Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Regeringsuppdrag

mer

Rättsmedicinalverket medverkar i ett antal regeringsuppdrag tillsammans med andra statliga myndigheter. Här beskrivs uppdragen och när de ska vara rapporterade.

Aktuella regeringsuppdrag:

Uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld

Uppdragets innehåll: Att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang, för att bättre kunna värdera riskerna. Rättsmedicinalverket ska också förbättra myndighetens interna kunskapsuppbyggnad kring strypvåld och sprida denna kunskap till rättsväsendets myndigheter. Uppdraget ska redovisas  senast den 3 mars 2025.
Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Uppdrag om att utveckla arbetet med rättsintyg

Uppdragets innehåll: Vidareutveckla formerna för skadedokumentation inför utfärdande av rättsintyg genom att ta fram alternativa metoder för dokumentation med t.ex. digitala hjälpmedel. Uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) ska redovisas senast den 17 januari 2025, med en muntlig delredovisning den 5 april 2024 om arbetets fortskridande.
Läs mer om uppdraget

Att stödja genomförandet av ANDTS-strategin

Uppdragets innehåll: Dela kunskap och erfarenheter som är relevanta för genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025. Uppdraget ska redovisas senast 1 maj 2022 och sedan årligen fram till 2026.
Läs mer om uppdraget

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år

Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Domstolsverket har tillsammans i uppdrag att fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år t.o.m. den 31 december 2026.
Läs mer om uppdraget
Läs mer i regleringsbrevet 2024 för RMV

Nyligen avslutade regeringsuppdrag:

Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention

Uppdragets innehåll: Att lämna in underlag till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget slutrapporterades av Folkhälsomyndigheten den 1 september 2023.
Här kan du läsa mer

Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Uppdragets innehåll: Myndigheterna ska gemensamt arbeta för att flickor/kvinnor som utsatts för könsstympning ska få ett gott bemötande och ska ha tillgång till god vård baserad på bästa möjliga kunskap, utifrån sin egen livssituation och sina egna behov.
Läs slutredovisningen av uppdraget från 2023 här