Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

mer

Datum: 180502

Diarienummer: X18-90761

Till: Utbildningsdepartementet

Rättsmedicinalverket (RMV) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss och vill anföra följande.

Avsnitt 7.2.2 – Uppgift av allmänt intresse
I avsnittet uppges att ett beslut enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och eventuellt andra tillämpliga författningar enligt regeringens uppfattning ger en sådan grund för personuppgiftsbehandling som är fastställd i enlighet med nationell rätt enligt 6.3 dataskyddsförordningen. Det framgår vidare att regeringen därmed anser att offentliga forskningsutförare som saknar en i nationell rätt fastställd uppgift att forska men som fått de tillstånd som krävs för ett forskningsprojekt kan åberopa den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e dataskyddsförordningen för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för projektet. RMV anser att detta bör tydliggöras ytterligare.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Ann Lemne. Deltagande har varit chefsjuristen Anton Svensson. Föredragande har varit verksjuristen Johan Lidman.

Läs mer på regeringens webbplats