mer

Frågor och svar medicinska åldersbedömningar

Varför gör RMV medicinska åldersbedömningar?

Därför att regeringen gett Rättsmedicinalverket (RMV) det uppdraget. Det ger den sökande en möjlighet att bevisa sin underårighet.

Vad är skillnaden mellan en åldersbedömning och en medicinsk åldersbedömning?

I ett asylärende fattar Migrationsverket beslut om den sökandes ålder. Den s.k. åldersbedömningen görs utifrån de olika underlag som finns att tillgå i ärendet. Ett av dessa underlag kan vara en medicinsk åldersbedömning. Dessa görs av RMV med hjälp av medicinska metoder.

Kan RMV säga hur gammal någon är?

Det finns ingen medicinsk metod som exakt kan avgöra en persons ålder. RMV kan däremot göra en bedömning om hur sannolikt det är att en person är över eller under 15, 18 eller 21 år. Olika metoder används beroende på vilken ålder som ska utredas.

Genomgår alla ensamkommande barn en medicinsk åldersbedömning?

Nej, en åldersbedömning blir enbart aktuellt i de fall då Migrationsverket bedömer att det finns orsak att ifrågasätta åldern som en asylsökande uppgivit. Migrationsverket informerar då den sökande om möjligheten att stödja sina uppgifter, bland annat med hjälp av en medicinsk åldersbedömning. Det är alltså en möjlighet till bevismedel för den sökande i de fall där Migrationsverket inte bedömt uppgifterna om ålder som sannolika.

Hur påverkas metoden av etnicitet?

Etnicitet anses ha mindre betydelse för medicinsk åldersbedömning än vad socioekonomiska faktorer har. Bedömningen är att denna faktor sannolikt medför att bland asylsökande kommer individens ålder att underskattas vid medicinsk åldersbedömning och därmed kan en del vuxna komma att bedömas som barn. Rättsmedicinalverkets svar till Migrationsverket är formulerat efter en sannolikhetsskala som tar hänsyn till eventuell felmarginal till följd av socioekonomiska faktorer.

Vilken metod valde RMV?

RMV valde att basera sin bedömning på två bilddiagnostiska metoder; röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del (MR-knä). Val av metod skedde i dialog med de experter som varit sakkunniga i Socialstyrelsens rapport Metoder för radiologisk åldersbedömning”. Denna kompletterades 2018 med en översyn av rapporten i ett förtydligande.

Varför har RMV valt en metod som inget annat land använder?

Det finns ingen internationell standard för hur medicinska åldersbedömningar ska genomföras i asylärenden. Att jämföra metoder mellan länder låter sig heller inte göras så lätt, eftersom uppdragen och dess förutsättningar ser olika ut. RMV utformade en metod utifrån tillgänglig vetenskap och förutsättningarna i regeringsuppdraget.

Har ni gjort några ändringar av era metoder sen verksamheten började?

Ja, under hösten 2017 tillkom ny kunskap som gällde flickor. Utifrån en vetenskaplig studie om magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del framkom nya uppgifter om att en större andel flickor under 18 år har en knäled som uppnått slutstadium än vad som tidigare varit känt. Utifrån det förändrade kunskapsläget valde RMV därför att justera bedömningsmatrisen gällande sökande av kvinnligt kön.

Varför var det tvunget att gå så fort i detta arbete?

RMV fick i maj 2016 regeringens uppdrag att skyndsamt genomföra detta och det är därför som det genomfördes på så kort tid som det var möjligt. Det är också viktigt att säga att varje fördröjning skulle gått ut över de asylsökande som då skulle gått miste om en möjlighet att styrka den ålder de uppgivit. Trots att det gick skyndsamt i genomförandet av uppdraget har RMV beaktat aktuellt kunskapsläge, etiska aspekter och rättssäkerheten.

Vad är svaret på den kritik som framförts?

Det är RMV:s bedömning att de valda undersökningsmetoderna är tillräckligt vetenskapligt underbyggda för att kunna användas vid bedömningen av om en asylsökande sannolikt är över eller under 18 år. RMV anser att den bedömningsmodell som myndigheten använder är rättssäker och avspeglar det aktuella kunskapsläget. Vidare är de rättsmedicinska utlåtandena som RMV utfärdar utformade för att vara lättförståeliga, tydliga och kortfattade eftersom Migrationsverket har framfört vikten av att utlåtandena ska vara enkla att tolka och därmed enkla att tillämpa.

Kritiker säger att metoden har bristfälligt vetenskapligt stöd. Hur bemöter ni den kritiken?

RMV känner sig trygg med de metoder som används. RMV anser att den bedömningsmodell som myndigheten använder är rättssäker och avspeglar det aktuella kunskapsläget. Något som också är värt att nämna i sammanhanget är att Socialstyrelsen har utvärderat MR-knä som modell för åldersbedömning och funnit att det finns förutsättningar att använda den metoden.

Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i radiologisk undersökning på Socialstyrelsens webbplats

Hur har RMV samrått med Migrationsverket kring utlåtandets utformning?

RMV har, i enlighet med regeringsuppdraget, samrått med Migrationsverket när det gäller utlåtandet om ålder. Migrationsverket har i dessa samråd lyft vikten av att utlåtandena är enkla att tolka och därmed enkla att tillämpa. Om de inte är det, finns en stor risk för att lika fall skulle kunna tolkas olika, vilket skulle öka rättsosäkerheten. RMV har inte fått några indikationer från Migrationsverket om svårigheter att tillämpa utlåtandena i sin nuvarande form.

Hur öppna är RMV med riskerna för felbedömning vid medicinsk åldersbedömning?

Den procentsats som nämns i RMV:s utlåtande är en uppskattad siffra, utifrån de vetenskapliga studier avseende MR-knä respektive visdomstand som förelåg när metoden togs fram 2016. Den syftar till att ge mottagaren av utlåtandet en uppfattning om hur stor andel av barnen nära 18-årsgränsen som kan komma att felbedömas, när skalsteget ”talar för” används. Siffran bedömdes såväl vid utformningen av den förklarande texten som nu avspegla risken för hela gruppen barn mellan 15-17,9 år.

Stämmer det att risken för felbedömning är 10 % när både knä och tand är mogen?

Risken är troligen mindre än så, men RMV har uttryckt det så för åldersspannet 15-17,9 år.

Stämmer det att risken för felbedömning är högre när bara en kroppsdel är mogen?

Det finns inga vetenskapliga studier som undersökt knäledens och visdomstandens mognad hos samma population, så det går inte att med säkerhet uttala sig om det. Man kan dock göra ett antagande om att så är fallet. RMV arbetar med att ta fram en sammanställning av det vetenskapliga underlaget för en sammanvägd åldersbedömning med MR-knä och visdomstanden. En sådan sammanställning kan ge en bättre uppfattning om hur risken för felbedömning ser ut för de olika analysresultaten.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.