Kvalitet och garantiAckreditering
Den rättsgenetiska verksamheten är ackrediterad av Swedac sedan 1997.  Swedac är ett nationellt ackrediteringsorgan som enligt lagen om teknisk kontroll kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning. Ackrediteringen innebär att det rättsgenetiska laboratoriet uppfyller krav fastställda enligt ISO 17025. Swedac kontrollerar laboratoriet med regelbundna intervaller och en förnyad bedömning för ackreditering görs vart med jämna mellanrum.

Regelbundna kontroller görs också internt med revisioner av kvalitetssystemet. Vid horisontell revision granskas alla element i kvalitetssystemet såsom analysmetoder, utrustning, kvalitetskontroller, personalens kompetens och behörighet, IT och labbdatasystem. Dessutom synas klagomål, rutiner och dokument. Vertikal revision utförs också då slumpmässigt valda ärenden granskas med avseende på alla aktiviteter såsom provhantering och rapportering av resultat Även bl.a. kalibrering och underhåll av utrustning, spårbarhet och dokumentstyrning kontrolleras.

Den rättsgenetiska verksamheten bedrivs i specialanpassade lokaler av välutbildad personal och med certifierad analysutrustning.

Slussystem mellan laboratorierum

Sluss-system mellan laboratorierum

Prover skickas genom luckor från ett rum till nästa.

Prover skickas genom luckor från ett rum till nästa. Detta gör att proverna hålls fria från DNA i omgivningen

Kvalitetsuppföljning

Den rättsgenetiska verksamheten ingår i det internationella nätverket International Society of Forensic Genetics där jämförelser av analyser sker mellan olika laboratorier i Europa. Organisationen har regelbundna möten där kvalitetskontrollen rapporteras och utvärderas. I samtliga analyser vid verksamheten ingår dessutom interna kontroller med syfte att säkerställa undersökningarna.


Ansvarig för denna sida: Kerstin Montelius


Uppdaterad: 2016-02-03

Skriv ut