Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

mer

Datum: 2017-08-30
Diarienummer: Dnr X17-90446
Till: Justitiedepartementet

Allmänt

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Rättsmedicinalverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag men vill anföra följande.

Rättsmedicinalverkets verksamhet

Enligt förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket ansvarar myndigheten för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet. Vid Rättsmedicinalverket förekommer helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter inom alla verksamhetsområden och för ett flertal olika ändamål. Ett kännetecken för Rättsmedicinalverkets behandling är att merparten av personuppgifterna hanteras elektroniskt inom ramen för olika medicintekniska och administrativa IT-stöd. Ett annat kännetecken för behandlingen är att den nästan uteslutande innefattar sekretessreglerade uppgifter, många av dem känsliga, avseende både levande och avlidna. Rättsmedicinalverket behandlar sådana uppgifter på uppdrag av statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, domstolar, Kriminalvården och Migrationsverket, men även på uppdrag av enskilda.

Rättsmedicinalverket har i rapporten Ett nytt författningsstöd för Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, m.m. den 19 december 2013 beskrivit myndighetens behov av ett nytt författningsstöd för behandling av personuppgifter. Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en utredning om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Ju 2016:18). Rättsmedicinalverket omfattas även av utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06) och utredningen personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U 2016:04). Rättsmedicinalverket vill i detta sammanhang framhålla vikten av samråd mellan utredningarna.

Behandling för att utföra uppgifter av allmänt intresse (avsnitt 8.3.4)

Rättsmedicinalverket efterlyser härvid vägledning för bedömning av vad som är en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning.

Det vore önskvärt om det förtydligades vilka uppgifter som kan anses vara av allmänt intresse och hur de ska framgå, exempelvis i myndighets instruktion, regleringsbrev eller genom särskilt regeringsbeslut. Rättsmedicinalverket får enligt 3 § förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket utföra uppdrag inom sitt ansvarsområde om verksamheten i övrigt medger det. Det är angeläget att det blir tydligt i vilken utsträckning sådana uppdrag kan rymmas inom det stöd för behandling som finns i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.

Viten och sanktionsavgifter mot det allmänna (avsnitt 18.5.2)

Rättsmedicinalverket efterlyser en tydligare konsekvensanalys av att sanktionsavgifter uppgående till högst 10 000 000 kr ska kunna tas ut av myndigheter för mindre allvarliga överträdelser av dataskyddsförordningen.

Detta kan medföra att den myndighet som betalar en sanktionsavgift för en mindre allvarlig överträdelse kan tvingas dra ner på sin verksamhet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. Föredragande har varit verksjuristen Jonas Jeppson.

Monica Rodrigo

Jonas Jeppson