Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättspsykiatri utomhusmiljö
Rättspsykiatri utomhusmiljö
mer

Stor ökning av antalet rättspsykiatriska undersökningar

2020-01-16

Antalet rättspsykiatriska undersökningar i Sverige har ökat med 25 procent sedan år 2017.
Trycket på den utredande rättspsykiatrin är det högsta på 15 år.

– Vi har fortsatt en väldigt ansträngd situation och arbetsbelastningen för personalen är konstant hög. Normalt har vi ett varierat inflöde av ärenden och även perioder där inte alla platser är upptagna. Nu ligger vi hela tiden nära taket och möjligheten för återhämtning för våra medarbetare har varit väldigt mager de senaste åren, säger Eva-Lo Ighe, avdelningschef för rättspsykiatri.

Sedan år 2017 har antalet utförda rättspsykiatriska undersökningar (RPU) ökat i antal från 457 till 573. En sammanlagd ökning med en fjärdedel i antalet rättspsykiatriska undersökningar på två år är en besvärlig utveckling för en verksamhet med lagkrav på hur lång tid ett ärende får ta.

Rättspsykiatriska undersökningar tar tid

I varje enskild RPU genomförs en resurskrävande process som tar tid och kräver mycket specialistkompetens.

Samtliga RPU:er utförs vid Rättsmedicinalverket efter begäran från någon av landets domstolar. Undersökningen svarar på domstolarnas frågor om den brottsmisstänkte har utfört brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning och om personen vid undersökningstillfället lider av en sådan.

– De som kommer till oss har generellt en sämre psykisk hälsa än tidigare. Det är idag vanligare att de är svårt psykiskt instabila och får därmed svårigheter att vistas tillsammans med andra. Det gör att vi måste hålla allt fler under ständig observation och oftare ge akut psykiatrisk vård. Det tar resurser från vårt uppdrag gentemot domstolarna – att utreda, även om vi också har ett ansvar för den hälso- och sjukvård som de intagna behöver under utredningstiden, säger Eva-Lo Ighe.

Att observera de intagna är en del av undersökningen

Tre fjärdedelar av alla som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning är häktade. Under cirka tre veckor befinner de sig på någon av Rättsmedicinalverkets båda slutna undersökningsenheter i Stockholm eller i Göteborg. En del av den rättspsykiatriska undersökningen är att observera hur de intagna fungerar och interagerar med både personal och medintagna.

Häktade intagna är de mest resurskrävande och mellan 2017 och 2019 har antalet häktade ökat med 90 personer, från 341 år 2017 till 431 år 2019.

Den rättspsykiatriska undersökningen och vistelsetiden involverar yrkeskategorier som specialistläkare i rättspsykiatri, psykolog, forensisk socialutredare, omvårdnadspersonal och administratör.

– Det går inte att öka antalet platser från en dag till en annan. Det krävs att det finns fysiskt utrymme i form av lokaler men det krävs också specialister inom olika yrkeskategorier för att utföra själva undersökningen. Att utbilda dessa tar tid, ta rättspsykiatern som exempel, normalt tar det cirka 14 år av eftergymnasial utbildning och praktik för att få den kompetensen. De sista 2,5 åren sker i vår regi på Rättsmedicinalverket så den löpande specialistutbildningen är också någonting som vi måste se till att den fungerar, säger Eva-Lo Ighe.

Rättsmedicinalverket rekryterar specialistkompetens just nu

Det råder för närvarande brist inom flera personalkategorier som behövs för att genomföra verksamheten. Något som Rättsmedicinalverket arbetar intensivt med att motverka med nyrekryteringar.

– En av konsekvenserna i det ansträngda läget är att vi är på väg att bli en flaskhals i rättskedjan. Vår resursbrist kan bland annat leda till att vi inte kan göra färdigt de rättspsykiatriska undersökningarna inom avsedd tid. Det försvårar för domstolarna att återuppta rättegångarna som planerat. I sin tur kan den situationen förlänga tiden i häkte och därmed kan häktena bli belastade i ännu högre grad än idag, säger Eva-Lo Ighe.