Kontraktsläkaren Tina Sjöskog


RättsintygNär polis eller åklagare ska utreda ett misstänkt brott är det ofta avgörande att snabbt undersöka och dokumentera kroppsskador hos personen som råkat ut för gärningen. På samma sätt kan skador som konstateras hos en misstänkt gärningsman vara viktiga bevis i en kommande rättegång. Sådana undersökningar görs av särskilt utbildade läkare med behörighet att utfärda rättsintyg.

Rättsmedicinalverket har huvudansvaret i Sverige för att utfärda rättsintyg. Verket fick ansvaret år 2006 med ett tydligt syfte – att höja kvaliteten på intygen och därmed stärka rättssäkerheten. Rättsintyg är ett viktigt underlag för att kunna bedöma om ett brott har begåtts eller inte.

En begärd läkarundersökning ska ske så snart som möjligt, enligt lagen. Därför är det viktigt att läkare med kompetens att genomföra undersökningarna och utfärda rättsintyg finns i närheten när polis och åklagare behöver anlita dem. Rättsmedicinalverket har 35 egna läkare på sex orter i Sverige. I nätverket för rättsintyg finns också ett antal kontrakterade läkare på ytterligare ett 30-tal platser. Samtliga kontaktsläkare har genomgått en specialutbildning hos Rättsmedicinalverket som ger behörighet att utfärda rättsintyg. Listor med aktuella kontaktuppgifter till kontraktsläkare som anlitas av Rättsmedicinalverket finns på polisens intranät Intrapolis.

Kontraktsläkaren Tina Sjöskog har sin huvudanställning som kirurg på Kärnsjukhuset. Men cirka 50 gånger per år blir hon kontaktad av polis eller åklagare i Skövde för att kroppsundersöka ett brottsoffer eller misstänkt gärningsman. I polishuset finns ett enkelt inrett undersökningsrum med brits.

– Undersökningarna sker nästan alltid i en avspänd atmosfär. Skillnaden mot en vanlig läkarundersökning är att det här är mindre prat mellan läkare och patient. Min uppgift är att granska och dokumentera faktiska skador, inte att förhöra mig om hur de egentligen kom till, säger Tina Sjöskog.

Lagen ställer strikta krav på hur och när rättsintyg ska genomföras. Samtycke är en av huvudreglerna. Den enskilde måste ge sitt samtycke för att en begärd läkarundersökning ska göras och för att ett rättsintyg ska utfärdas. För en misstänkt gärningsman ställs samma krav, men lagen preciserar ett antal undantag. En person som är skäligen missänkt för ett brott som ger fängelsestraff har inte rätt att neka. Även för brottsoffer kan rättsintyg utfärdas utan samtycke om det misstänkta brottet har ett minimistraff på ett års fängelse. Lagen gör undantag för flera specifika omständigheter. Dessa beskrivs i Lagen om rättsintyg i anledning av brott (2005:225). Länk till Mer information om lagen och kraven på samtycke.

En läkare som utför en undersökning för rättsintyg har en skyldighet enligt lagen att informera personen som ska undersökas om vad rättsintyg är, och om kraven på samtycke.

Det förekommer också att enbart dokumentation från sjukvårdsbesök, som patientjournaler och fotografier ligger till grund för ett rättsintyg. Lagen om rättsintyg och offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur information i exempelvis patientjournaler får hanteras.

I några undantagsfall gör inte kontrakterade läkare undersökning i samband med misstänkta brott. Undantagen gäller:

  • sexualbrott – då omedelbar gynekologisk undersökning krävs för spårsäkring 
  • brott mot barn – då en läkare med barnmedicinsk specialitet är önskvärd
  • akuta situationer – då vårdande insatser behövs omedelbart
  • särskilda specialistkunskaper – då tandläkare eller ögonläkare fordras

Länk till Mer information om undantagssituationer

Läkarundersökningar för rättsintyg är avgiftsbelagda. Avgiften är enhetlig och den omfattar samtliga kostnader i samband med en undersökning. Rättsintyg kan inte beställas av privatpersoner. All fakturering sker via Rättsmedicinalverket. På denna webbplats finns också länkar till utförligare information om rättsintyg.


Uppdaterad: 2014-08-21

Skriv ut