mer

Metoder för medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på bedömningar från två undersökningar: tandmognadsbedömning och skelettmognadsbedömning. På den här sidan kan du läsa mer om våra metoder och se exempel på ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder.

Under eller över 18 år

Våra medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på bedömningar av resultatet från två undersökningar:

  • röntgenundersökning av visdomständer
  • magnetkameraundersökning av knäled

Under eller över 15 respektive 21 år

Även för att bedöma 15- respektive 21-årsgränserna kan röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled användas. För 21-årsgränsen kan dessa undersökningar eventuellt kompletteras med undersökning av nyckelbenen. När det gäller bedömning av 15-årsgränsen krävs fortsatta överväganden av metodval.

 Undersökning

Rättsmedicinalverket har upphandlat mottagningar som på vårt uppdrag genomför röntgenundersökning av visdomständer respektive magnetkameraundersökning av knäled. Dessa mottagningar analyserar även bilderna. Bilderna och analyserna utgör underlag för den medicinska åldersbedömning som en rättsläkare inom Rättsmedicinalverket sedan gör.

Röntgenundersökning av visdomständer

En röntgenundersökning med joniserande strålning tas av personens bett, en så kallad panoramabild. Två tandläkare analyserar visdomstandens utveckling och stadieindelar denna i fullt utvecklad eller inte. Denna stadieindelning görs av två tandläkare, oberoende av varandra.

Med oberoende menas att två tandläkare gör var sin analys av respektive bild utan att ha tillgång till den andra tandläkarens bedömning. Bedömningarna är ”blindade” vilket betyder att tandläkarna endast har tillgång till röntgenbilderna och inga uppgifter om den undersökta personen.

Magnetkameraundersökning av knäled

En magnetkameraundersökning görs av det vänstra lårbenets nedre del. Denna del kallas knäleden i Rättsmedicinalverkets material. På samma sätt som vid en tandmognadsbedömning är det två av varandra oberoende röntgenläkare som gör en ”blindad” bedömning tillväxtzonen.

Analys

Radiologer och tandläkare analyserar knäledens tillväxtzon respektive visdomständerna och stadieindelar dessa avseende om slutstadium uppnåtts eller inte. För att visdomständerna och lårbenets nedre tillväxtzon ska anses ha uppnått slutstadiet krävs att båda tandläkarna respektive båda röntgenläkarna var för sig kommer till denna bedömning. Det innebär att om den ena bedömer att slutstadiet inte har uppnåtts medan den andra bedömer att slutstadiet är uppnått, då blir den sammantagna bedömningen att slutstadiet inte har uppnåtts.

Utifrån dessa undersökningar och analyser gör vi på Rättsmedicinalverket en medicinsk åldersbedömning baserad på en standardiserad matris som utifrån kombinationen av kroppsdelarnas mognadsstadier ger upphov till standardiserade svar.
Läs mer om den standardiserade matrisen

Om det vid röntgenundersökning av visdomständer framgår att visdomständer saknas kommer Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömning att grundas enbart på mognadsgrad av lårbenets nedre tillväxtzon. På motsvarande sätt hanteras situationen om magnetkameraundersökning av knäled inte kan genomföras, till exempel på grund av förekomst av metallfragment, sjukdom eller skada. I så fall grundas Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömning på röntgenundersökningen av visdomständer.

Rättsmedicinalverket har inte några uppgifter om den undersökta personens uppgivna eller registrerade ålder. Den medicinska åldersbedömningen baseras enbart på magnetkameraundersökning av knäleden och röntgenundersökning av visdomstanden.

Rättsmedicinskt utlåtande om ålder

Rättsmedicinalverket uttalar sig inte om den undersökta personens exakta ålder utan om det utifrån undersökningarnas resultat är mer sannolikt att personen är över eller under 15, 18 eller 21 år. Vår bedömning uttrycks i ord – utifrån olika grader av sannolikheter. Det rättsmedicinska utlåtandet lämnas sedan till den uppdragsgivaren som beställt ärendet, Migrationsverket eller polisen.

I asylärenden där Rättsmedicinalverket ska bedöma om en person är över eller under 18 år kan tre olika svar ges:

  • Bedömningen av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre
  • Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre
  • Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år

Exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut

Svaret ”Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre” kan enbart användas för asylsökande av kvinnligt kön och i de fall där knäleden har uppnått slutstadium men däremot inte visdomstanden. Detta eftersom flickor/kvinnor har en tidigare skelettmognad än pojkar/män.

Under 18 år i utlåtandet

Rättsmedicinalverkets modell för medicinsk åldersbedömning är utformad för att ha låg risk att felaktigt bedöma barn som vuxna. Därför görs undersökningar av visdomständer och knäled för att avgöra om tanden respektive knäleden har nått slutstadiet eller inte. Dessa slutstadium nås hos de allra flesta något till några år efter det att man fyllt 18 år, men den naturliga spridningen innebär att en del personer mognar tidigare och en del senare.

Genom att studera slutstadierna minskar risken att felaktigt bedöma barn som vuxna, på bekostnad av att en del yngre vuxna bedöms som barn. Att Rättsmedicinalverket bara använder sig av två mognadsalternativ – slutstadium eller inte – beror på att desto fler stadier som kroppsdelarna delas in i, desto svårare är det att avgöra vilket stadium kroppsdelen är i.

Resultatet av detta val av metod är att säkerheten i utlåtandet inte når högre upp än till ”talar möjligen för” när det gäller att en person bedöms vara yngre än 18 år, i och med att flera yngre vuxna också bedöms vara barn. Svaret ”resultatet av de genomförda undersökningarna talar för att den undersökta är under 18 år ” finns därmed inte som alternativ i utlåtandet.

Undersökningarna används var för sig

De två undersökningarna läggs inte ihop utan används var för sig. I det vetenskapliga underlaget som modellen för medicinsk åldersbedömning bygger på är inte visdomstanden och knäleden undersökta tillsammans. Det medför att det till viss del är okänt hur dessa två undersökningar samvarierar.

Det är dock så att både undersökning av visdomständer och undersökning av knäled innebär låg risk att felaktigt bedöma ett barn som vuxen. Det är därmed tillräckligt att en av undersökningarna visar slutstadium för att en person ska bli bedömd som 18 år eller äldre. Men det sker till priset av att en stor andel av de personer som är något till några år äldre än 18 inte kan identifieras som vuxna.

Om de två undersökningarna inte visar samma resultat, det vill säga inte är samstämmiga, rör det sig sannolikt om en yngre vuxen individ som är något till några år över 18 år, medan någon övre åldersgräns inte kan bedömas för de individer som har nått slutstadium för både visdomstand och knäled.

Hur säker är metoden?

Vid utvecklingsarbetet av medicinska åldersbedömningar har Rättsmedicinalverket säkerställt metoderna för medicinska åldersbedömningar på flera sätt.

  • Den medicinska åldersbedömningen utgår från undersökningar av två olika kroppsdelar: visdomständer och knäled.
  • Dessa kroppsdelars utveckling delas in i två stadier, vilket är en förenkling jämfört med tidigare då det kunde vara åtta stadier eller fler. Detta är möjligt då det endast är personens ålder i förhållande till 18-årsåldern som bedöms.
  • Visdomständernas och knäledernas utvecklingsstadium bedöms av två olika experter: två av varandra oberoende tandläkare bedömer visdomständerna och två av varandra oberoende röntgenläkare bedömer knäleden. För att visdomständer eller knäled ska bedömas vara helt utvecklade krävs att båda tandläkarna respektive båda röntgenläkarna gör denna bedömning.
  • Rättsläkarnas bedömningar utgår från en standardiseras matris som säkerställer att visdomständernas och knäledernas stadier bedöms på samma sätt av alla rättsläkare.
  • Metoderna i sig kan inte med 100-procentig säkerhet identifiera barn som barn och vuxna som vuxna. Det finns en felmarginal i bedömningen som gör att personer upp till några få år över 18 år i viss utsträckning identifieras som barn. På samma sätt finns en felmarginal som gör att barn något år under 18 års ålder identifieras som vuxna, men denna felmarginal är mindre. I det rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickas till Migrationsverket framgår metodens säkerhet i bedömningen av personens ålder relativt 18-årsgränsen.

Vanliga frågor och svar

Hur har ni på Rättsmedicinalverket kommit fram till just denna metod?
Vi har utgått från regeringens krav kring vetenskaplighet, rättssäkerhet och etik samt även att undersökningar ska ske med respekt för individens integritet och att barns rättigheter ska respekteras. Till stöd för vårt metodval fanns publikationer från Socialstyrelsen, bland annat rapporten ”Metoder för radiologisk åldersbedömning”. Våra egna medicinska experter har genomfört ytterligare litteraturgenomgång och val av metoder har skett i dialog med de experter som varit sakkunniga i Socialstyrelses rapport.

Hur påverkas metoden av etnicitet?
Etnicitet anses ha mindre betydelse för medicinsk åldersbedömning än vad socioekonomiska faktorer har. Bedömningen är att denna faktor sannolikt medför att bland asylsökande kommer individens ålder att underskattas vid medicinsk åldersbedömning och därmed kan en del vuxna komma att bedömas som barn. Rättsmedicinalverkets svar till Migrationsverket är formulerat efter en sannolikhetsskala som tar hänsyn till eventuell felmarginal till följd av socioekonomiska faktorer.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.