Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)

mer

Datum: 180926

Diarienummer: X18-90968

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och vill anföra följande.

Avsnitt 3.2 – Utredning om den tilltalades ålder
I avsnittet redogörs för Socialstyrelsens uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar av 18-årsgränsen inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och brottmålsprocessen (dnr S2016/04832/FS [delvis]). I den fortsatta beredningen bör dock underlaget kompletteras med resultatet av uppdraget.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lars Werkström. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Johan Lidman.

Läs mer på regeringens webbplats