Statistik
mer

Statistik

Välkommen till vår statistiksida. Här hittar du statistik om bland annat utfallet av rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska obduktioner, antalet avlidna till följd av nätdroger och statistik om medicinska åldersbedömningar.


Rättspsykiatri

Antalet rättspsykiatriska undersökningar har legat ganska stabilt runt cirka 500 de senaste 10 åren (se årsredovisningen). Under 2017 har antalet som är häktade minskat något i Stockholm, men legat i det närmaste på samma nivå i Göteborg.

Åttiosju procent av de rättspsykiatriska undersökningarna som expedierades under 2017 har utförts på män. Den låga andelen kvinnor som undersöks avspeglar könsfördelningen i den population som begår brott med frihetsberövande påföljd.

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) respektive år, totalt samt uppdelat på häktade personer och personer på fri fot och per rättspsykiatrisk undersökningsenhet

 2014201520162017Förändring % 2017 jmf 2016
RPU totalt443471470448-4,7
- varav häktade320340344332-3,5
Stockholm171192201186-7,5
Göteborg1491481431462,1
- varav på fri fot123131126116-7,9
Stockholm62747067-4,3
Göteborg48475349-7,5
Umeå (annan huvudman)131030-100

Läs mer om rättspsykiatrisk undersökning här

Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökte personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen, bland de rättspsykiatriska undersökningar som expedierades respektive år

Allvarlig psykisk störning201520162017
Antal undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen251257250
Andel undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen av samtliga undersökta personer53%55%56%
Antal undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen334431
Andel undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen55%62%61%
Antal undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen218213219
Andel undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen53%53%55%

Läs mer om allvarlig psykisk störning här

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) uppdelat på häktade personer och personer på fri fot samt antal expedierade §7-intyg och per kön respektive år

  2014201520162017
Rättspsykiatrisk undersökning - HäktadeKvinnor29333838
Män291307306294
Rättspsykiatrisk undersökning - Fri fot*Kvinnor20273313
Män10310493103
§ 7-intyg**Kvinnor185165182155
Män1113107510191005
Uppgift saknas68512

*Fri fot betyder en person som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning men som inte är häktad. Rör sig fritt ute och kommer in på bokade tider.

**§ 7-intyg Läs mer om paragraf 7-undersökning här

Datakälla: Psykbase.


Rättskemi

Antalet expedierade ärenden har fortsatt att öka med undantag för rättsmedicinska ärenden och ärendetypen Vård, övrig utredning. Någon förklaring till förändringarna har inte kunnat hittas.

Ärendekategori201520162017
Förändring % 2017 jmf 2016
Rättsmedicinska ärenden5 5255 4655 374- 1,7
Polisärenden rattfylleri15 71816 33716 7262,4
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk36 77533 42235 3705,8
Polisärenden, våldsbrott1 0521 14911809,2
Kriminalvårdsärenden21 05523 59026 27411,4
Vård, narkotika8 4769 76211 42717,1
Vård, övrig utredning758626576- 8,0
Rättstoxikologiska yttranden6737347715,0
TOTALT90 03291 08597 6987,3

Läs mer om rättskemi här


Rättsgenetik

Den rättsgenetiska verksamheten delas in i de fem ämnesområdena art, chimär, farmakogenetik, plötslig hjärtdöd och släkt. Antalet ärenden har ökat något jämfört med 2016. Det beror främst på ett ökat ärendeinflöde från Migrationsverket.

ÄmnesområdeÄrendetyp201520162017Förändring % 2017 jmf 2016
ArtArtbestämningsärenden786-25
Artbestämning, antal undersökta prov *181412-14,3
ChimärChimärärenden487365333-8,8
FarmakogenetikFarmakogenetiska ärenden, totalt8910363-38,8
Plötslig hjärtdödÄrenden plötslig hjärtdöd, totalt485438-29,6
SläktFaderskapsärenden**1293119112202,4
Föräldraärenden 17771519190925,7
Identifieringsärenden12412214821,3
Släktutredningar6168714,4
Släkt totalt32552900334815,4
Släkt, antal undersökta prov *10 731 9 645 11 06814,8

Läs mer om rättsgenetik här


Rättsmedicin

Antalet expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner har minskat med cirka fyra procent sedan 2015, men ligger fortfarande högre än 2014.

Antalet expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska obduktioner där dödssättet har bedömts vara avsiktligt vållat av annan person har ökat med fem procent från 2015 till 2016.
Antalet undersökta dödsfall där dödssättet bedömts vara orsakat av sjukdom är i stort sett oförändrat, men är procentuellt högre bland män som har obducerats jämfört med kvinnor.
För de andra typerna av dödssätt, det vill säga olycksfall, självmord och dödsfall där det har varit oklart om avsikt har förelegat, har antalet undersökta dödsfall minskat sedan 2015.

Antal expedierade rättsmedicinska ärenden respektive år

Ärendetyp2014201520162017Förändring % 2017 jmf 2016
Rättsmedicinsk obduktion*5 0555 8085 5975384-3,8
Rättsmedicinsk likbesiktning**51124-66,7
Klinisk obduktion1411155-66,7
Domstolsförhandling202208205199-2,9
Platsundersökning334747518,5
Rekonstruktion366833,3

*Vid en rättsmedicinsk obduktion genomförs en obduktion av kroppens alla inre organ inklusive provtagning.

**Vid likbesiktning görs bara en yttre undersökning av kroppen.

Läs mer om rättsmedicin här

Antal expedierade rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kön och dödssätt respektive år

 2014201520162017
Kvinnor
Olycksfall289332316281
Självmord337355351330
Avsiktligt vållad av annan21302529
Oklart om avsikt förelegat122125118140
Sjukdom581644641650
Män
Olycksfall85710721022967
Sjävmord749888818812
Avsiktligt vållad av annan60728383
Oklart om avsikt förelegat275263238233
Sjukdom1680191119811854

Läs mer om rättsmedicinska obduktioner här

Antal expedierade rättsintyg* uppdelat på kroppundersökning och rättsintyg, misstänkt gärningsperson och målsägande samt kön för respektive år

  2014201520162017
KroppsundersökningTotalt2487225822081855
Misstänkt gärningspersonKvinnor66596452
Män 773660692620
Uppgift saknas5156419
MålsägandeKvinnor900883801678
Män636538563491
Uppgift saknas6162475
YttrandenTotalt2954281327242790
Misstänkt gärningspersonKvinnor512138
Män54647077
Uppgift saknas5511
MålsägandeKvinnor1190119511801248
Män1640143713771433
Uppgift saknas601008323
RättsintygTotalt5441507149324645

*Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen.

Läs mer om rättsintyg här

Källa: RättsBase.


Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

 2014201520162017
Donatorer1119610296
Hjärtklaffar44293529
Hornhinnor78566556
Hud29234723
Hörselben484
Temporalben50334733
Forskning64433443

Källa: Rättsbase.

Läs mer om vävnadsdonation här


Nätdroger

Droger som säljs via internet har ökat kraftigt och har de senaste tre åren orsakat mer än 350 dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige

ÅrFentanyl Fentanylanaloger **Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
201814*8*60*
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2018.

*Statistiken för 2018 omfattar de rättsmedicinska obduktionsärenden som är avslutade under januari till och med juli 2018.

**Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

 

Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden

FentanylanalogAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
acetylfentanyl
31
2
4-fluor-butyrfentanyl1
furanylfentanyl284
akrylfentanyl4310
4-fluor-isobutyrfentanyl131
4-klor-isobutyrfentanyl1
tetrahydrofuranfentanyl76
metoxiacetylfentanyl153
bensodioxolfentanyl1
cyklopropylfentanyl725
karfentanil3
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 (uppdaterat till och med juli) uppdelat på de olika fentanylanalogerna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

 

Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet

Rättsmedicinsk enhetAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
RM Stockholm
51324
RM Uppsala48182
RM Linköping722221
RM Lund812123
RM Göteborg711111
RM Umeå38141
I tabellen nedan återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 (uppdaterat till och med juli) uppdelat på de rättsmedicinska enheterna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.

Läs mer om nätdroger här


Statistik medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många beställningar av medicinska åldersbedömningar vi fått från Migrationsverket och hur många utlåtanden om ålder som Rättsmedicinalverket har skickat till Migrationsverket.

Statistik 2018 (januari-juni)

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket495
Skickade utlåtanden till Migrationsverket1203
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 1008
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.77683859
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.01212
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.2601261
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.06161
Summa: 10461571203

 

Statistik 2017

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket10701
Skickade utlåtanden till Migrationsverket9617
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 63366
Resultatet talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.78101978007
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.119119
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.1407181425
Summa: 92803379617

Läs mer om metoder för medicinska åldersbedömningar

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.