Forskning och utvecklingNya läkemedel lanseras ständigt och nya droger uppkommer och sprids snabbt. Kunskaperna om nya analysmetoder och olika ämnens skadlighet behöver därför ständigt uppdateras. Eftersom analysmetodik, teknik och toxikologiska bedömningar ska bygga på vetenskapligt underlag är forskning och utveckling en integrerad del i det dagliga rättskemiska arbetet.

Ett tiotal medarbetare är forskarutbildade och ett nära samarbete finns med Universitetet i Linköping, dit professorer och lektorer är knutna. Avdelningen samarbetar också med andra universitet samt med olika myndigheter och samhällsinstanser såsom Kriminalvården, sjukvården och missbruksvården.

 

Forskning och utveckling bedrivs främst inom följande områden:

 

Läkemedels toxicitet

En viktig del i de rättsmedicinska undersökningarna är att bedöma om en läkemedelskoncentration är toxisk och kan ha bidragit till döden. De referensområden för läkemedelskoncentrationer som finns för levande personer, det så kallade terapeutiska fönstret, är inte överförbart på avlidna. Vi utarbetar därför i samarbete med rättsmedicin i Sverige och internationella forskargrupper underlag för att bedöma läkemedelskoncentrationer hos avlidna.

 

Nya drogers metabolism och effekter

Tillgången på nya droger har ökat i samhället och kunskaperna om dem är i mångt och mycket okända. Pågående projekt omfattar in vitro experiment med humana levermikrosomer och hepatocyter för att undersöka metabolismen hos nya syntetiska cannabinoider och nya bensodiazepiner. I djurmodeller undersöker vi missbrukspotential och beteende för grupperna syntetiska katinoner och fenyletylaminer.

 

Metabolism av läkemedel och narkotika

Läkemedel och narkotika bryts ned i kroppen via olika enzymsystem vars kapacitet kan variera beroende på personens arvsanlag. Även hur läkemedel transporteras och utövar sin effekt kan variera. Pågående projekt behandlar t ex hur metabolism och effekter av tramadol varierar beroende på ärftliga faktorer.

 

Utveckling av analysmetodik inom områdena kromatografi och högupplösande masspektrometri

De senaste årens utveckling av analystekniker som använder högupplösande masspektrometri och även högupplösande vätskekromatografi har öppnat nya möjligheter att analysera en stor mängd substanser i komplexa provmaterial. Idag arbetar vi intensivt med att utveckla teknik för att mäta nya droger och deras metaboliter med hjälp av denna teknik. Ett annat område är separation av enantiomerer. Ett läkemedel kan förekomma som flera enantiomerer, eller spegelbilder, vilka ofta inte går att separera med vanlig kromatografi. Att mäta de enskilda enantiomererna kan vara viktigt då de utöver olika effekt i kroppen eller när endast en enantiomer finns i ett läkemedel. Då krävs en separation för att korrekt kunna bedöma resultatet. Pågående projekt handlar om tramadol, amfetamin och venlafaxin.

 

Se också Forskning och utveckling inom hela Rättsmedicinalverket.


Ansvarig för denna sida: Robert Kronstrand


Uppdaterad: 2016-03-29

Skriv ut