Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Remissvar

Rättsmedicinalverket svarar på remisser från departement, myndigheter och andra organisationer. På denna sida hittar du våra senaste remissvar och remissyttranden till departement. 

Om du vill ta del av andra eller tidigare remissvar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

2023

2023-05-16| Yttrande | Socialdepartement

Yttrande över betänkandet Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personkoncentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)

2023-04-26| Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle – Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

2023-03-28| Yttrande | Utbildningsdepartementet

Yttrande över promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

2023-01-17| Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över Kriminalvårdens hemställan om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

2022

2022-11-28| Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian (Ds 2022:21) Anpassning av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet

2022-11-07| Yttrande | Socialdepartement

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 200298EG och 200423EG, COM(2022) 338 final

2022-05-31| Yttrande | Socialdepartement

Yttrande över slutbetänkandet (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

2022-05-02| Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

2022-03-01| Yttrande | Socialdepartement

Yttrande över remissen Europeiska kommissionens förslag på nytt mandat för Europeiska unionens narkotikabyrå

2022-01-31| Yttrande | Socialdepartement

Yttrande över departementspromemorian Tydligare reglering av hampa Ds 2021:34

2021

2021-11-29 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)

2021-10-27 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

2021-10-22 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg

2021-09-28 | Yttrande | Justitiedepartementet

Betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

2021-09-21 | Yttrande | Infrastrukturdepartementet

Yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31)

2021-09-15 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över kapitel 9, Spårsäkring efter sexualbrott, i betänkandet Ett stärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

2021-08-17 | Yttrande | Socialdepartementet

Yttrande över delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

2021-03-12 | Yttrande | Miljödepartementet

Yttrande avseende Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (M2020/0170/Nm)

2021-02-03 | Yttrande | Näringsdepartementet

Remissvar över Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inom klinisk forskning  – delbetänkande från Komet (SOU 2020:53)

2020

2020-04-14 | Yttrande | Socialdepartementet

Yttrande över promemorian Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)

2019

2019-09-16 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

2019-08-12 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande till Justitiedepartementet över utkastet till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-05-23 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande till Justitedepartementet över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

2019-03-22 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande till Justititiedepartementet över skrivelse från Statens medicinsk-etiska råd

2019-02-26 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap

2018

2018-10-05 | Yttrande | Socialdepartementet

Yttrande över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

2018-09-26 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

2018-09-25 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

2018-09-03 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över premomorian Snabbare lagföring

2018-06-15  | Yttrande | Socialdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet Framtidens biobanker

2018-05-02  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018-04-24  | Yttrande | Utbildningsdepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2018-02-20  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

2017

2017-12-05  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet DS 2017:38 Livsstidsstraff för mord

2017-11-20  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

2017-10-27  | Yttrande | Justitiedepartementet
Betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

2017-10-06  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över departementspromemoria DS 2017:36 Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

2017-08-30  | Yttrande | Socialdepartementet
Yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

2017-08-30  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

2017-07-17  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)

2017-05-12  | Yttrande | Socialdepartementet
Betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

2017-01-25  | Yttrande | Justitiedepartementet
Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

2017-01-24 | Yttrande | Justitiedepartementet
Remiss av utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Kontakta Rättsmedicinalverket

  • Telefon:
  • 010-483 41 00
    Växel. Telefontid 9–16 vardagar (lunchstängt 12-13)
  • E-post:
  • rmv@rmv.se