Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)

Datum: 180926

Diarienummer: X18-90968

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och vill anföra följande.

Avsnitt 3.2 – Utredning om den tilltalades ålder
I avsnittet redogörs för Socialstyrelsens uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar av 18-årsgränsen inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och brottmålsprocessen (dnr S2016/04832/FS [delvis]). I den fortsatta beredningen bör dock underlaget kompletteras med resultatet av uppdraget.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lars Werkström. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Johan Lidman.

Läs mer på regeringens webbplats

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.