Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Datum: 190226

Diarienummer: X18-91331

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket (RMV) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande.

RMV tillstyrker utredningens förslag om en ny lag och förordning om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap och att RMV anges som ensam utförare av sådana rättsgenetiska undersökningar som avses i 2 kap. 6 § föräldrabalken och den föreslagna lagen. RMV tillstyrker vidare att genomförandet av rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av domstol eller socialnämnd för utredning av faderskap ska finansieras av anslag. Den ökade kostnaden för RMV beräknas uppgå till omkring 12 miljoner kronor och den rättsgenetiska verksamheten inom RMV är idag dimensionerad för att hantera den ökning av antalet ärenden som förslaget innebär. Myndighet-en har även som mål att införa en modernare ärendehantering med ökad användarvänlighet.

RMV vill därutöver lämna följande kommentarer.

Avsnitt 10.7.7 – Domstolen ska inför ett förordnande också göra en intresseavvägning

I det aktuella avsnittet framgår att utredningen anser att vävnadsprov som förvaras i en biobank och som härrör från en avliden man ska kunna användas för en rättsgenetisk undersökning i ett mål om fastställande av faderskap, givet vissa förutsättningar. RMV välkomnar detta och hänvisar till vad myndigheten anfört i remissyttrandet över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40).

I sammanhanget kan också lyftas fram att lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. i de flesta fall inte är tillämplig för RMV och att det i betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinal¬¬verkets verksamhet (SOU 2017:80) bl.a. föreslås en ny lag om hantering av humanbiologiskt material vid RMV. Det är därför av vikt att den ordning som utredningen föreslår gällande användnin¬g¬en av vävnadsprov från avlidna för rättsgenetisk undersökning i mål om fastställande av faderskap också beaktas vid den slutliga utformningen av den föreslagna lagen om hantering av humanbiologiskt material vid RMV.

Avsnitt 13 – Konsekvenser

I utredningen (avsnitt 11.3.2) redogörs för att några kommuner under de senaste åren genomfört upphandlingar för socialnämndens behov av tjänsten att utföra genetiska undersökningar i ärenden om faderskap. RMV har i vissa fall deltagit i, och vunnit, sådana upphandlingar och har därför avtal om utförande av tjänsten med vissa kommuner. I andra fall har kommunerna avtal med annan aktör än RMV. I utredningen saknas dock resonemang om inverkan av sådana avtal med giltighetstider som eventuellt sträcker sig längre än det föreslagna ikraftträdandedatumet för den nya lagen och förordningen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lars Werkström. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Ewa Grodzinsky, chefsjuristen Anton Svensson och enhetschefen Cajsa Älgenäs deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Johan Lidman.

Läs mer på regeringens webbplats