Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Frågor och svar medicinska åldersbedömningar

Vad är er roll i åldersbedömningar?

I ett asylärende fattar Migrationsverket beslut om de anser att en person är över eller under 18 år. Deras åldersbedömning görs utifrån de olika underlag som finns att tillgå i ärendet, det kan t.ex. vara id-handlingar eller den asylsökandes egen berättelse. När Migrationsverket anser att någon inte har gjort sannolikt att den är under 18 år erbjuder de personen att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Det är vi som genomför denna och lämnar sedan ett utlåtande till Migrationsverket.

Vad är en medicinsk åldersbedömning?

Det finns idag ingen metod som exakt kan avgöra en människas ålder. Däremot genomgår alla människor olika typer av mognadsstadier i en förutbestämd ordning, såsom att vi växer på längden, genomgår pubertetens olika faser och får ett allt mer utvecklat språk. Att bedöma en människas ålder utifrån denna typ av information är dock vanskligt, vilket bekräftas av SBU-rapporten från 2016 Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder. Rapporten avser alltså metoder som inte innefattar någon form av bilddiagnostik, såsom röntgen eller magnetkamera. Slutsatsen var att variationen mellan individer är för stor för att åldersbedömning utifrån fysik (pubertet, längd etc) ska vara tillförlitlig. Man fann inte heller några tillförlitliga studier avseende psykosocial bedömning av ålder.

Istället undersöks vanligtvis tändernas eller skelettets tillväxt för att göra medicinska åldersbedömningar. Tänderna och skelettet undersöks då med antingen vanlig röntgen, skiktröntgen eller magnetkamera. De olika mognadsstadierna kan då lättare definieras och studeras i vetenskapliga studier med individer med känd ålder.

Vem genomgår en medicinsk åldersbedömning?

Lagstiftningen säger att det är den som söker asyl och uppger att hen är barn utan vårdnadshavare i Sverige som ska göra sin ålder sannolik för Migrationsverket. Om Migrationsverket anser att en person gjort det sannolikt att hen är under 18 år görs ingen medicinsk åldersbedömning. Om Migrationsverket däremot inte anser att en person gjort sin ålder sannolik erbjuds en möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. De som genomgår en medicinsk åldersbedömning är alltså personer som Migrationsverket annars skulle betrakta som vuxna.

Vilka metoder används för medicinsk åldersbedömningar?

Rättsmedicinalverket använder två bilddiagnostiska metoder; röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del (MR knä). Val av metod skedde och i dialog med de experter som varit sakkunniga i Socialstyrelsens rapport Metoder för radiologisk åldersbedömning. Denna kompletterades 2018 med en översyn av rapporten i ett förtydligande och senare i rapporten Om magnetkamera vid bedömning av ålder. En annan viktig aspekt i valet av metod var att regeringen i sitt uppdrag till Rättsmedicinalverket betonade vikten av att begränsa risken att vuxna skulle bedömas som barn.

Hur går en medicinsk åldersbedömning till?

Den asylsökande genomgår två undersökningar: en magnetkameraundersökning av knät och en röntgen av visdomständerna. Syftet är att undersöka om visdomständerna respektive nedre delen av lårbenet är färdigvuxna eller ej. Det sker genom att två röntgenläkare analyserar resultatet av knäundersökningen och två tandläkare analyserar resultatet av tandröntgen. Om båda läkarna respektive båda tandläkarna är eniga om att kroppsdelen har uppnått slutstadium, dvs är färdigväxta, blir det slutsatsen av undersökningen. Om minst en av läkarna respektive tandläkarna bedömer att kroppsdelen inte uppnått slutstadium får den bedömningen företräde och utgör svar från undersökningen.

Med vilken säkerhet kan ni uttala er om någons ålder?

Det finns ingen metod som med säkerhet kan fastställa någons ålder. Vi har valt metoder som innebär mindre risk att felbedöma barn som vuxna på bekostnad av att en större andel av vuxna kommer att bedömas som barn. Om en av de undersökta kroppsdelarna har uppnått slutstadium och den andra ännu inte uppnått slutstadium är risken att en pojke som är mellan 15-17,9 år felaktigt bedöms vara vuxen ungefär 10 procent. I det rättsmedicinska utlåtandet om ålder uttrycks detta som att undersökningsresultatettalar för att den undersökta är 18 eller äldre.

Om båda kroppsdelarna uppnått slutstadium är sannolikt risken att felaktigt bedömas som vuxen betydligt mindre, men eftersom man ännu inte studerat hur de två kroppsdelarna samvarierar har Rättsmedicinalverket valt att använda samma grad av säkerhet som när bara en av kroppsdelarna uppnått slutstadium.

Ju närmare 18 år någon är, desto större risk för felbedömning. Som exempel på detta kan nämnas att ungefär 20 procent av de pojkar som är mellan 17 och 17,9 år kan ha färdigvuxna knän och därmed bedömas vara vuxna.

Om ingen av de undersökta kroppsdelarna hos en sökande av manligt kön uppnått slutstadium blir bedömningen att undersökningsfynden ”talar möjligen för att den undersökta är under 18 år”. Risken att en man som är mellan 18 – 21 år felaktigt bedöms som barn är ungefär 20 procent. Ju närmare 18 år personen är, desto större är risken att personen felaktigt bedöms vara barn med vår metod.

Anledningen till att vi använder utlåtandet ”talar möjligen för” vid resultat som pekar mot att någon är under 18 år och det något säkrare ”talar för” när någon bedöms vara över 18 år är att felmarginalen för att bedöma ett barn som vuxen är mindre än att en vuxen blir bedömd som barn.

Flickors knäleder växer i allmänhet färdigt tidigare än pojkars. Därför anser vi inte att det går att uttala sig om flickors ålder gentemot 18-årsgränsen om bara en av de två kroppsdelarna är färdigvuxna. Om ingen av kroppsdelarna är färdigvuxna anser vi att det ”talar för att personen är under 18 år”.

Var kan jag läsa mer om medicinska åldersbedömningar?

I socialstyrelsens rapport Om magnetkamera vid bedömning av ålder” har de i en studie tittat närmare på metoden MR knä.

Rättsmedicinalverket har gjort en sammanställning av det vetenskapliga underlaget gällande metoderna som används.

Migrationsverkets webbplats finns mer information om åldersbedömningar.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.