Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

mer

Datum: 2017-05-12
Diarienummer: X17-90092 (Socialdepartementets diarienummer S2016/07984/FS)
Till: Socialdepartementet

Rättsmedicinalverket har ombetts att yttra sig över ovan rubricerat betänkande och vill, med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver, lämna följande synpunkter.

Rättsmedicinalverket bedömer att de förslag som framförs i betänkandet kan leda till en effektivisering av klassificeringsprocessen avseende nya psykoaktiva substanser och förbättrade möjligheter att snabbt kontrollera dessa substanser.

Rättsmedicinalverket ställer sig positivt till förslaget om att det i ett relativt tidigt skede ska vara möjligt att som hälsofarliga varor klassificera även varor som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och som på grund av sina inneboende egenskaper kan antas medföra fara för människors liv eller hälsa.

Mot bakgrund av att förslaget innebär att substanser kan klassificeras som hälsofarliga varor innan substansernas egenskaper och verkningar fullt ut har analyserats, anser Rättsmedicinalverket att det är särskilt viktigt att bygga upp både grundläggande och fördjupade kunskaper om dessa substanser. Det är därför angeläget att stöd ges till de aktörer som bedriver forskning inom området, t.ex. genom satsningar i STRIDA-projektet. Rättsmedicinalverket delar betänkandets bedömning att det projektet och andra liknande projekt är värdefulla och bör prioriteras framöver.

Rättsmedicinalverket vill samtidigt framhålla att myndigheten bedriver omfattande forskning på området i samverkan med olika aktörer. Utifrån den aktuella situationen avseende nya psykoaktiva substanser kan det inte uteslutas att myndigheten kommer att behöva ytterligare resurser för att aktivt arbeta med att följa utvecklingen av nya substanser, och för att ta fram metoder för att kunna bestämma dessa substanser i blod- och urinprov.

Vidare instämmer Rättsmedicinalverket i att det är viktigt att data från forskningsprojekt görs tillgängliga för laboratorier som är verksamma på området. Det finns behov av en utökad omvärldsbevakning. I linje med dessa förslag bör berörda myndigheter, inklusive Rättsmedicinalverket, ges i särskilda uppdrag att bevaka omfattningen av bruket av nya psykoaktiva substanser.

Rättsmedicinalverket ställer sig även bakom förslaget att de statliga myndigheternas deltagande i NADiS formaliseras och regleras i en förordning. Att stärka det befintliga samarbetet och att säkerställa långsiktigheten är en framgångsfaktor i arbetet med att tidigt upptäcka, samla in och utbyta information om nya substanser och deras användning.

Förslaget att reglera odlingen av industrihampa torde vara av stort värde i brottmålsprocessen, inte minst vid prövningen av invändningar om att cannabis utgör industrihampa. Rättsmedicinalverket instämmer i att dagens reglering har fått otillfredsställande konsekvenser. Myndigheten ställer sig därför positiv till förslaget om att ett kompletterande rättsligt krav på att hampan ska hanteras i behörig ordning för att undantaget från narkotikadefinitionen ska gälla.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. Verksjuristen Olof Larsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson och enhetschefen Fredrik Kugelberg deltagit.

Monica Rodrigo
Generaldirektör

Olof Larsson
Verksjurist