Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Information om hantering av personuppgifter samt kamerabevakning i Rättsmedicinalverkets lokaler

Information om hantering av personuppgifter

Rättsmedicinalverket värnar skyddet om dina personuppgifter och dina rättigheter. I den här informationen beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.

Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Behandling av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets brottsutredande verksamhet sker i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177). Därutöver finns det ytterligare lagar och förordningar som reglerar hur Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter, däribland lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och förordningen (2020:491) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande rätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vid Rättsmedicinalverket förekommer en rad olika ärendetyper. Gemensamt för många av dem är att de inbegriper behandling av personuppgifter som är känsliga ur integritetshänseende, exempelvis om enskilds hälsa eller om misstanke om brott. Uppgifterna kommer bl.a. från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket, men det förekommer också uppgifter från enskilda. En mängd uppgifter genereras också vid Rättsmedicinalverkets utredningsarbete. Den informationshantering som äger rum innefattar uppgifter om både levande och avlidna personer. Uppgifter som regelmässigt förekommer är olika slags uppgifter för att identifiera den person ärendet gäller, tillsammans med uppgifter från utlåtanden eller analysresultat.

Hur vi använder dina personuppgifter

Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att vi, i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa straffrättsliga påföljder eller fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden, ska kunna utföra en arbetsuppgift i vår rättspsykiatriska, rättskemiska, rättsmedicinska eller rättsgenetiska verksamhet. Om sådana uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter vid rättspsykiatriska undersökningar i brottmål, vid upprättande av läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt vid utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Du kan läsa mer om vår rättspsykiatriska verksamhet här.

Rättsmedicinalverket behandlar även personuppgifter vid rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar samt i verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Vidare behandlar Rättsmedicinalverket personuppgifter genom rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Du kan läsa mer om vår rättsmedicinska verksamhet här.

Myndigheten behandlar även personuppgifter vid rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Migrationsverket. Du kan läsa mer om vår verksamhet som avser rättsmedicinska åldersbedömningar här.

Rättsmedicinalverket behandlar även personuppgifter vid rättsgenetiska och rättskemiska undersökningar, vilket du kan läsa mer om här och här. Myndigheten behandlar även personuppgifter vid utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten, vilket du kan läsa mer om här. Rättsmedicinalverket behandlar även personuppgifter vid utförande av uppdrag inom sitt ansvarsområde som myndigheten åtar sig i övrigt.

Rättsmedicinalverket får även behandla personuppgifter för forskningsändamål som är av betydelse för myndighetens verksamhet med stöd av forskningsuppdraget i myndighetens instruktion.

Rättsmedicinalverket får också behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, om det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för annan fysisk person eller om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Det finns tillfällen då vi ber om ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du i regel alltid återkalla det.

Så här behandlar Rättsmedicinalverket personuppgifter om anställda, uppdragstagare och arbetssökande

Som arbetsgivare behandlar Rättsmedicinalverket personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt i personaladministrativ verksamhet och för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtal. Vid rekrytering kommer personuppgifter endast att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Personuppgiftsbehandling vid rekrytering sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Uppgifter om den som anställs kommer att sparas och gallras i enlighet med för myndighetens gällande gallringsföreskrifter.

Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Efter att Rättsmedicinalverket fullgjort ett uppdrag redovisas detta till uppdragsgivaren och Rättsmedicinalverket lämnar därvid i olika omfattning ut personuppgifter till beställaren, exempelvis Polismyndigheten, Migrationsverket eller Kriminalvården.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut för forskningsändamål till universitet, högskolor, andra myndigheter samt till privata forskningshuvudmän.
Dessutom lämnas ibland personuppgifter till andra myndigheter som ett resultat av en lagstadgad förpliktelse.

Rättsmedicinalverket är en statlig myndighet. Handlingar som finns hos oss blir allmänna och kan därmed efter en sekretessprövning komma att lämnas ut till bland annat journalister och enskilda i enlighet med offentlighetsprincipen.

Rättsmedicinalverket använder olika it-tjänster och it-system. Vissa är installerade lokalt hos oss. Vissa system är installerade hos en leverantör. Då överförs personuppgifterna till leverantören. I sådana situationer är leverantören personuppgiftsbiträde och ska hantera personuppgifterna i enlighet med Rättsmedicinalverkets instruktioner.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är centralt för Rättsmedicinalverket. Vi har vidtagit tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust, förändring och obehörig åtkomst.

Cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på våra webbsidor och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga. Vi använder cookies och liknande teknik för att följa upp webbplatsens prestanda. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare. Du kan ange i webbläsarens inställningar om du inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter rensas eller gallras regelbundet. De personuppgifter Rättsmedicinalverket samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därför under olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Personuppgifter sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål för vilka de behandlas.

Dina rättigheter vid personuppgiftshantering

Rättsmedicinalverket kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Vidare, beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Med invändning menas att dina personuppgifter inte längre får behandlas, såvida inte Rättsmedicinalverket kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om huruvida Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter om dig och att i så fall få ta del av personuppgifterna (s.k. ”registerutdrag”). Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn och personnummer.

Dina rättigheter kan vara begränsade till följd av lag, annan författning eller beslut meddelat med stöd av författning.

Om kamerabevakning i Rättsmedicinalverkets lokaler

Kameror vid entréer behövs för att förebygga att personer begår brott, undvika konfrontationer samt för att öka tryggheten för medarbetare och besökare.
Bevakning ska ske dygnet runt i realtid och med rätt till bildinspelning utan ljudupptagning och ljudinspelning.
Realtidsbevakningen kommer endast att kunna ses i säkerhetsrum och i säkerhetssamordnares rum av säkerhetssamordnare, enhetschef eller säkerhetschef.

Porttelefonerna spelar inte in bilder och bild visas enbart efter påringning. Inspelat material sparas i tre veckor.

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) bedömning avseende kamerabevakning

Eftersom kamerabevakningen kommer att utföras av en myndighet är bevakning av platser dit allmänheten har tillträde tillståndspliktig.
All kamerabevakning innebär ett intrång i den enskildas personliga integritet. Den verksamhet som bedrivs är av känslig karaktär och omfattas i många fall av sekretess.
Bevakningen ska vidare ske med bildinspelning vilket höjer integritetsintresset ytterligare.
Vad avser bevakningen med porttelefonkameror konstateras att syftet med den bevakningen
endast är att kontrollera insläpp i lokalerna.
IMY finner sammantaget att kamerabevakningen vid huvudentrén är av mer integritetskänslig karaktär än den bevakning som utförs av porttelefonkameror och kameror vid garagenedfart, garageport samt den bakre entré där allmänheten inte
har någon direkt anledning att vistas. IMY bedömer att integritetsintresset vid huvudentré väger tungt medan det väger förhållandevis tungt på övriga platser.

Behovs- och intresseavvägning vid kamerabevakning

IMY bedömer vid en behovs- och intresseavvägning att bevakningsintresset väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli bevakade på den aktuella platsen. I bedömningen har särskilt beaktats att verksamheten utgör en länk i rättskedjan och att det bedrivs brottsutredande verksamhet, varför det är av stor vikt att säkerheten och tryggheten kan upprätthållas. Vidare har det särskilt beaktats att upptagningsområdena är förhållandevis begränsade i omfattning. Tillstånd till kamerabevakning i realtid och med rätt till bildinspelning ska beviljas alla dagar dygnet runt. Bevakning med porttelefonkameror får endast ske vid påringning och till dess att samtalet avslutas.

Tillämpliga bestämmelser kamerabevakning

Av 2§ kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan
bevakning.
Enligt 7§ kamerabevakningslagen krävs tillstånd för kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en myndighet.

Tillstånd för kamerabevakning ska enligt 8§ samma lag meddelas om intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset).

Hur RMV skyddar dina personuppgifter vid kamerabevakning

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är centralt för Rättsmedicinalverket. Vi har vidtagit tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust, förändring och obehörig åtkomst.
Inga uppgifter överförs till tredje land.

Dina rättigheter vid kamerabevakning

Rättsmedicinalverket kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de har samlats in för.
Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Vidare, beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Med invändning menas att dina personuppgifter inte längre får behandlas, såvida inte Rättsmedicinalverket kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning och brottsdatalagen (prop. 2017/18:232 s. 223). Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om huruvida Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter om dig och att i så fall få ta del av personuppgifterna (s.k. ”registerutdrag”). Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn och personnummer.
Dina rättigheter kan vara begränsade till följd av lag, annan författning eller beslut meddelat med stöd av författning.

Kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår personuppgiftshantering är du välkommen att vända dig till Rättsmedicinalverket på rmv@rmv.se eller skicka ett brev till Rättsmedicinalverket, Box 206, 101 24 Stockholm.

Du kan även ringa till oss på telefonnummer 010-483 41 00 (växel).

Klicka här för att se våra besöksadresser

Rättsmedicinalverket har utsett ett dataskyddsombud (Maria Utterhall). Du kan mejla till dataskyddsombudet på adressen dataskyddsombud@rmv.se eller så kan du skicka brev till Rättsmedicinalverket, dataskyddsombud, Box 206, 101 24 Stockholm.
Du kan också ringa dataskyddsombudet via telefonväxeln 010-483 41 00.

Du kan också lämna in ett klagomål eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på imy@imy.se eller skriva till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.