Ordning för utfärdande av rättsintyg den 1 januari 2006
InledningDen 1 januari 2006 träder en ny ordning för utfärdande av rättsintyg i kraft. Den nya ordningen innebär i huvudsak att

 1. Rättsmedicinalverket får huvudansvaret för verksamhet med utfärdande av rättsintyg,
 2. utfärdande av rättsintyg koncentreras till ett färre antal särskilt kvalificerade läkare,
 3. rättsintygen avgiftsbeläggs.

Syftet med den nya ordningen är att åstadkomma bättre kvalitet på rättsintygen. Den nya ordningen regleras i lagen (SFS 2005:225) om rättsintyg i anledning av brott, i förordningen om (SFS 2005:1063) rättsintyg i anledning av brott och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Huvudmannaskap för rättsintygsverksamheten

Den nya ordningen innebär att Rättsmedicinalverket får ett särskilt ansvar för verksamhet med utfärdande av rättsintyg. Detta innebär att verket skall svara för t.ex. utbildning, allmänna råd och kvalitetssäkring av verksamheten.

Rättsintyg skall som huvudregel inhämtas från Rättsmedicinalverket

Enligt den nya lagen skall rättsintyg som huvudregel inhämtas från

 1. läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket, eller
 2. läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda rättsintyg.

Så skall ske om skador, sjukdomar eller andra förhållanden som intyget skall avse bedöms kunna vara av betydelse

 • vid utredning om brott som kan antas föranleda annan påföljd än böter, eller
 • vid utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (dvs. utredning av ett brott där gärningsmannen inte har fyllt 15 år och således inte är straffmyndig), och brottet kunde antas ha föranlett annan påföljd än böter.

Detta innebär att rättsintyg som huvudregel kommer att utfärdas av läkare med speciell kompetens för uppgiften.

Brott av enklare beskaffenhet

Genom avgränsningen till brott som kan antas föranleda annan påföljd än böter undantas rättsintyg vid brott av enklaste beskaffenhet. Rättsintyg i sådana fall får utfärdas även av annan läkare än de särskilt kvalificerade läkarna. Vid en ringa misshandel kan således en läkare utan denna speciella kompetens utfärda ett rättsintyg.

Utredningar om brott beträffande unga lagöverträdare

När det gäller fall som avses i andra punkten ovan kan det inte bli aktuellt att ådöma någon påföljd eftersom gärningsmannen inte har uppnått straffbarhetsåldern. Även i dessa fall skall dock rättsintyg utfärdas av de särskilt kvalificerade läkarna om brottet kunde antas ha föranlett annan påföljd än böter. Rättsintyg vid misstanke om brott av enklare beskaffenhet undantas således även här, vilket innebär att även annan läkare kan utfärda rättsintyg i sådana fall.

Skäl att inhämta rättsintyg från annan läkare

Undantag från huvudregeln att rättsintyg skall inhämtas från de särskilt kvalificerade läkarna görs om det finns särskilda skäl. Då kan rättsintyg få inhämtas även av annan läkare med tillräcklig kompetens. Enligt förordningen om rättsintyg i anledning av brott skall sådan läkare eller tandläkare vara legitimerad.


Särskilda skäl kan föreligga i följande situationer.

 • Sexualbrott – gynekologisk undersökning för spårsäkring krävs omedelbart
 • Brott mot barn – barnmedicinsk specialitet är önskvärd. Enligt Rättsmedicinalverkets uppfattning är det dock ofta lämpligt att undersökning av barn genomförs av läkare inom Rättsmedicinalverket tillsammans med en barnmedicinsk specialist.
 • Akuta situationer där vårdande insatser krävs omedelbart och där insatserna omöjliggör eller försvårar undersökning i efterhand, t.ex. fall där skadan undersökts och därefter suturerats
 • Särskild specialistkunskap i övrigt krävs, t.ex. tandläkare eller ögonläkare
 • Ingen läkare inom Rättsmedicinalverket eller läkare med avtal med verket finns tillgänglig och undersökning/rättsintyg kan omöjligen avvakta

I sammanhanget bör nämnas att skyldigheten för läkare i offentlig verksamhet att på begäran av vissa myndigheter utföra undersökningar och avge utlåtanden kvarstår oförändrad även efter ikraftträdandet av den nya ordningen.

Rättsmedicinalverket har hittills rekryterat ett fyrtiotal läkare

Utöver de ca 35 läkare som finns vid Rättsmedicinalverkets sex rättsmedicinska avdelningar har hittills ett fyrtiotal läkare knutits som uppdragstagare till verket för uppdrag att utfärda rättsintyg. Läkarna är verksamma på olika orter i landet och har fått särskild utbildning av Rättsmedicinalverket. Deras rättsintyg kommer att kvalitetssäkras genom Rättsmedicinalverkets försorg.

En lista med namn och kontaktuppgifter till de läkare verket har slutit avtal med distribueras till polismyndigheter, åklagarmyndigheter och sjukvården.

Rättsmedicinalverket har i denna rekryteringsomgång inte rekryterat gynekologer, barnläkare eller tandläkare, vilka är exempel på specialiteter som också behövs för verksamhet med utfärdande av rättsintyg (se vidare nedan). Verket har dock genomfört och kommer att genomföra utbildningsinsatser för dessa grupper läkare.

Rättsmedicinalverket bedömer att det kommer att behövas fler läkare än de ovan nämnda för att kunna svara mot efterfrågan på rättsintyg. Ytterligare rekrytering kommer därför att inledas under våren 2006. Därvid kommer även att övervägas rekrytering av ovan nämnda specialiteter.

Hur bör läkare som tar emot t.ex. ett brottsoffer agera?

Rättsintyg enligt lagen om rättsintyg i anledning av brott utfärdas på begäran av polismyndighet eller åklagare, dvs. inte på begäran av enskild person.

Om en enskild person söker vård på t.ex. en akutmottagning efter att ha blivit misshandlad och polisanmälan inte har gjorts bör följande iakttas. Den behandlande läkaren bör – utöver att företa de vårdande insatserna -

 • göra noggranna journalanteckningar, 
 • ta fotografier, samt 
 • rekommendera personen att göra en polisanmälan.

Polismyndigheten får därefter ta ställning till huruvida ett rättsintyg skall beställas.

Rättsintygen avgiftsbeläggs

Rättsmedicinalverket skall enligt lagen ta ut en avgift för rättsintyg som utfärdas genom verkets försorg.

En enhetlig avgift om 2 700 kr per intyg kommer att tas ut. Avgiften är densamma oavsett tidsåtgången och oavsett om rättsintyget grundar sig på en undersökning eller på skriftlig dokumentation. Avgifterna inkluderar samtliga kostnader med anledning av rättsintygsärendet. I avgiften ingår således t.ex. kostnader för arvode till av verket kontrakterade läkare, kostnader för verkets egna läkare, reskostnader, kostnader för inställelse i domstol samt kostnader för administration, utbildning, fortbildning och kvalitetssäkring.

Rättsmedicinalverket fakturerar månadsvis till respektive beställande myndighet.

Informationsskyldighet

För att en enskild som har råkat ut för ett brott eller en misstänkt gärningsman skall kunna ta ställning till huruvida samtycke till undersökning eller utfärdande av rättsintyg skall lämnas, är det viktigt att denne förstår innebörden härav. Av detta skäl skall den enskilde lämnas information om vad ett rättsintyg är och under vilka förutsättningar samtycke för undersökning och utfärdande av ett rättsintyg krävs.

Informationsskyldigheten åvilar den myndighet som beslutat att inhämta ett rättsintyg eller den läkare som avser att utfärda ett rättsintyg.

 • I de fall en läkarundersökning för ett rättsintyg sker och läkaren träffar den enskilde åvilar informationsskyldigheten läkaren.
 • Om rättsintyget endast grundas på dokumentation skall den myndighet som beslutat att inhämta rättsintyget svara för informationen.

Information skall om möjligt lämnas både skriftligen och muntligen.

Rättsmedicinalverket kommer i samråd med berörda myndigheter att ta fram ett informationsblad som kan lämnas till den enskilde. Informationsbladet kommer att kunna laddas ned från verkets hemsida.

Samtycke till undersökning och utfärdande av intyg

I den nya lagen finns bestämmelser om vad som gäller i fråga om samtycke till undersökning och till utfärdande av ett rättsintyg. Observera att man måste skilja på samtycke för undersökning och samtycke för utfärdande av ett intyg.

Huvudregel om samtycke till läkarundersökning

Enligt regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Begreppet kroppsligt ingrepp avser främst våld mot människokroppen. Dessutom hänförs hit läkarundersökningar, smärre ingrepp som blodprovstagning samt liknande åtgärder som brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning.

En läkarundersökning för utfärdande av ett rättsintyg är således ett sådant kroppsligt ingrepp som avses i regeringsformen. Detta innebär att man som huvudregel måste ha samtycke från den enskilde för att få utföra en läkarundersökning.

Undantag från krav på samtycke till läkarundersökning beträffande misstänkt gärningsman

Inskränkningar i det ovan nämnda skyddet finns dock. Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får nämligen oberoende av samtycke tvingas underkasta sig en s.k. kroppsbesiktning i enlighet med 28 kap. 12 § rättegångsbalken.

Huvudregel om samtycke till utfärdande av rättsintyg

Enligt den nya lagen om rättsintyg i anledning av brott får ett rättsintyg inte utfärdas utan den enskildes samtycke.

Situationer kan tänkas där en skadad person uppsöker läkare för omplåstring av skador och att ett rättsintyg aktualiseras först senare. När personen sökte vård kanske det inte fanns en tanke på att ett intyg skulle kunna utfärdas i efterhand. Om samtycke inte krävdes för utfärdande av ett intyg skulle vetskapen om att läkaren kan utfärda ett intyg kunna avhålla den skadade från att söka vård.

Undantag från krav på samtycke för utfärdande av rättsintyg

Det finns dock undantag från kravet på samtycke till utfärdande av rättsintyg. Undantagen hänger samman med bestämmelserna om utlämnande av uppgifter till polismyndighet och åklagarmyndighet enligt sekretesslagen (1980:100). Enligt sekretesslagen får nämligen sekretessbelagda uppgifter lämnas ut vid vissa allvarligare brott. Ett sådant utlämnande kan ske i form av ett rättsintyg. Bestämmelserna om utlämnande av uppgifter och bestämmelserna om samtycke för utfärdande av rättsintyg korresponderar därför med varandra.

När det gäller en målsägande får ett rättsintyg utfärdas utan samtycke

 • vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år eller misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken mot någon som inte har fyllt arton år, eller
 • om uppgifter, för vilka gäller sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller tystnadsplikt enligt 2 kap. 8 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, har lämnats ut till polismyndighet eller åklagarmyndighet efter samtycke från målsäganden.

Första punkten tar sikte på vissa allvarligare brott samt vissa brott mot underåriga där rättsintyg kan utfärdas utan samtycke från målsäganden. Våldtäkt är exempel på ett sådant allvarligare brott där samtycke för utfärdande av ett rättsintyg inte krävs. Däremot hänförs inte t.ex. grov misshandel till dessa allvarligare brott. När det gäller misstanke om brott mot underåriga kan rättsintyg alltid utfärdas om misstanken avser misshandel eller ett sexualbrott.

Innebörden av den andra punkten är att polismyndighet eller åklagarmyndighet, som med samtycke från målsäganden fått del av uppgifter t.ex. i en journal från ett besök inom sjukvården, skall vara oförhindrade att inhämta ett rättsintyg över dessa uppgifter även om samtycke inte föreligger.

När det gäller den som är misstänkt för brott får rättsintyg utfärdas utan samtycke

 • i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller
 • om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det föreligger misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år eller misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken mot någon som inte har fyllt arton år.

Av första punkten framgår att samtycke inte krävs för utfärdande av ett rättsintyg i samband med en kroppsbesiktning enligt rättegångsbalkens regler, vilket är en tvångsåtgärd beslutad av polis eller åklagare.

För det fall den misstänkte gärningsmannen inte blivit föremål för kroppsbesiktning utan t.ex. genomgått undersökning på eget initiativ kan ett rättsintyg enligt andra punkten utfärdas utan samtycke om det föreligger misstanke om vissa allvarligare brott samt vissa brott mot underåriga (se ovan angående motsvarande avgränsning beträffande målsägande).

Underlag för ett rättsintyg

Den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg har enligt lagen en skyldighet att tillhandahålla den läkare som skall utföra undersökningen eller utfärda rättsintyget det underlag som behövs för rättsintyget, t.ex. patientjournaler. Beställs således t.ex. ett rättsintyg på grundval av dokumentation från ett sjukvårdsbesök skall den beställande myndigheten förse läkaren med kopia av patientjournalen samt relevanta handlingar ur förundersökningsmaterialet.

Skyndsamhetskrav

I den nya lagen om rättsintyg finns en bestämmelse som tar sikte på det skyndsamhetskrav som gäller i brottsutredningar. Av bestämmelsen framgår att ett rättsintyg skall utfärdas och expedieras så snart som möjligt.

Blankett för begäran av ett rättsintyg

Rättsmedicinalverket har framfört önskemål om vissa justeringar av Rikspolisstyrelsens blankett för begäran av rättsintyg m.m.

Blanketten bör, för att förse läkaren med nödvändig information, alltid användas vid beställning av ett rättsintyg.

Beställning av ett rättsintyg

Rättsintyg beställs direkt hos antingen rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller hos av verket kontrakterad läkare på dennes verksamhetsställe eller per telefon. De rättsmedicinska avdelningarna skall inte fungera som ”förmedlingscentral” för ärenden till kontrakterade läkare.

Utgångspunkten är att beställaren vänder sig till den läkare som är lämplig utifrån närhet och tillgänglighet för det aktuella ärendet.

Provtagning

I samband med en undersökning för ett rättsintyg bistår Rättsmedicinalverkets läkare med provtagning av olika slag.

Analysen av proverna beslutas och beställs dock av polismyndigheten eller åklagare. Rättsmedicinalverket svarar inte för förvaring och transport av prover eller för kostnader för analyser. Proverna lämnas av läkaren till beställande myndighet för vidare åtgärd.

Frågor

För frågor är ni välkomna att kontakta respektive rättsmedicinsk avdelning.

Umeå 090-10 07 00
Uppsala 018-51 57 20
Solna 08-545 421 00
Göteborg 031-741 15 50
Linköping 013-36 42 50
Lund 046-33 39 10

Koordinator för rättsintygsverksamheten, Annika Borgqvist nås på telefonnummer 08-441 76 02.


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut