Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Datum: 2017-01-25
Diarienummer: X16-90534
Till: Justitiedepartementet

Yttrande

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan rubricerade betänkande, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver följande att anföra.

Rättsmedicinalverket har i år genomfört vissa förändringar i myndighetens arbete med rättsintyg. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten beställer numera rättsintyg hos Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsmedicin, som i sin tur fördelar ärenden till någon av de sex rättsmedicinska enheterna inom myndigheten.

Det tidigare användandet av kontrakterade intygsskrivande läkare bedömdes ha brister, bl.a. då det saknades rutinmässig kvalitetskontroll av intygen. I stället har Rättsmedicinalverket nu anställt forensiska dokumentationsläkare, vars enda uppgift är att dokumentera skador hos målsägande och misstänkta gärningspersoner. I de fallen utfärdas rättsintyg sedan av rättsläkare vid någon av de rättsmedicinska enheterna inom myndigheten. Därigenom genomgår rättsintyget en sedvanlig kvalitetsgranskning av en specialist i rättsmedicin.

I tillägg till vad som anförs i betänkandet vill Rättsmedicinalverket framhålla att det förekommer att rättsläkare utfärdar rättsintyg utan att det har skett någon läkarundersökning på grundval av polisens fotografier. Det bör även framhållas att Rättsmedicinalverket redan i dag har vissa möjligheter att inhämta uppgifter från hälso- och sjukvården enligt 7 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

Rättsmedicinalverket har i dag inte någon insyn i de rättsintyg som utfärdas av andra aktörer, enligt undantaget i 2 § 2 stycket lagen om rättsintyg i anledning av brott. Rättsmedicinalverket har således ingen kontroll över kvaliteten, i vilka fall sådana särskilda skäl för att inhämta intyg från annan läkare anses föreligga, eller över vad som bedöms utgöra tillräcklig kompetens hos dessa läkare.

Rättsmedicinalverket välkomnar förslaget om att myndigheten får i uppdrag att i samråd med andra ansvariga aktörer se över rättsintygsreformen, något som är påkallat av de skäl som redovisas i betänkandet. En översyn av rättsintygs-reformen kan genomföras i samband med att myndighetens förändrade arbete med rättsintyg och forensiska dokumentationsläkare följs upp.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson deltagit. Verksjuristen Olof Larsson har varit föredragande.

Monica Rodrigo
Generaldirektör

Olof Larsson
Verksjurist