Statistik
mer

Aktuell statistik

Välkommen till vår statistiksida. Här hittar du statistik om bland annat utfallet av rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska obduktioner, antalet avlidna till följd av nätdroger och statistik om medicinska åldersbedömningar.


Rättspsykiatri

Antalet rättspsykiatriska undersökningar har legat ganska stabilt runt cirka 500 de senaste 10 åren (se årsredovisningen). De tre senaste åren har antalet häktade ökat något i Stockholm, men minskat i Göteborg. För att utjämna belastningen på respektive undersökningsenhet har ärenden skickats mellan enheterna.

Åttiofem procent av de rättspsykiatriska undersökningarna som expedierades under 2016 har utförts på män, vilket är en något lägre andel jämfört med 2014 (87 % män) och 2015 (89 % män).

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) respektive år, totalt samt uppdelat på häktade personer och personer på fri fot och per rättspsykiatrisk undersökningsenhet

 201420152016Förändring % 2016 jmf 2015
RPU totalt443471470-0,2
- varav häktade3203403441,2
Stockholm1711922014,7
Göteborg149148143-3,4
- varav på fri fot123131126-3,8
Stockholm627470-5,4
Göteborg48475312,8
Umeå (annan huvudman)13103-70,0

Läs mer om rättspsykiatrisk undersökning här

Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökte personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen, bland de rättspsykiatriska undersökningar som expedierades respektive år

Allvarlig psykisk störning201420152016
Antal undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen227251257
Andel undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen av samtliga undersökta personer51%53%55%

Läs mer om allvarlig psykisk störning här

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) uppdelat på häktade personer och personer på fri fot samt antal expedierade §7-intyg och per kön respektive år

  201420152016
Rättspsykiatrisk undersökning - HäktadeKvinnor293338
Män291307306
Rättspsykiatrisk undersökning - Fri fot*Kvinnor202733
Män10310493
§ 7-intyg**Kvinnor185165182
Män111310751019
Uppgift saknas685

*Fri fot betyder en person som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning men som inte är häktad. Rör sig fritt ute och kommer in på bokade tider.

**§ 7-intyg Läs mer om paragraf 7-undersökning här

Datakälla: Psykbase.


Nätdroger

Nya psykoaktiva substanser (NPS)

Missbruket av Nya Psykoaktiva Substanser (NPS), som populärt även benämns nätdroger, ökar i Europa. Exempel på nätdroger är Spice (och andra syntetiska cannabinoider), s.k. Acetylfentanylanaloger, Krypton, 5-IT, AH-7921, PMMA, MT-45.

Att ökningen är stadig även i Sverige blir tydlig i de dödsfallsutredningar och med efterföljande rättskemiska analyser som Rättsmedicinalverket (RMV) genomför. Antal avlidna som har undersökts vid RMV där NPS har påträffats har ökat från ett fåtal år 2007, till långt över 100 under de senaste åren.

Alla dödsfall bedöms inte ha orsakats av ”äkta” NPS-förgiftning. Den exakta dödsorsaken kan variera och är i många fall oklar. Man kan dela in dödsfallen i tre olika typer, A, B och C utifrån hur rättsläkaren i varje ärende har bedömt dödsorsaken. Vad som definierar de tre olika typerna av NPS-förgiftningar kan läsas ut i tabellen.

Bedömning och indelning av fall

Typ A: Förgiftning med en eller flera Nya psykoaktiva substanser (NPS) har orsakat dödsfallet, så kallad ”äkta förgiftning”.

Typ B: NPS har möjligen haft betydelse för dödsfallet, men hur stor betydelse var svårbedömt, eftersom flera andra substanser också påvisades, så kallad blandförgiftning. Ofta förekom blandförgiftning där fler substanser har verkat i kroppen.

Typ C: Dödsorsaken bedömd som något annat än förgiftning med NPS. Fyndet av NPS ansågs endast vara ett bifynd utan betydelse för döden. Dödsfallet var i dessa fall vanligen orsakat av andra traumatiska händelser till exempel självmord.

Nätdrog – definition (löst översatt)

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction:

“En narkotisk eller psykotropisk drog som är okontrollerad enligt befintliga internationella konventioner/lagar och som kan utgöra ett signifikant hot mot den allmänna hälsan.”

Antal dödsoffer för Nya psykoaktiva substanser

Bedömning2013201420152016 
Typ A: Förgiftning med Nya psykoaktiva substanser (NPS) har orsakat dödsfallet.
13354479
Typ B: NPS betydelse för dödsfallet var svårbedömt, ofta förekom blandförgiftning där fler substanser har verkat i kroppen.
33496742
Typ C: Förgiftning med NPS är ej angiven som dödsorsak. Dödsfallet var orsakat av andra traumatiska händelser t.ex. självmord.
13111816

Rättsmedicin

Antalet expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner har minskat med cirka fyra procent sedan 2015, men ligger fortfarande högre än 2014.

Antalet expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner där dödssättet har bedömts vara avsiktligt vållat av annan person har ökat med fem procent från 2015 till 2016.
Antalet undersökta dödsfall där dödssättet bedömts vara orsakat av sjukdom är i stort sett oförändrat, men är procentuellt högre bland män som har obducerats jämfört med kvinnor.
För de andra typerna av dödssätt, det vill säga olycksfall, självmord och dödsfall där det har varit oklart om avsikt har förelegat, har antalet undersökta dödsfall minskat sedan 2015.

Antal expedierade rättsmedicinska ärenden respektive år

Ärendetyp201420152016Förändring % 2016 jmf 2015
Rättsmedicinsk obduktion*5 0555 8085 597-3,6
Rättsmedicinsk likbesiktning**51121 100,0
Klinisk obduktion14111536,4
Domstolsförhandling20217119815,8
Platsundersökning3347470,0
Rekonstruktion3660,0

*Vid en rättsmedicinsk obduktion genomförs en obduktion av kroppens alla inre organ inklusive provtagning.

**Vid likbesiktning görs bara en yttre undersökning av kroppen.

Antal expedierade rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kön och dödssätt respektive år

 201420152016
Kvinnor
Olycksfall289332316
Självmord337355351
Avsiktligt vållad av annan213025
Oklart om avsikt förelegat122125118
Sjukdom581644641
Män
Olycksfall85710721022
Sjävmord749888818
Avsiktligt vållad av annan607283
Oklart om avsikt förelegat275263238
Sjukdom168019111981

Antal expedierade rättsintyg* uppdelat på kroppundersökning och rättsintyg, misstänkt gärningsperson och målsägande samt kön för respektive år

  201420152016
KroppsundersökningTotalt248722582208
Misstänkt gärningspersonKvinnor665964
Män 773660692
Uppgift saknas515641
MålsägandeKvinnor900883801
Män636538563
Uppgift saknas616247
YttrandenTotalt295428132724
Misstänkt gärningspersonKvinnor51213
Män546470
Uppgift saknas551
MålsägandeKvinnor119011951180
Män164014371377
Uppgift saknas6010083
RättsintygTotalt544150714932

*Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen.

Källa: RättsBase.


Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

 201420152016
Donatorer11196102
Hjärtklaffar442935
Hornhinnor785665
Hud292347
Hörselben48
Temporalben503347
Forskning644334

Källa: Rättsbase.

Läs mer om vävnadsdonation här


Statistik mediciniska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många beställningar av medicinska åldersbedömningar vi fått från Migrationsverket och hur många utlåtanden om ålder som Rättsmedicinalverket har skickat till Migrationsverket.

Statistik till och med 31 december

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket10701
Skickade utlåtanden till Migrationsverket9617
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 63366
Resultatet talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.78101978007
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.119119
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.1407181425
Summa: 92803379617

Här kan du läsa mer om vår senaste statistik rörande medicinska åldersbedömningar

 

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.