så kan man dels titta på anatomi och struktur i hjärnan, men även titta på hur hjärnan fungerar och arbetar. Vi kan mäta var i hjärnan ett område är aktivt när en person utför vissa uppgifter och på så sätt kartlägga nätverk i hjärnan.

Katarina Howner är med och driver ett forskningsprojekt som bland annat undersöker hur psykopati skattas och diagnostiseras när det handlar om klienter inom kriminalvården. Hjärnavbildning ingår som en del i projektet.
– Vi vill bli klokare när det kommer till vad psykopati och psykopatiska personlighetsdrag innebär. Det behövs mer kunskap om hur hjärnan arbetar och om samsjuklighet som till exempel förekomsten av ADHD, bristande känsloreglering och impulsivitet.

Finns något att göra om man märker psykopatiska drag hos en person?
– Det är bra att tidigt vara uppmärksam på empatibrist. Uppvisar ett barn återkommande aggressiva tendenser och nedsatt förmåga till empati så ska man ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Vissa barndiagnoser som trotssyndrom eller uppförandestörning i kombination med nedsatt empati, kan utgöra riskfaktorer för personen att utveckla antisocialt beteende.

Hur botas en psykopat?
– Det finns en föreställning om att dessa personer aldrig kan botas och att de till och med skulle bli försämrade av behandling. Idag existerar ingen bevisat verksam behandling som botar men det betyder kanske bara att vi inte har hittat rätt behandlingsform. Det pågår forskning kring behandlingsmetoder på flera platser i världen. Skulle vi hitta en effektiv behandlingsmetod så skulle vi kunna reducera kriminaliteten i samhället.

Att straffa en psykopat håller den eventuellt från att begå fler brott, men det fungerar inte som rehabilitering menar Katarina Howner.
– Bestraffning är lönlöst, i rehabilitering måste man jobba med belöningssystem. Att vädja till empati som saknas fungerar inte. Kanske kan man hitta drivkrafter hos personen och jobba med dessa. Värdesätter personen sin frihet så får man förklara att det inte fungerar att slå folk på käften så fort något inte går ens väg. Då förlorar man sin frihet.

 

Allvarlig psykisk störning (APS)

  • Begreppet allvarlig psykisk störning (APS) är ett juridiskt begrepp som inte är kopplad till en särskild medicinsk diagnos. Flera olika diagnoser och tillstånd kan innefattas i begreppet APS.
  • Bristande verklighetsuppfattning och psykotiska tillstånd är de vanligaste tillstånden när någon har en allvarlig psykisk störning. Här ingår kroniska psykossjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom och vanföreställningssyndrom. Andra tillstånd som kan innefattas i begreppet är en uttalad tvångsmässighet med låg funktionsnivå, djupa depressioner med uttalad självmordsrisk, allvarliga former av utvecklingsstörning och allvarlig demenssjukdom.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.