Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över Slutbetänkande Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

mer

Yttrande över Slutbetänkande Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

Datum: 180615

Diarienummer: X18-90738

Till: Socialdepartementet

Rättsmedicinalverket har ombetts att yttra sig över ovan rubricerat betänkande och vill med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver lämna följande synpunkter.

Rättsmedicinalverket välkomnar klargörandet att den hantering av vävnadsprover som sker inom Rättsmedicinalverket faller utanför tillämpningsområdet för den föreslagna regleringen. Vidare noteras att förslaget om uppgiftsskyldighet till det nationella biobanksregistret är utformat på ett sådant sätt att det inte är lämpligt i fråga om prover vid Rättsmedicinalverket. För att Rättsmedicinalverket ska kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt förutsätts andra överväganden (se betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80).

Vad avser förslagen till reglering avseende utlämnande av vävnadsprover från biobanker för identifiering av avlidna och för utredning om föräldraskap hänvisar Rättsmedicinalverket till myndighetens yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40). Dessa förslag avstyrks således på de grunder som anförts där. Rättsmedicinalverket vill dock understryka vikten av att vävnadsprover ska kunna lämnas ut från biobanker för att användas vid identifiering av avlidna samt vid utredning om faderskap eller föräldraskap i de fall som myndigheten har anfört.
Detta yttrande har beslutats av t.f generaldirektören Ann Lemne. Chefsjuristen Anton Svensson har varit föredragande.

Läs mer på regeringens webbplats