Kontraktsläkaren Tina Sjöskog


RättsintygNär polis eller åklagare ska utreda ett misstänkt våldsbrott är det ofta avgörande att undersöka och dokumentera skador hos personen som säger sig ha råkat ut för gärningen. På samma sätt kan skador hos en misstänkt gärningsman vara viktiga bevis i utredningen. Sådana undersökningar görs i första hand av rättsläkare anställda av RMV, men även läkare inom andra specialiteter med särskilt avtal med RMV utför dessa undersökningar. Kroppsundersökningar av målsägande är i regel frivilliga för den enskilde, medan kroppsbesiktningarna av misstänkta gärningsmän görs efter särskilt beslut enligt bestämmelserna i rättegångsbalken.

Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige. Tidigare utfärdades merparten av rättsintygen av läkare verksamma inom andra specialiteter, men i syfte att höja kvaliteten och därmed rättssäkerheten fick RMV genom en lagändring ansvaret.

Rättsintyg är ofta en viktig del av förundersökningen och används bland annat för att avgöra hur ett brott ska rubriceras och om skadornas utseende och läge ger stöd åt de uppgifter som målsäganden och den misstänkte lämnat. Rättsintyget innefattar nämligen inte bara en förteckning av skadorna utan även en bedömning över hur och när dessa uppkommit.

Rättsmedicinalverket har ett drygt 20-tal specialistläkare i rättsmedicin på sex orter i Sverige och nästan lika många under specialiseringsutbildning. För att täcka behovet av undersökningar på orter som ligger långt ifrån de rättsmedicinska avdelningarna har verket även kontrakt med läkare som har sitt huvudsakliga arbete inom andra specialiteter. Dessa kontraktläkare har alla genomgått en basutbildning hos Rättsmedicinalverket. Listor med aktuella kontaktuppgifter till sådana läkare som anlitas av Rättsmedicinalverket finns på polisens intranät Intrapolis. Rättsintyg som avser komplexa skadebilder eller spädbarn bör dock i första hand skrivas av rättsläkare.

Merparten av kroppsundersökningarna utförs på de rättsmedicinska avdelningarna, men det händer även att rättsläkare genomför undersökningarna på exempelvis sjukhus eller i arresten. Lagen ställer strikta krav på hur och när dessa undersökningar ska genomföras. Samtycke är en av huvudreglerna. Den enskilde måste ge sitt samtycke för att en begärd läkarundersökning ska göras och för att ett rättsintyg ska utfärdas. En kroppsbesiktning av en misstänkt gärningsman är å andra sidan ett tvångsmedel som beslutas av förundersökningsledaren. Detta kräver dock att personen är skäligen misstänkt för ett brott som ger fängelse. Den läkare som utför en undersökning för rättsintyg har en lagstadgad skyldighet att informera personen som ska undersökas om vad rättsintyg är, och om kraven på samtycke. Avseende undersökning av minderåriga samt medvetslösa finns särskilda bestämmelser.

Rättsintyg kan också skrivas utifrån uppgifterna i en patientjournal. Även i dessa fall är grundregeln samtycke för att få utfärda ett rättsintyg. Men om intyget avser ett brott med minimistraff på ett års fängelse (ex våldtäkt och grov misshandel), kan denna typ av rättsintyg utfärdas utan den enskildes medgivande. I dessa fall bryts även den sekretess som annars omfattar patientjournalen, vilket gör att patientjournalen kan inhämtas av polis eller RMV utan hinder av sekretess.

Trots att lagen om rättsintyg gör gällande att rättsintyg ska inhämtas från rättsläkare inom RMV eller kontraktläkare, så är alla legitimerade läkare som arbetar inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården skyldiga att göra kroppsundersökningar och skriva rättsintyg avseende dessa på begäran av polis och åklagare. Läkare ska även vara behjälpliga vid spårsäkring av misstänkta gärningsmän när polisen behöver skyndsam sådan.

Läkarundersökningar för rättsintyg är avgiftsbelagda. Avgiften är enhetlig och den omfattar samtliga kostnader i samband med en undersökning. Rättsintyg kan inte beställas av privatpersoner. All fakturering sker via Rättsmedicinalverket. På denna webbplats finns också länkar till utförligare information om rättsintyg.


Ansvarig för denna sida: Elias Palm, tel 010-483 49 00


Uppdaterad: 2016-03-31

Skriv ut