Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över betänkandet SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Datum: 180220

Diarienummer: X17-91329

Till: Justietiedepartementet

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Rättsmedicinalverket välkomnar utredningens förslag men vill anföra följande.

Förslag till lag (2018:000) om hantering av humanbiologiskt material vid Rättsmedicinalverket
(avsnitt 1.3)

I det författningsförslag som presenteras i slutbetänkande, Framtidens biobanker, SOU 2018:4, av Utredningen om regleringen av biobanker, anges i 3 § förslag till biobankslag att lagen bl.a. ska vara tillämplig på identifierbara prover som används för forskning och utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom forskning. I samma lags 5 § anges att lagens bestämmelser om behandling av personuppgifter ska ha företräde framför bestämmelser om behandling av personuppgifter i annan lag. Mot bakgrund av förslaget till lag om hantering av humanbiologiskt material vid Rättsmedicinalverket och förslaget till Rättsmedicinalverkets datalag behöver förhållandet mellan den föreslagna biobankslagen och lagstiftningen för Rättsmedicinalverkets verksamhet tydliggörs så att det klart framgår att Rättsmedicinalverket hantering av humanbiologiskt material regleras i den för Rättsmedicinalverket föreslagna lagstiftningen.

Några exempel på vilket regelverk som regelmässigt bör tillämpas i vissa ärendetyper
(avsnitt 6.4.5)

I avsnittet beskrivs den rättskemiska verksamheten vid Rättsmedicinalverket och vilket regelverk som bör tillämpas vid olika ärendetyper. Rättsmedicinalverket vill här framhålla att samtliga drogfrihetsanalyser som inbegriper verkställighet av straffrättslig påföljd, bl.a. de som utförs åt Kriminalvården, bör falla inom dataskyddsdirektivets tillämpningsområde.

 Känsliga personuppgifter
(avsnitt 6.5.10)

För behandling av personuppgifter inom dataskyddsförordningens område hänvisas i 3 kap. 1 § 3 p. förslaget till Rättsmedicinalverkets datalag vad gäller känsliga personuppgifter bl.a. till 3 kap. 3 § 1 p. i förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Där anges att känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av 9.2 g i dataskyddsförordningen i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av ett ärende. Rättsmedicinalverket vill i detta sammanhang påtala vikten av att tillräckligt stöd finns för den behandling av känsliga personuppgifter, t.ex. inom myndighetens rättsgenetiska och rättskemiska verksamhet, som faller utanför brottsdatalagens tillämpningsområde och som sker strukturerat inom ramen för myndighetens IT-stöd.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektören Johan Karlsson. Föredragande har varit verksjuristen Jonas Jeppson.

Johan Karlsson

Läs mer på regeringen.se